Porozumienie międzygminne Nr OR.031.10.2014
Prezydenta Grudziądza

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

 Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594), zawarto porozumienie pomiędzy: Gminą-Miastem Grudziądz reprezentowaną przez Pana Przemysława Ślusarskiego - Wiceprezydenta Grudziądza a Gminą Gruta reprezentowaną przez Panią Halinę Kowalkowską - Wójta Gruty. 

§ 1. 1. Gmina-Miasto Grudziądz zapewnia objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gruta. 

2.  Doradcy, których wykaz określa załącznik nr 1 sprawują opiekę metodyczną w stosunku do nauczycieli wykazanych w załączniku nr 2 niniejszego Porozumienia. 

3.  Do zadań doradcy sprawującego opiekę należy między innymi: 

1)  udzielanie porady metodycznej, 

2)  wspomaganie nauczycieli w podejmowaniu działań innowacyjnych, 

3)  opiniowanie pracy nauczyciela, 

4)  udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela, w tym szczególnie nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

5)  organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych, kursów doskonalących, projektów edukacyjnych, seminariów, 

6)  opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb nauczycieli, 

7)  organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, 

8)  przeprowadzenie WDN – szkolenia rady pedagogicznej nieodpłatnie jeden raz w roku szkolnym, w każdej szkole, 

9)  planowanie, organizowanie i badanie efektów kształcenia. 

§ 2.  Zmiana ilości nauczycieli objętych opieką metodyczną w okresie obowiązywania porozumienia wymaga aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 3.  Za sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu. 

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 3 listopada 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. 

2.  Odpłatność za objęcie rocznym doradztwem jednego nauczyciela wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiątzłotych).

3.  Roczna łączna należność za usługę wynosi 3.150 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) (63 nauczycieli x 50 zł). 

4.  Połowę należności w kwocie 1.575 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) należy wpłacić do 31 stycznia 2015 roku, natomiast pozostałą kwotę do 31 sierpnia 2015 roku na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, ul. Legionów 2 na konto szkoły – PKO BP SA Oddział Grudziądz 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495.

§ 5.  Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony. 

§ 6.  Zmiany do Porozumienia wprowadzone będą pisemnie w formie aneksu. 

 

 

 Wiceprezydent Grudziądza


Przemysław Ślusarski

 Wójt Gminy Gruta


Halina Kowalkowska

 

 


Załącznik Nr 1 do Porozumienia międzygminnego Nr OR.031.10.2014
Prezydenta Grudziądza
z dnia 31 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz doradców


Załącznik Nr 2 do Porozumienia międzygminnego Nr OR.031.10.2014
Prezydenta Grudziądza
z dnia 31 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz nauczycieli