Uchwała Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.562.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,             

a)  dochody majątkowe - 402.000,00 zł,

b)  dochody bieżące - 15.160.721,00 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.992.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a)  wydatki bieżące w wysokości 14.087.570,82 zł, w tym:

-  wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.379.149,53 zł

-  dotacje w wysokości 402.302,00 zł

-  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 129.198,00 zł

-  wydatki na obsługę długu w wysokości 202.000,00 zł

b)  wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.905.150,18 zł

2.  Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a;

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi1.430.000,00 zł             

2.  Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

-  kredyt bankowy długoterminowy- 1.130.000,00 zł

-  kredyt bankowy długoterminowy- 300.000,00 zł

§ 4.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w kwocie 60.000,00 zł

2)  celowe w wysokości 140.000,00 zł

a)  rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł             

b)  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40.000,00 zł;

§ 5.  Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1)  przychody w kwocie 2.638.809,35 zł

2)  rozchody w kwocie 1.208.809,35 zł;

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.                           

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.             

3.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 352.802,00 zł,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:                           

1)  zakładów budżetowych: przychody - 1.295.411,00 zł, koszty - 1.295.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 9.  Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

§ 10.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:                           

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,                           

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.430.000,00 zł,                           

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.208.809,35 zł,                           

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł;

§ 11.  Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 129.198,00 zł;

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,             

b)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.430.000,00 zł,

c)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.208.809,35 zł,

d)  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł,

2)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,             

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.                           

4)  udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 129.198,00 zł

2.  Określa wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;

§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.232,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.732,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2.  Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12;

§ 15.  Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13;

§ 16.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/19/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Uzasadnienie

 Budżet Gminy Bukowiec na rok 2015 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2015. Planowane dochody w wysokości 15.562.721,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.992.721,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.


Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2015 rok

 Budżet gminy na rok 2015 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

 1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok.

 2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.6.12.2014/29 z dnia 23 października 2014r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.

 4. Zarządzenia Nr 54/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2015 rok.

 5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 Projekt Budżetu Gminy Bukowiec na 2015 r. zawiera następujące założenia:

 Prognozowane dochody budżetowe15.562.721,00 zł:

 - dochody bieżące15.160.721,00 zł

 - dochody majątkowe402.000,00 zł

 Prognozowane wydatki budżetowe16.992.721,00 zł:

 - wydatki bieżące w wysokości14.087.570,82 zł

 - wydatki majątkowe w wysokości2.905.150,18 zł

 Planowany deficyt budżetowy1.430.000,00 zł

 Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.073.150,18 zł.

 Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. to kwota 6.114.622,36 zł, w tym planowany kredyt na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 353.152,21 zł. W 2015 r. przypada do spłaty 1.208.809,35 zł, w tym 211.686,00 zł długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu UE. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje poprawiające stan dróg gminnych, modernizację infrastruktury komunalnej i obiektów sportowych oraz na inwestycjne mające na celu poprawę stanu środowiska.

 W przychodach roku 2015 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.430.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 997.123,35 zł, przychody ze spłat pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 211.686,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą dwa długoterminowe kredyty w wysokości 300.000,00 zł i 1.130.000,00 zł.

 Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 997.123,35 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 211.686,00 zł.

 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

 Gmina planuje w 2015 r. zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 400.000,00 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica".


DOCHODY

 Dochody budżetowe planowane są w wysokości 15.562.721,00 zł i składają się z:

 Dochody bieżące15.160.721,00 zł – tj. 97,42%

 Dochody majątkowe402.000,00 zł – tj. 2,58 %

 z tego:

 - środki pozyskane z UE400.000,00 zł,

 - dochody ze sprzedaży majątku 2.000,00 zł,

 Dotacje i subwencje 8.851.649,00 zł tj. 56,88% z tego:

 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 52.146.200,00 zł

 2. Dotacje według porozumień – załącznik Nr 61.000,00 zł

 3. Dotacje według porozumień (jst) – załącznik Nr 731.450,00 zł

 4. Dotacje dofinansowanie zadań własnych249.500,00 zł

 5. Subwencje z budżetu państwa6.423.499,00 zł

 Dochody własne 6.711.0727,00 zł tj. 43,12% w tym:

 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych2.290.000,00 zł

 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych180.000,00 zł

 3. Wpływy z podatków i opłat3.590.352,00 zł.

 4. Środki pozyskane z UE400.000,00 zł

 5. Pozostałe dochody250.720,00 zł.

 i wynikają z Załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2015 rok” do projektu budżetu.

 Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa 6.423.499,00 zł z tego:

 I. Część wyrównawcza1.205.074,00 zł

 w tym

 - kwota podstawowa419.952,00 zł

 - kwota uzupełniająca785.122,00 zł

 II. Część oświatowa5.218.425,00 zł

 Planowane na rok 2015 subwencje z budżetu państwa są większe o kwotę 428.974,00 zł w stosunku do 2014 r.

 Dotacje na zadania zlecone i według zawartych porozumień stanowią ogółem 14,00% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.146.200,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

 Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 31.450,00 zł i dotyczą wykonywania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych przyjęto na poziomie 2.751.000,00 zł.

 Na rok 2015 zaplanowano inwestycję z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 1.135.000,00 zł: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica" - planowane dofinansowanie 400.000,00 zł,

 Planowane dochody bieżące na rok 2015 wynoszą 15.160.721,00 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 402.000,00 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 2.000,00 zł i 400.000,00 zł pozyskane ze środków funduszy strukturalnych.

 „Rolnictwo i łowiectwo” - dochody w kwocie 414.000,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu dzierżawy łowieckiej 2.000,00 zł i dzierżawy stacji uzdatniania wody w Korytowie 12.000,00 zł. Ponadto w tym dziale ujęto dofinansowanie w ramach zadania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica" w kwocie 400.000,00 zł.

 „Leśnictwo” - w 2015 r. gmina planuje uzyskać dochody za wyrób drewna opałowego oraz usunięte wiatrołomy w lesie gminnym, przewidywane wpływy z tego tytułu 2.000,00 zł.

 „Transport i łączność” – prognozowane dochody 31.450,00 zł. Dział ten obejmuje dotację celową 31.450,00 zł otrzymaną z powiatu na podstawie porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

 „Gospodarka mieszkaniowa” - prognozowane w kwocie 91.600,00 zł dochody to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

 „Działalność usługowa” – dotacja 1.000,00 zł przyjęta na podstawie informacji od Wojewody na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

 „Administracja publiczna” – planowane dochody 52.050,00 zł, w tym dochody w administracji publicznej wg otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.000,00 zł. Wpływy z różnych opłat, najmu i różnych dochodów skalkulowano na kwotę 1.050,00 zł.

 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.400,00 zł.

 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – prognozowane dochody w kwocie 6.019.722,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2015 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku bieżącego.

 Źródłami dochodów są podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa i opłata skarbowa. Wzrost dochodów z powyższych tytułów w 2015 r. to wpływy 42.600 zł w stosunku do planu 2014 r. Prognozując wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe kierowano się wykonaniem za III kwartały 2014 r.

 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.290.000,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, zwiększenie w stosunku do 2014 r. o 190.000 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 r. to 180.000,00 zł.

 Skalkulowane dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2015 r. to kwota 590.000,00 zł.

 „Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 6.448.499,00 zł. Ujęto w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2015, tj. 6.423.499,00 zł, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów. Wpływy z kapitalizacji odsetek zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

 „Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 105.700,00 zł, w tym z odpłatności za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach 100.700,00 zł, kwotę 5.000,00 zł za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej.

 „Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 2.358.300,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone i dotacji celowych na realizację zadań własnych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy od dłużników Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 37.000,00 zł obejmują wpływy w wysokości 12.000,00 zł z tytułu dzierżawy sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Pozostała kwota 25.000,00 zł to wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.


WYDATKI

 Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając planowane inwestycje. Wydatki kształtują się na poziomie 16.992.721,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.430.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

 Na rok 2015 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.905.150,18 zł, w tym środki na zadania pochodzące z innych źródeł (fundusze strukturalne) w kwocie 1.196.200,00 zł,

 W planie zadań majątkowych ujęto pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w wysokości 1.450.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III”. Częściowy wkład to kredyt długoterminowy w wysokości 1.130.000,00 zł.

 Gmina Bukowiec zamierza w 2015 r. realizować zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica”, w tym dofinansowanie z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 400.000,00 zł. Wielkość dochodów własnych nie zapewni wkładu własnego na realizację powyższego zadania, dlatego niezbędne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.

 Ogólny plan wydatków:

 Wydatki bieżące w wysokości 14.087.570,82 zł stanowią 82,90% ogólnego planu wydatków.

 Wydatki majątkowe w wysokości 2.905.150,18 zł stanowią 17,10% ogólnego planu wydatków.

 Wydatki bieżące stanowią 82,90% ogółu wydatków, z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 7.379.149,53 zł – 52,38%

 - dotacje– 402.302,00 zł – 2,86%

 - wydatki na obsługę długu- 202.000,00 zł – 1,43%

 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 129.198,00 zł – 0,92%

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.598.446,00 zł - 18,44%

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - 1.590,00 zł - 0,01%

 - pozostałe wydatki- 3.374.885,29 zł – 23,96%

 Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 6.772.147,00 zł i stanowią 39,85% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2015. Na wydatki związane z oświatą składają się:

 - wydatki rzeczowe1.089.047,00 – tj. 16,08%

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń5.343.450,00 – tj. 78,90%

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych275.360,00 - tj. 4,07%

 - dofinanowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 30.000,00 - tj. 0,44%

 - wydatki inwestycyjne (tablice interaktywne dla kl. IV-VI) 34.290,00 - tj. 0,51%

 Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 78,90% ogólnych wydatków związanych z oświatą. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to dodatki: wiejski i mieszkaniowy, które wynoszą 275.360,00 zł tj. 4,07% ogólnych wydatków oświatowych.

 Subwencja oświatowa na 2015 r. wynosi 5.218.425,00 zł, a pozostałe dochody w oświacie 105.700,00 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 6.772.147,00 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 1.448.022,00 zł (w 2007 r. dofinansowanie wyniosło 1.088.385,00, w 2008 r. 1.156.499,00 zł, w roku 2009 1.205.823,00 zł, w 2010 r. 1.488.346,00 zł, 2011 r. 1.346.813,00 zł, w 2012 r. 1.355.946,00 zł, w 2013 r. 1.749.397,00 zł, w 2014 r. 1.865.504,00 zł). Sposób finansowania oświaty poprzez subwencję liczoną w zależności od liczby uczniów, których jest z każdym rokiem mniej powoduje, że przy rosnących kosztach utrzymania szkół szczególnie kosztach osobowych (wynagrodzenia i pochodne) gmina musi co roku znacząco dofinansowywać oświatę.

 Wydatki Gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 10.220.574,00 zł i stanowią 60,15% ogólnej planowanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące 7.348.623,82 zł dotyczą kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem realizacji zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, obsługą długu publicznego, zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu.

 Z zakresu wydatków majątkowych gmina Bukowiec planuje następujące przedsięwzięcia:

 - pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - dotacja dla Powiatu Świeckiego,

 - siłownia zewnętrzna w Bukowcu – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,

 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica

 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,

 - ciąg komunikacyjny przy budynku świetlicy w m. Krupocin,

 - realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej (tablice interaktywne dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych),

 - dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - dofinansowanie do zakupu aparatu lasoterapii i aparatu do terapii ultradzwiękami, informatyzacja przychodni,

 - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - I etap - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,

 - oświetlenie boiska w m. Korytowo – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,

 - zagospodarowanie terenu - kostka brukowa przy budynku świetlicy w m. Budyń – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,

 - instalacja solarna na obiekcie sportowym w Przysiersku– przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego.

 Szczegółowy plan finansowy inwestycji zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

 Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw wynoszą 225.652,68 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki głównie na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, poprawę infrastruktury drogowej, rozbudowę oświetlenia ulic oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. Ponadto zaplanowano w ramach funduszu wydatki związane z organizowaniem spotkań mieszkańców w sołectwie i cykliczne imprezy kulturalne. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

 Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 1.204.318,90 zł. Zaplanowano 16.000,00 zł jako środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych, dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych. Kwotę 23.200,00 zł przeznaczono na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną, konserwację placów zabaw. W rozdziale tym ujęto również środki 20.118,90 zł w ramach funduszu sołeckiego na budowę siłowni zewnętrznej w Bukowcu. Ponadto w tym dziale ujęto zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica" realizowane w ramach zadania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 o wartości 1.135.000,00 zł.

 „Leśnictwo” - wydatki w wysokości 12.620,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na stanowisku leśnika.

 „Transport i łączność” na kwotę w wysokości 1.694.139,34 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 125.749,34 zł, porozumieniem z powiatem na zimowe odśnieżanie dróg – 31.450,00 zł. Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III w kwocie 1.450.000,00 zł. Na zadanie "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec" zabezpieczono kwotę 75.940,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

 W dziale tym ujęto zadanie inwestycyjne "Ciąg komunikacyjny przy budynku świetlicy w m. Krupocin" realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krupocin o wartości 10.000,00 zł.

 „Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 109.500,00 zł planuje się wykonać drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, zaplanowano środki na ubezpieczenia majątku i odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów.

 „Działalność usługowa” - zaplanowane wydatki 27.830,00 zł, w tym na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 2.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 1.000,00 zł). Ponadto w tym dziale ujęto 25.830 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 „Informatyka” - zaplanowane wydatki 62.790,00 zł obejmują realizację trzech zadań w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego:

 - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu 28.000,00 zł przeznaczony jest na zakup sprzętu komputerowego i licencji elektronicznego obiegu dokumentów,

 - "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, wysokość dofinansowania ze środków własnych gminy 25% wartości zadania, tj. 34.290,00 zł,

 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" - wkład własny gminy w tym zadaniu w 2015 r. to kwota 500,00 zł

 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 1.837.933,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację gminnych zadań w tym zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu obrony cywilnej. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji tj. 51.000,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów.

 Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 15 radnych Rady Gminy Bukowiec, koszty delegacji, zakup materiałów, opłat pocztowych oraz bieżące funkcjonowanie Rady, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych. Łączne koszty na utrzymanie Rady Gminy to 96.000,00 zł.

 Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. 1.494.000,00 zł. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów kancelaryjnych, opału, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia, zakup licencji, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych. W rozdziale tym ujęto także wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków lokalnych.

 Zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 79.400,00 zł. Dział ten obejmuje także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia majątku OSP oraz bieżące koszty rzeczowe. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Związku Gmin Wiejskich RP, "Salutaris". Ujęto także prowizje dla sołtysów. Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez sołtysów oraz koszty administracyjno-egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe. Na ten cel zarezerwowano kwotę 117.533,00 zł.

 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - kwota wydatków w wysokości 1.400,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej na ten cel od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na koszty realizacji tego zadania składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty eksploatacyjne.

 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - obejmuje kwotę wydatków w wysokości 99.050,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach. W dziale tym zabezpieczono również wydatki związane z obroną cywilną – doposażenie magazynu OC.

 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 331.198,00 zł obejmują planowane koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Świeciu Oddział Bukowiec, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w łącznej kwocie 202.000,00 zł. Planowane poręczenie dla GBP w Bukowcu to 129.198,00 zł.

 „Różne rozliczenia” w wysokości 209.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

 a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 60.000,00 zł,

 b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł. tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe,

 c) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

 Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 9.000,00 zł

 „Oświata i wychowanie” - 6.707.857,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, „zerówek”, dwóch przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej, stołówek szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2014 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 163 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 95 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 121 uczniów, w Gimnazjum w Korytowie 153 uczniów. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 nastąpił spadek o 22 uczniów. W „zerówkach” natomiast jest na terenie gminy 97 dzieci, a w przedszkolach 48 dzieci. Od kilku lat następuje tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach. W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w szkołach wynosiła 678, a w roku szkolnym 2013/2014 odpowiednio 532 uczniów. Szczegółowy podział wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w Załączniku Nr 2 do projektu budżetu.

 „Ochrona zdrowia” - wydatki zaplanowane 101.732,00 zł. Kwota 77.232,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 12 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Toruń zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu. W dziale tym ujęto dotację w łącznej kwocie 22.500,00 zł dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na zakup aparatu laseroterapii i aparatu do terapii ultradźwiękami i na informatyzację przychodni.

 „Pomoc społeczna” - plan wydatków w wysokości 2.920.350,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wypłacane są świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe.

 Na rok 2015 zaplanowano kwotę 124.000,00 zł na utrzymanie czterech podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej. Zabezpieczono środki w wysokości 40.900,00 zł na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, rodzinach zastępych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w zakresie wspierania rodziny.

 Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe są ujęte w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 2.083.300,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki na jeden etat na obsługę zasiłków rodzinnych.

 Zasiłki stałe, świadczenia pieniężne dla podopiecznych GOPS oraz składki na ubezpieczenie społęczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej to 152.400,00 zł.

 W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych (60.000,00 zł), które są wydatkiem własnym gminy.

 Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje wydatki 261.750,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bieżące funkcjonowanie ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników.

 Pomoc społeczna obejmuje również usługi opiekuńcze, w tym koszty związane z wynagrodzeniami opiekunek społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi, chorymi oraz wynagrodzenia psychologów, lekarza psychiatry, koszty zatrudnienia specjalistów. Na te świadczenia zabezpieczono środki w wysokości 81.500,00 zł.

 W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu dożywiania dzieci, wydatki na pokrycie zdarzeń losowych u osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej. Środki na ten cel to 116.500,00 zł.

 Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wydatki zlecone w wysokości 2.093.800,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 249.500,00 zł oraz środki własne w kwocie 577.050,00 zł.

 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zaplanowane wydatki wynoszą 7.800,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane wpłaty (3.000,00 zł) na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki 4.800,00 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu, którzy w 2014 realizowali projekt systemowy "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy".

 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zaplanowane wydatki wynoszą 30.000,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 1.132.037,07 zł. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane środki 590.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną tego systemu. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to 25.000,00 zł.

 W dziale tym ujęto wydatki na dotację przedmiotową (dofinansowanie do 1m3 ścieków) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 151.320,00 zł oraz wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 216.500,00 zł. Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 30.655,79 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 2.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bramka ujęto środki na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - I etap” w kwocie 3.841,28 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 106.720,00 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz wydatki na utrzymanie bezpańskich psów.

 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 399.119,37 zł. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 178.682,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki ponoszone nautrzymanie budynku biblioteki.

 W ramach funduszu sołeckiego ujęto wymianę okien w świetlicy w Branicy, remont świetlicy w Plewnie i w Polednie, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Różannie, wykonanie ogrodzenia, montaż klimatyzacji i kominka w budynku świetlicy w Gawrońcu. Ponadto zaplanowano inne wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego: działalność kulturalną sołectw (45.145,95 zł), remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic. Zabezpieczono środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości itp. Łączne wydatki na utrzymanie świetlic to 158.841,42 zł.

 Ponadto ze środków funduszy sołeckich zaplanowano 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w m. Budyń oraz zakup tablicy dla sołectwa Tuszynki za kwotę 450,00 zł.

 Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji. Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

 W związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. W związku z powyższym, w 2015 roku Gmina Bukowiec podejmie działania zmierzające do utworzenia samorządowej instytucji kultury obejmującej swoim zakresem zarówno zadania realizowane przez ośrodki kultury, jak i biblioteki.

 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 104.046,32 zł. Zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 55.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 30.966,00 zł to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, wywóz nieczystości. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk zabezpieczono kwotę 12.500,00 zł zł na wykonanie instalacji solarnej na obiekcie sportowym, natomiast w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Korytowo zabezpieczono środki 5.050,00 zł na wykonanie oświetlenia boiska.

 Wydatki w pozostałej działalności w zakresie sportu to 530,32 zł.