Uchwała Nr III/10/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2015

 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1]) oraz art. 130 a ust. 1, 2, 6 oraz 6b-6e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się wysokość opłat za usunięcie pojazdów, opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

§ 2.  Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

1)  rower lub motorower – 112 zł,

2)  motocykl – 221 zł,

3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 485 zł,

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 606 zł,

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 do 16 t – 858 zł,

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.265 zł,

7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.539 zł.

§ 3. 1. Ustala się następującą wysokość opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu:

1)  rower lub motorower – 19 zł,

2)  motocykl – 26 zł,

3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39 zł,

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł,

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 do 16 t – 73 zł,

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 135 zł,

7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 199 zł.

2.  Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 4.  Ustala się następującą wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

1.  W przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia:

1)  pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 70 zł,

2)  pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t – 235 zł.

2.  W przypadku dojazdu i załadowania pojazdu:

1)  rower lub motorower – 92 zł,

2)  motocykl – 175 zł,

3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 377 zł,

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 470 zł,

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 664 zł,

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 976 zł,

7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1187 zł.

§ 5.  Stawki opłat i kosztów zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§ 6.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc uchwała Nr XLVI/253/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2014.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Danuta Brzoskowska

 


Uzasadnienie

 Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) zawiera delegację dla Rady Powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

 W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat określonych w uchwale Nr XLVI/253/2013 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

 Ustawodawca w art. 130 a ust. 6 b określił, iż stawki opłat określone w ustawie, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów ustala, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", minister właściwy ds. finansów. Maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym zostały ogłoszone na rok 2015 w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 632).

 W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 130 a wymienionej ustawy należy przyjąć stawki maksymalne, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Finansów. Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

 Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość kosztów wpływ ma m.in. czas pracy kierowcy oraz zużycie paliwa.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 222, poz. 1321,Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822 oraz poz. 970