Uchwała Nr III/9/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015

 Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.[1]) w związku z art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów z terenu powiatu oraz Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej ustala się rozkład godzin pracy oraz harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie.

§ 3.  Zobowiązuje się kierowników aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy i dyżurach aptek.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego


Danuta Brzoskowska

 

 


 Załącznik do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
NA TERENIE POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO NA ROK 2015

L.p.

Adres i nr telefonu

Godziny pracy (pn.-pt.)

Godziny pracy (sobota)

Godziny pracy (niedziela)

Dyżury nocne w dniach

1.

Apteka „Pan Tadeusz”
ul. Szosa Rypińska 30 A
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 682 03 10

7:30 – 19:30

8:00 – 15:00

-

1 – 4 każdego miesiąca

2.

Apteka Prywatna
ul. Kilińskiego 4
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 21 09

8:00 – 19:00

8:00 – 14:00

-

5 – 9 każdego miesiąca

3.

Apteka Osiedlowa
ul. Konopnickiej 12
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 49 19 888
fax: 56 49 19 887

8:00 – 21:00

8:00 – 21:00

9:00 – 16:00

10 – 14 każdego miesiąca

4.

Apteka „Nowa”
ul. Nowa 10 a
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 53 62

8:00 – 19:00

8:00 – 14:00

-

15 - 19 każdego miesiąca

5.

Apteka „Pod Orłem”
ul. Rynek 5
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 25 01

8:00 – 20:00

8:00 – 14:00

-

20 – 22 każdego miesiąca

6.

Apteka Dobra
ul. Pod Arkadami 4/6
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 472 16 64

8:00 – 21:00

8:00 – 16:00

-

23 – 27 każdego miesiąca

7.

Apteka „Złota”
ul. Mickiewicza 3
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 32 28

8:00 – 20:00

8:00 – 15:00

-

28 - do końca każdego miesiąca

8.

Apteka Mieszczańska
Plac 700-lecia 18
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 20 31

8:00 – 18:30

8:00 – 14:00

-

-

9.

Apteka Kowalewska
ul. Chopina 3
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 40 44

8:00 – 18:30

8:00 – 14:00

-

-

10.

Punkt Apteczny
87-408 Ciechocin
tel. 56 683 97 62

9:00 – 17:00

9:00 – 12:00

-

-

11.

Apteka MANDRAGORA
Zbójno 149
87-645 Zbójno
tel. 54 230 80 96

8:30 – 16:00

10:00 - 14:00

-

-

12.

Punkt Apteczny Na Rozdrożu
Działyń 8
87-645 Zbójno
tel.54 287 50 29

8:30 – 14: 30

8:00 12:00

-

-

13.

Punkt Apteczny
Wrocki 86
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 69 98

8:00 - 15:30

-

-

-

14.

Punkt Apteczny u Magdy
Radomin 24
87-404 Radomin
tel. 696 052 525

8:00 – 16:00

8:00 – 12:00

-

-

15.

Punkt Apteczny „Jakub”
Radomin 10
87-404 Radomin
tel. 796 491 099

8:00 – 16:00

9:00 – 12:00

-

-

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego określa, w drodze uchwały, Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Poniższy harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Wójta Gminy Radomin, Wójta Gminy Ciechocin, Wójta Gminy Zbójno oraz Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy. Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego negatywnie zaopiniował rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Kowalewa-Pomorskiego.

Art. 94 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy nie uzależnia podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie od uzyskania jedynie pozytywnych opinii wójtów i burmistrzów.

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do uchwalenia niniejszy projekt uchwały.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234 poz. 1570, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 92 poz. 753, Nr 95 poz. 788, Nr 98 poz. 817, Dz. U. z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107 poz. 679, Dz. U. z 2011r. Nr 63 poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, poz. 1544, Dz. U. z 2013 r. poz. 1245, Dz. U. z 2014 r. poz. 1491.

[2]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 oraz poz. 1072.