Uchwała Nr II/20/14
Rady Gminy Radomin

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz 594 z póżn. zm.[1])) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.[2])) Rada Gminy Radomin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości niezamieszkałej, położonej na obszarze Gminy Radomin jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej „ opłatą”, ustalonej odrębnie z uchwałą Rady Gminy Radomin.

2. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Radomin, którą składa Wójtowi Gminy Radomin w ustalonym terminie.

3. Opłatę uiszcza się w każdym miesiącu w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

4. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radomin.

5. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Radomin Nr XXXII/189/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 3835 i z 2013 r. poz. 2878).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593.