Uchwała Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Dochody budżetu gminy w wysokości 18.914.822,94 zł,

1)  dochody bieżące: 17.960.860,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 59.605,50 zł;

2)  dochody majątkowe: 953.962,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 198.962,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.158.386,56 zł,

1)  wydatki majątkowe: 2.101.137,69 zł, z tego:

a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.101.137,69 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 91.939,69 zł,

b)  zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.

2)  wydatki bieżące: 17.057.248,87 zł, z tego:

a)  wydatki jednostek budżetowych: 13.230.674,62 zł, z tego:

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.199.681,14 zł,

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.030.993,48 zł,

b)  dotacje na zadania bieżące: 433.350,00 zł,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.059.698,14 zł,

d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 243.526,11 zł,

e)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,

f)  obsługa długu: 90.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.  Określa się:

1)  Zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2)  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018,
zgodnie z załącznikiem nr 3a,

3)  Plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2015-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b,

4)  Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m,
zgodnie z załącznikiem nr 3c,

5)  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
zgodnie z załącznikiem nr 3d.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 243.563,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  pożyczka w WFOŚIGW: 150.000,00 zł,

2)  nadwyżka z lat ubiegłych: 93.563,62 zł.

2.  Przychody budżetu w wysokości 883.209,96 zł, rozchody w wysokości 639.646,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.  W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie:228.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, z czego:

1)  ogólną w wysokości : 147.160 zł, z przeznaczeniem na:

a)  wydatki bieżące: 97.160 zł,

b)  inwestycje i zakupy inwestycyjne: 50.000 zł,

2)  celową w wysokości: 81.340 zł, z przeznaczeniem na:

a)  zarządzanie kryzysowe:43.840 zł,

b)  wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 37.500 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.377.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.  Ustala się dochody w kwocie 58.240,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.500,00 zł z przeznaczeniem na:

1)  realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 66.500,00 zł,

2)  realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania Narkomanii: 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 223.350,00 zł,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  na zadania bieżące: 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.  Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 10.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 650.000,00 zł zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500.000,00 zł;

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 150.000,00 zł.

§ 11.  Limit udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Bobrowo, do kwoty 50.000,00 zł.

§ 12.   Upoważnia się Wójta do:

1)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,

2)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.  Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14.   Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.360,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.360,00 zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15.   Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 30.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Sobiech

 

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

69 503,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

47 503,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100,00

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

10 000,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

37 403,00

 

01095

 

Pozostała działalność

22 000,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

22 000,00

600

 

 

Transport i łączność

140 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

140 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

140 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

746 500,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

746 500,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

125 000,00

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5 000,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

600 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 500,00

710

 

 

Działalność usługowa

1 000,00

 

71035

 

Cmentarze

1 000,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

83 710,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

60 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59 700,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

500,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

17 510,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

6 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 510,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 080,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 080,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 080,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 055 500,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 055 500,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1 050 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

500,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 083 763,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 000,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

3 000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 070 395,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

924 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

101 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

29 400,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

4 395,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 600,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 797 525,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

535 500,00

 

 

0320

Podatek rolny

1 130 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

5 250,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

18 375,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

26 500,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

1 000,00

 

 

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

800,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

70 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 100,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

600 240,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

25 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

58 240,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

515 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

 

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

1 911,00

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

1 911,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 610 692,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 604 192,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

6 500,00

758

 

 

Różne rozliczenia

8 806 398,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 316 020,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 316 020,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 445 378,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 445 378,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

45 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

45 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

39 646,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

7 200,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 500,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 200,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 500,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

250,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

250,00

 

80110

 

Gimnazja

13 907,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 300,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

7 607,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

18 289,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

15 545,65

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 743,35

852

 

 

Pomoc społeczna

2 664 987,44

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 338 900,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 800,00

 

 

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

25 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 308 500,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

500,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 200,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

100 487,44

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

100 000,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

487,44

 

85216

 

Zasiłki stałe

46 300,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

46 300,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

110 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

110 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

52 100,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

52 100,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 100,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2 100,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 100,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

31 076,50

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6 360,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

6 360,00

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

500,00

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

500,00

 

90095

 

Pozostała działalność

24 216,50

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

24 216,50

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

111 443,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

111 443,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 000,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

15 000,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

61 443,00

926

 

 

Kultura fizyczna

78 116,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

78 116,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

78 116,00

Razem:

18 914 822,94

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

490 000,00

 

01009

 

Spółki wodne

30 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

408 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

73 000,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

36 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283 000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

28 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

28 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

24 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00

020

 

 

Leśnictwo

8 000,00

 

02095

 

Pozostała działalność

8 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

600

 

 

Transport i łączność

1 861 051,15

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 861 051,15

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 400,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 091,49

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 535,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

239 328,59

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

115 445,85

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 122,22

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 304 128,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

105 500,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

105 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

101 200,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

83 000,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

71035

 

Cmentarze

3 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 100,00

720

 

 

Informatyka

17 000,00

 

72095

 

Pozostała działalność

17 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

17 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 235 850,29

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

198 981,79

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

140 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 281,79

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

700,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

110 780,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

92 280,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 772 914,90

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

32 410,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

946 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

80 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

65 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 200,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00

 

 

4260

Zakup energii

15 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

111 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

25 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

12 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 804,90

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

40 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

103 173,60

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

7 600,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 750,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 694,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

386,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 983,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

550,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

5 581,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 324,60

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 500,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 805,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 080,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 080,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

102,60

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14,70

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

362,70

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

741 866,62

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

122 100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 230,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 850,00

 

 

4260

Zakup energii

6 300,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 220,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 500,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

619 766,62

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

188 070,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 780,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

295 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 016,62

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

90 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

90 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

90 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

228 500,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

228 500,00

 

 

4810

Rezerwy

178 500,00

 

 

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

7 707 548,27

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4 526 683,93

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

209 420,00

 

 

3250

Stypendia różne

2 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 645 560,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

217 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

527 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

75 590,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 130,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

283 885,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

15 000,00

 

 

4260

Zakup energii

41 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 383,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 900,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

15 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

217 924,93

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

56 991,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

334 404,55

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18 130,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

228 100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 640,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 535,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 899,55

 

80104

 

Przedszkola 

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

176 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

165 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

 

80110

 

Gimnazja

1 781 800,46

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

82 050,00

 

 

3250

Stypendia różne

2 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 089 270,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

96 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

217 500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 395,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 000,00

 

 

4260

Zakup energii

18 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

92 321,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

58 964,46

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

615 832,50

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

350,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 800,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 552,50

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 330,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

600,00

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

5 100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

25 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 100,00

 

80195

 

Pozostała działalność

227 826,83

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 000,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 843,96

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

501,88

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

486,34

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

85,82

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

69,70

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

12,30

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 500,00

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

5 699,25

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1 005,75

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 600,00

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

425,00

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

75,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34 503,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

6 021,40

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

1 062,60

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 734,83

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

2 500,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

68 500,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

66 500,00

 

 

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

350,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 358,01

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

115,15

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

33 588,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 488,84

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 800,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 263 236,77

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

41 784,60