Uchwała Nr II/46/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionym Uchwałami Nr XXXVII/653/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XLIII/713/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 18 listopada 2013 r., Nr XLIX/789/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r. wprowadza się zmiany, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 Przewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober

 

 


 Załącznik do Uchwały Nr II/46/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wykaz przystanków na drodze wojewódzkiej Nr 246

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku                                              (nazwa miejscowości, dokładna lok.)

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi

nazwa gminy

lewy

prawy

176

0929612

Szubin wieś

W19

14+956

 

Szubin

177

0929612

Szubin wieś

W22

 

15+063

Szubin

Wykaz przystanków na drodze wojewódzkiej Nr 377

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku                                              (nazwa miejscowości, dokładna lok.)

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi

nazwa gminy

lewy

prawy

787

0093036

Milewko I

W2

 

5+700

Nowe

788

0093036

Milewko I

W5

5+650

 

Nowe

789

0093036

Milewko II

W4

 

6+390

Nowe

790

0093036

Milewko II

W7

6+480

 

Nowe

Wykaz przystanków na drodze wojewódzkiej Nr 266

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku                                              (nazwa miejscowości, dokładna lok.)

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi

nazwa gminy

lewy

prawy

1049

0861966

Krzywosądz skrzyżowanie

W36

 

31+760

Dobre

1050

0861966

Krzywosądz skrzyżowanie

W35

31+820

 

Dobre

1067

0986060

Radziejów Szybka

W53

46+124

 

Radziejów

1068

0986060

Radziejów Szybka

W54

 

46+259

Radziejów

1071

0867762

Świątniki skrzyżowanie na Wąsewo

W57

48+482

 

Piotrków Kujawski

1072

0867762

Świątniki skrzyżowanie na Wąsewo

W58

 

48+647

Piotrków Kujawski

1074

0867377

Kaczewo

W59

 

50+285

Piotrków Kujawski

Wykaz przystanków na drodze wojewódzkiej Nr 550

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku                                              (nazwa miejscowości, dokładna lok.)

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi

nazwa gminy

lewy

prawy

1389

0849758

Borówno

W27

12+295

 

Chełmno gmina

1390

0849758

Borówno

W28

 

12+375

Chełmno gmina

Wykaz przystanków na drodze wojewódzkiej Nr 554

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku                                              (nazwa miejscowości, dokładna lok.)

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi

nazwa gminy

lewy

prawy

1428

0872467

Sitno I

W49

24+750

 

Zbójno

1429

0872467

Sitno I

W50

 

24+805

Zbójno

1433

0872467

Sitno III

W53

28+090

 

Zbójno

1434

0872467

Sitno III

W52

 

28+150

Zbójno

1437

0872510

Zbójenko

W55

29+470

 

Zbójno

1438

0872510

Zbójenko

W54

 

29+530

Zbójno

Wykaz przystanków na drodze wojewódzkiej Nr 270

Lp.

Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku                                              (nazwa miejscowości, dokładna lok.)

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi

nazwa gminy

lewy

prawy

1704

0859403
 

Rzadka Wola

W35

2+695

 

Brześć Kujawski

1705

0859403
 

Rzadka Wola

W36

 

2+730

Brześć Kujawski

 


Uzasadnienie

 1.Przedmiot regulacji:

 Przedmiotem regulacji jest zmiana załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., zmienionym Uchwałami Nr XXXVII/653/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XLIII/713/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 18 listopada 2013 r., Nr XLIX/789/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 2.Omówienie podstawy prawnej:

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

 3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

 Nie dotyczy.

 4.Uzasadnienie merytoryczne:.

 W załączniku do wyżej wskazanej uchwały, stanowiącym wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w transporcie publicznym dokonuje się zmian polegających na:

 1) zmianie nazwy przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze wojewódzkiej 246 z Szubin wybudowanie na Szubin wieś w km 14+956 strona lewa oraz w km 15+063 strona prawa,

 2) wprowadzeniu nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej 377 w miejscowości Milewko w km 5+650 strona lewa oraz w km 5+700 strona prawa (Milewko I) oraz w km 6+480 strona lewa i w km 6+390 strona prawa (Milewko II),

 3) zmianie nazwy przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej 266 z Bachorza skrzyżowanie na Krzywosądz skrzyżowanie w km 31+820 strona lewa oraz w km 31+760 strona prawa,

 4) zmianie nazwy przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze wojewódzkiej 266 z Szybka na Radziejów Szybka w km 46+124 strona lewa oraz w km 46+259 strona prawa,

 5) zmianie nazwy przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze wojewódzkiej 266 z Wąsewo skrzyżowanie na Świątniki skrzyżowanie na Wąsewo w km 48+482 strona lewa oraz w km 48+648 strona prawa,

 6) likwidacji znaku D-15 przy drodze wojewódzkiej 266 w miejscowości Kaczewo w km 50+456 strona lewa, lokalizacji znaku D-15 w km 50+285 strona prawa dla kierunku Sompolno-Ciechocinek, pozostawienie znaku D-15 w km 50+233 strona prawa dla kierunku Ciechocinek-Sompolno,

 7) wprowadzeniu nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej 550 w miejscowości Borówno w km 12+295 strona lewa oraz w km 12+375 strona prawa,

 8) wprowadzeniu nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej 554 Sitno w km 24+750 strona lewa i w km 24+805 strona prawa (Sitno I) oraz w km 28+090 strona lewa i 28+150 strona prawa (Sitno III),

 6) wprowadzeniu nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej 554 w miejscowości Zbójenko w km 29+470 strona lewa oraz w km 29+530 strona prawa,

 7) wprowadzeniu nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej 270 w miejscowości Rzadka Wola w km 2+695 strona lewa oraz w km 2+730 strona prawa.

 Ww. zmiany są wynikiem spotkania w terenie komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jej ustaleń.

 W pozostałym zakresie postanowienia załącznika do Uchwały Nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., zmienionym Uchwałami Nr XXXVII/653/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XLIII/713/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 18 listopada 2013 r., Nr XLIX/789/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r. pozostają bez zmian.

 5.Ocena skutków regulacji:

 Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423, 915