Uchwała Nr IV/14/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn zm.[1]) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Inowrocławia akcji lub udziałów Miasta Inowrocławia w spółkach prawa handlowego.

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Inowrocław;

2)  Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Inowrocławia;

3)  spółce - należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego.

§ 3. 1. Objęcie przez Miasto udziałów lub akcji następuje poprzez wniesienie do spółki przez Prezydenta Miasta wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (aportu) jako części mienia komunalnego.

2.  Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności:

1)  prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, udział we współwłasności w części ułamkowej lub łącznej, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone;

2)  prawa obligacyjne, w tym udziały, akcje, obligacje, wierzytelności;

3)  prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

3.  Wartość wkładu niepieniężnego określa się, z zastrzeżeniem ust. 4, na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia wymagane do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu.

4.  Wartość wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego, w szczególności urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych ustalana będzie na postawie wartości środka trwałego, określonej w ostatecznym rozliczeniu inwestycji, w wyniku której powstał środek trwały lub też wartości określonej w protokole przekazania/przejęcia środka trwałego (PT) – w przypadku przejęcia środka trwałego od osób trzecich.

5.  Wartość wnoszonych wkładów pieniężnych nie może przekraczać kwoty określonej w uchwale budżetowej obowiązującej w roku, w którym ma nastąpić objęcie akcji lub udziałów w spółce.

§ 4.  Cofanie przez Prezydenta Miasta Inowrocławia udziałów lub akcji w spółce  następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.[3]) oraz umową albo statutem (aktem założycielskim) spółki, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia.

§ 5. 1. Do zbycia przez Prezydenta Miasta Inowrocławia udziałów lub akcji w spółce stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacj (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.[4]).

2.  Wybór trybu zbycia udziałów lub akcji należy do Prezydenta Miasta.

3.  Przed zbyciem udziałów lub akcji Prezydent Miasta zobowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia.

4.  W przypadku zbycia udziałów lub akcji w jednym z następujących trybów:

1)  oferty ogłoszonej publicznie;

2)  przetargu publicznego;

3)  negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia

-  Prezydent Miasta występuje o opinię, o której mowa w ust. 3, po ustaleniu warunków ich zbycia.

5.  W przypadku zbycia udziałów lub akcji w jednym z pozostałych trybów określonych w art. 33 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie wymienionych w ust. 4, Prezydent Miasta występuje o opinię, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem czynności zmierzających do ich zbycia.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 7.  Tracą moc:

1)  uchwała nr XLIX/681/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zasad zbywania przez Miasto Inowrocław udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 116, poz. 2393);

2)  uchwała nr XXXIV/430/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 116, poz. 2007).


§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/14/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

 Przedstawiony projekt uchwały zastępuje dotychczasowe regulacje określające w odrębnych uchwałach zasady wnoszenia akcji i udziałów oraz zasady ich zbywania. Nie zostały natomiast uregulowane w akcie prawa miejscowego zasady cofania akcji i udziałów. Projekt uchwały nadto porządkuje i ujednolica zasady zbywania przez Prezydenta Miasta Inowrocławia akcji i udziałów w spółkach z kapitałowym udziałem Miasta Inowrocławia, uwzględniając regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wraz z aktami wykonawczymi do niej.

 Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Inowrocławia akcji lub udziałów Miasta Inowrocławia w spółkach prawa handlowego, zarówno istniejących jak i tworzonych przez Miasto. Wyposażanie tych spółek w niezbędne urządzenia, sieci, nieruchomości czy inne rzeczy ruchome służyć będzie bezpośrednio realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej. W przypadku istniejących już spółek wniesienie wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych spowoduje podwyższenie ich kapitału zakładowego oraz zwiększenie ilości udziałów objętych przez Miasto Inowrocław jako jedynego wspólnika.

 Zaproponowane zasady obejmowania udziałów i akcji za wkłady pieniężne potwierdzają dotychczas stosowaną praktykę. Zapisanie w budżecie Miasta Inowrocławia, zatwierdzonym przez Radę Miejską Inowrocławia, środków na objęcie udziałów/akcji w danej spółce stanowi de facto zgodę na wniesienie ich do Spółki i objęcie w zamian udziałów. Natomiast określenie zasad obejmowania udziałów/akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości bądź innych składników majątkowych uprawniać będzie Prezydenta Miasta do samodzielnego dysponowania tymi składnikami.

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

 Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 2.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161.

[4]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1643 oraz z 2014 r. poz. 598 i 612.