Uchwała Nr II/22/2014
Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów

 Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity dz. u. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.[1])) oraz art. 130a ust. 6 w związku z ust. 1, 2 oraz 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity dz. u. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.[2])).

 Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje :

§ 1.   Uchwała określa opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych z drogi pojazdów
w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 2a w/w ustawy.

§ 2.   Opłaty za usuwanie pojazdów ustala się w następującej wysokości (w zł brutto):

1.  Dla rowerów lub motorowerów na terenie całego powiatu – 112 zł,

2.  Dla motocykli na terenie całego powiatu – 221 zł,

3.  Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 t – 485 zł

4.  Dla pojazdów o dmc. od 3,5 t do 7,5 t na terenie całego powiatu – 606 zł,

5.  Dla pojazdów o dmc. od 7,5 t do 16 t na terenie całego powiatu – 858 zł,

6.  Dla pojazdów o dmc. powyżej 16 t – 1265 zł,

7.  Dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – 1539 zł.

§ 3.   Opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym ustala się w następującej wysokości (w zł brutto):

1.  Rower lub motorower – 19 zł/za dobę,

2.  Motocykl – 26 zł/za dobę,

3.  Pojazdy o dmc. do 3,5 t – 39 zł/za dobę,

4.  Pojazdy o dmc. od 3,5 t do 7,5 t – 51 zł/za dobę,

5.  Pojazdy o dmc. od 7,5 t do 16 t – 73 zł/za dobę,

6.  Pojazdy o dmc. powyżej 16 t – 135 zł/za dobę,

7.  Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 199 zł.

§ 4.   Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym
w wysokości 30 % opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 6.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/267/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz uchwała z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013 r., poz. 3550.)

§ 7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego


Marek Jabłoński

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.,  poz. 645, z 2014 r. poz.  379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 951, poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446,  poz. 1611, z 2014 r. poz. 486, poz. 529, poz. 768.