Uchwała Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust.1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)[2]) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Dochody budżetu w wysokości 37.810.979,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1)  bieżące w wysokości 36.335.979,00 zł,

2)  majątkowe w wysokości 1.475.000,00 zł.

§ 2.  Wydatki budżetu w wysokości 38.168.510,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, z tego:

1)  bieżące w wysokości 31.170.197,00 zł,

2)  majątkowe w wysokości 6.998.313,00 zł.

§ 3.  W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości : 288.000 zł z tego:

1)  ogólną w wysokości 200.000 zł,

2)  celową w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.  Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.  Deficyt budżetu w wysokości 357.531 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 257.531zł.

§ 6.  Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 791.457 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 433.926 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,

2)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8.  Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2015 na kwotę 50.000 zł.

§ 9.  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2015 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.  Ustala się wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 322.100 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12.  Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 930.400 zł, z czego dla:

1)  jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8: 750.000 zł,

2)  jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 9: 180.400 zł,

§ 13.  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.631.786 zł, koszty 3.415.786 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 14.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.497.322 zł , zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15.  Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 16.  Ustala się dochody związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 17.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej Uchwały;

2)  do dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 18.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław


Krystyna Wysocka

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Uzasadnienie

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2015 rok.

 Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XLVI/261/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław z późn.zm., przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

 Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów z 13 października 2014 r. znak ST3/4820/16/2014), dotacji (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. Nr WFB.I.3110.6.12.2014/39 i Krajowego Biura Wyborczego z 22 października 2014r. Nr DBD-3101-20/14) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

 W budżecie na 2015 r. przeznacza się na wydatki inwestycyjne i zakupyinwestycyjne łączną kwotę 6.998.313 zł tj. 18,33 % wydatków ogółem.

 Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 222, ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 242 ust. 1, 258 ust. 1 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 Projekt budżetu spełnia wymogi art.243 ust. 1, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2015 rok.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław


Krystyna Wysocka

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1.318 oraz z 2014 poz.379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379, 911 i 1146.