Uchwała Nr III/9/2014
Rady Gminy Inowrocław

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 6 oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t.)[2]) uchwala się co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.   Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych) na miesiąc od osoby;

2)  § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.   Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7 zł (słownie: siedem złotych) na miesiąc od osoby.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 3.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław


Krystyna Wysocka

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

 Uchwałą nr XXI/158/2012 z dnia 22 października 2012 roku Rada Gminy Inowrocław dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określiła i zróżnicowała stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 Uzasadnionym powodem obecnej zmiany stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych jest analiza systemu gospodarowania odpadami, począwszy od dnia jego wejścia w życie 1 lipca 2013 r. połączona z weryfikacją danych ze złożonych deklaracji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że od 1 lipca 2013 r. strumień zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z każdym miesiącem wzrastał, natomiast strumień odpadów segregowanych nieznacznie. Osiągnięte przez Gminę Inowrocław poziomy recyklingu muszą ulec wzrostowi, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych co roku dane poziomy ulegają wzrostowi. Zwiększenie stawki powinno zachęcić właścicieli nieruchomości do segregacji odpadów, co przyczyni się do zwiększenia poziomów odzysku.

 Dokonując analizy systemu uwzględniono również koszty jakie Gmina ponosi wobec firmy, która odbiera i zagospodarowuje odpady. Obecnie przychody od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są niewystarczające na pokrycie zobowiązań.

 Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonych w niniejszej uchwale ustalono na takim poziomie, aby pokryły one prognozowane koszty funkcjonowania systemu.

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Analiza finansowa uzyskanych danych od dnia 1 lipca 2013 r. przedstawia się następująco:

 Stan obecny:

 1) Przychody:

 a) Nieruchomości zamieszkałe (przychody miesięczne)

 Osoby, które zadeklarowały odpady zmieszane: 4213 osób x 7 zł = 29 491 zł

 Osoby, które zadeklarowały odpady segregowane: 6145 osób x 5 zł = 30 725 zł

 b) Nieruchomości niezamieszkałe (przychody miesięczne) 12 487 

 c) Suma 72 703 

 2) Wydatki:

 a) Z tytułu umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Inowrocław na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Inowrocław - 84 780 zł

 b) Z tytułu zlecenia dla Gminnego Zakładu Komunalnego (zbiórka popiołów, odpadów biodegradowalnych, sprzętu RTV AGD, odpadów wielkogabarytowych, sprzątanie świata) - 2 700 

 c) Z tytułu kosztów administracyjnych systemu (płace, materiały biurowe, szkolenia, korespondencje, telefony i inne) - 14 500 zł

 d) Suma - 101 980 zł

 3) Różnica między przychodami a wydatkami: 72 703 zł – 101 980 zł = - 29 277 zł

 Analiza osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 -Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 1,28 %.

 -Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 19,09 %.

 -Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 41 %

 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz.U.2012.676)

Rok
 

2012
 

16 lipca 2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

16 lipca 2020
 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
 

75
 

50
 

50
 

50
 

45
 

45
 

40
 

40
 

35
 

 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.2012.645)


 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
 

2012 r.
 

2013 r.
 

2014 r.
 

2015 r.
 

2016 r.
 

2017 r.
 

2018 r.
 

2019 r.
 

2020 r.
 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
 

30
 

36
 

38
 

40
 

42
 

45
 

50
 

60
 

70
 


 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
 

2012 r.
 

2013 r.
 

2014 r.
 

2015 r.
 

2016 r.
 

2017 r.
 

2018 r.
 

2019 r.
 

2020 r.
 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
 

10
 

12
 

14
 

16
 

18
 

20
 

30
 

40
 

50
 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław


Krystyna Wysocka

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz.1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593