Uchwała Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok

 Na podstawie:

 art. 211, 212,239 art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

 Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

 uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się dochody budżetu związku w wysokości1 257 706,31 zł

 w tym:

-  dochody bieżące w wysokości:500 147,00 zł

-  dochody majątkowe w wysokości:757 559,31 zł

 (zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2.  Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości1 679 766,43 zł

 w tym:

-  rezerwa budżetowa w wysokości:2 000,00 zł

-  wydatki majątkowe w wysokości:1 306 528,43 zł

-  wydatki bieżące w wysokości:373 238,00 zł

 z tego:

1)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:56 138,00 zł

2)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych290 100,00 zł

3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych25 000,00 zł

 w tym: rezerwa budżetowa w kwocie:2 000,00 zł

 (zgodnie z załącznikiem nr 2)

§ 3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku

 w kwocie422 060,12 zł

 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 4.  Przychody budżetu związku w wysokości422 060,12 zł

 (zgodnie z załącznikiem nr 3)

§ 5.  Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do:

1)  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

2)  dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  

 

 

 SEKRETARZ ZGROMADZENIA Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin


Aleksandra Konieczna

 PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin


Artur Michalak

 

 


OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2015

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa

i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn.

Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które przestało obowiązywać dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po tym okresie zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Rozwarzynie.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Rozwarzynie jest zobowiązany do jego rekultywacji.

 

I. Planuje się dochody budżetowe w roku 2015 ogółem:1 257 706,31zł

w

DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

 

Dochody bieżące razem: 500 147,00zł

w paragrafach:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 19 147,00zł

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarł aneks do umowy dzierżawy z dnia 19 listopada 2012 roku z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nakle nad Notecią, przedłużając termin obowiązywania umowy z dnia 30 czerwca 2013 roku do dnia 31 października 2015 roku

§ 2900 - Składki członkowskie gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której wysokość wynika z iloczynu stawki 7,00zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31.12.2014 rok w wysokości 481 000,00zł

 

Dochody majątkowe razem: 757 559,31zł

w paragrafach:

§ 6207 – Dotacje celowe środki POiIŚ w ramach programu finansowanych

z udziałem środków europejskich w wysokości 677 816,21zł

§ 6289 – Dotacje celowe środki WFOŚiGW w ramach programu finansowanych

z udziałem środków europejskich na kwotę 79 743,10zł

W dniu 24 marca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako Instytucją Wdrażającą i Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Beneficjentem Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekultywacja 22 składowisk o łącznej powierzchni 23,7 ha.

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet II: Gospodarka Odpadami i Ochrona powierzchni Ziemi

Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013)

Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Nazwa Partnera: Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: IV kwartał 2014 roku

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2015 roku

Szacunkowy koszt Partnera Projektu: 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),

maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),

Źródła finasowania Projektu:

- środki własne Partnera - 213 514,86zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset czternaście złotych 86/100)

w tym:

         udział środków własnych Partnera - 71 171,76zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 76/100)

         dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. – 142 343,10zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 10/100)

- środki Funduszu Spójności - 1 209 916,14zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 14/100),

Harmonogram Realizacji Projektu Nr POIS.02.01.00-00-001/13 Tytuł: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” (załącznik do Umowy Partnerskiej) określa fazę realizacji na lata 2014-2015.

 

 II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2015 ogółem:1 679 766,43zł

w tym rezerwa ogólna:       2 000,00zł

 

Wydatki bieżące razem:   373 238,00zł

w:

DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PARAGRAF 4810 – REZERWY:       2 000,00zł

 

DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  371 238,00zł

w PARAGRAFACH:

 

§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 25 000,00zł

Kwotę planuje się na

- diety za pełnienie funkcji w związku nie w ramach stosunku pracy dla Przewodniczącego Zarządu

- diety dla członków Zgromadzenia

- diety dla członków Zarządu

- diety dla członków Komisji Rewizyjnej

 

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe: 24 000,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku

 

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 040,00zł

Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku

 

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne: 4 740,00zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku

 

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy: 638,00zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe: 24 720,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia: 4 850,00zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

 

§ 4300-Zakup usług pozostałych: 100 000,00zł

Kwotę planuje się na obsługę prawną związku, monitoring wysypiska śmieci

w Rozwarzynie , domenę i utrzymanie aplikacji BIP, usługi ppoż., usługi drukarskie

i introligatorskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne oraz koszty i prowizje bankowe.

 

§ 4410-Podróże służbowe krajowe: 1 000,00zł

Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju

 

§ 4430-Różne opłaty i składki: 18 000,00zł

Kwotę przeznaczono na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

 

§ 4480-Podatek od nieruchomości: 129 000,00zł

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 800,00zł

Kwotę przeznaczono na opłatę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

 

§ 4530-Podatek od towarów i usług VAT: 4 300,00zł

 

§ 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 150,00zł

 

Wydatki majątkowe razem: 1 306 528,43zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne:1 306 528,43zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3   797 431,00zł

 

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 509 097,43zł

Kwotę przeznaczono na wydatki związane z:

1) rekultywacją i monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych (przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu i osiągnięcie przez glebę zawartości substancji zgodnych ze standardami dla biologicznej rekultywacji składowiska; zapewnienie pełnienia funkcji społecznych między innymi poprzez udostępnienie rekultywowanego terenu w sposób nieograniczony w połączeniu z informacjami edukacyjnymi; poprawa ekologicznych funkcji terenu; przywrócenie bioróżnorodności i tradycyjnego krajobrazu; wytyczenie ścieżki edukacyjnej)

2) częściową zapłatą wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy

Nr 5/2014 z Biurem Administrowania Odpadami Jolanta Kentzer z siedzibą

w Bydgoszczy. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa obsługa techniczna i finansowa dotacji oraz koordynacja, zarządzanie, bieżące i końcowe rozliczenie,

a także kontrola i nadzór nad realizowanym przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin Projektem pn.:”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, Priorytet II Gospodarka Odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs Nr 7/POiŚ/2.1/03/2013).

 

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 677 816,21zł

Wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej

 

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 119 614,79zł

Wydatki finansowane tzw. wkładem krajowym

 

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 

III. Określa się deficyt budżetowy na 2015 rok w wysokości: 422 060,12zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Związek nie jest zadłużony, w związku z czym nie planuje się rozchodów.

Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.

Związek nie planuje w roku 2015 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

 

IV. Planuje się przychody budżetowe w roku 2015 w wysokości: 422 060,12zł

Przychody stanowić  będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Poza nadwyżką z lat ubiegłych nie planuje się przychodów z tytułu innych źródeł.

 

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin prognozuje wykonanie budżetu za 2014 rok

w niżej podanych wielkościach:

 

Prognozowane dochody ogółem za 2014 rok1 109 081,91zł

w tym:

Dochody bieżące   514 382,00zł

Dochody majątkowe   594 699,91zł

 

Prognozowane wydatki ogółem za 2014 rok1 109 081,91zł

w tym:

Wydatki bieżące   409 179,00zł

1)     wynagrodzenia i pochodne   56 079,00zł

2)   związane z funkcjonowaniem Związku Gmin   353 100,00zł

 

Wydatki majątkowe   699 902,91zł

 

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się, w uzupełnieniu do uchwały

Nr XVII/58/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2015 roku stosowne materiały informujące o realizacji dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za rok 2014.

 

 

Związek nie planuje w roku 2015 zaciągać zobowiązań długoterminowych.

Związek nie jest zadłużony.


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów

900

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1 257 706,31zł

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 257 706,31zł

 

 

0750

2900
6207

6289

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

19 147,00zł

481 000,00zł
677 816,21zł

79 743,10zł

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan finansowy wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków
1 679 766,43zł

900

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska


1 677 766,43zł

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 677 766,43zł

 

 

3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4430
4480
4520

4530
4610
6050
6057
6059

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skł. na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług VAT
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00zł
24 000,00zł
2 040,00zł
4 740,00zł
638,00zł
24 720,00zł
4 850,00zł
100 000,00zł
1 000,00zł
18 000,00zł
129 000,00zł

32 800,00zł
4 300,00zł
150,00zł
509 097,43zł
677 816,21zł
119 614,79zł

758

 

 

Różne rozliczenia

2 000,00zł

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

2 000,00zł

 

 

4810

Rezerwy

2 000,00zł

 


 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2015 ROK

 PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2015 ROK

Rozdział

Plan nadwyżki z lat ubiegłych

Przychody

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

422 060,12zł

OGOŁEM

422 060,12zł