Uchwała Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2015 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz art. 121 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[3])).

 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 60.479.240,00 zł, w tym:

1)  Dochody bieżące w kwocie 53.839.015,20 zł,

2)  Dochody majątkowe w kwocie 6.640.224,80 zł.

2.  Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. w wysokości 59.479.240,00 zł, w tym:

1)  Wydatki bieżące w kwocie 50.282.890,00 zł,

2)  Wydatki majątkowe w kwocie 9.196.350,00 zł.

2.  W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1)  Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.723.878,00 zł, w tym na:

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.541.618,00 zł,

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.182.260,00 zł,

2)  Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.025.811,00 zł,

3)  Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.896.568,00 zł,

4)  Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 636.633,00 zł.

3.  W wydatkach majątkowych w kwocie 9.196.350,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 9.196.350,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32.451,00 zł.

4.  Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 466.930,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz plan rozchodów w kwocie 1.466.930,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.  Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.000.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4.  Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1)  Dochody w kwocie 5.326.259,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2)  Wydatki w kwocie 5.326.259,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1)  Dochody w kwocie 625.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2)  Wydatki w kwocie 625.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.  Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 117.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.  Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

a)  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 946.200,00 zł,

b)  Miejski Dom Kultury 1.350.000,00 zł,

c)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 55.000,00 zł,

d)  Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.  Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 228.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.  Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 465.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.  Ustala się fundusz sołecki w kwocie 266.290,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.  Wydatki w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3.  Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13.  Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14.  Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15.  Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2015 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie oraz Gimnazjum Nr 1 w Barcinie (załączniki Nr 17 i 18).

§ 16.  W budżecie tworzy się rezerwę:

1)  ogólną w wysokości 70.000,00 zł,

2)  celową w wysokości 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,

3)  celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych.

§ 17.  Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 18.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3)  dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 19.  Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 20.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 21.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystyna Bartecka

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik18.pdf


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia prowizorium budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.
 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626.

[3]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457.