Uchwała Nr II/8/14
Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2013 r. poz. 1166)uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2015 r. w wysokości              29.740.000 zł,
z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 25.511.680 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 4.228.320 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. w wysokości32.870.000 zł,
z tego:
wydatki bieżące w wysokości  22.659.228 zł,
w tym:

a)  wydatki jednostek budżetowych 16.770.584 zł,
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.838.517 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.932.067 zł,

b)  dotacje na zadania bieżące 949.000 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.498.626 zł,
d) wydatki na programy UE 491.018 zł,
e) obsługa długu950.000 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.210.772 zł,
w tym: dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł,
wydatki inwestycyjne 10.080.772 zł,
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie3.130.000 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1)  zaciągniętych pożyczek w kwocie365.344 zł,
2) zaciągniętych kredytów w kwocie2.729.884 zł,
3) spłat pożyczek udzielonych34.772 zł,

§ 4.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów4.757.389 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów1.627.389 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

§ 5.  Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2015 r.

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych568.000 zł,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych511.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.             

§ 8.  Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze  środowiska                                                                              oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1)  wpływy w wysokości22.000 zł,

2)  wydatki w wysokości22.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2015 r.

§ 9.   Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1)  dochody w wysokości285.050 zł,

2)  wydatki w wysokości285.050 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 r.

§ 10.  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. w kwocie              80.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 11.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:

-  Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych w 2015 r.,

-  Nr 10 - Wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 r.,

2)  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:

-  Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej    wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. ;

-  Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na   podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. ;

§ 12.  Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 40.200  zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do  budżetu państwa na 2015 r.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.  Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,  zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

§ 14.  Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie              8.340.228 zł,
w tym na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie5.000.000 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie3.095.228 zł,

3)  wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu      Unii Europejskiej w kwocie              245.000 zł.             

§ 16.  Upoważnia się Wójta Gminydo:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek  na:

a)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu     do wysokości5.000.000 zł,

b)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości3.095.228 zł,

c)  wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej do wysokości              245.000 zł;

2)  dokonywania zmian w planie wydatków:

a)  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b)  majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym  dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów  jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków  nimi sfinansowanych;

5)  zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach       budżetowych do kwoty 5.000.000 zł;

6)  przekazania w 2015 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. . W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości230.000 zł, w tym.
na wydatki bieżące200,000 zł
na wydatki inwestycyjne30.000 zł

2)  celową w wysokości60.000 zł,

-  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

§ 18.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański

 

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

430 351,00

 

01041

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

430 351,00

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

430 351,00

020

 

 

Leśnictwo

1 000,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

1 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 187 922,00

 

40095

 

Pozostała działalność

1 187 922,00

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

835 000,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

202 806,00

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

150 116,00

600

 

 

Transport i łączność

200 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

200 000,00

 

 

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

200 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 591 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 591 000,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

50 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

177 000,00

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 306 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

50 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

8 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

2 000,00

 

71035

 

Cmentarze

2 000,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

398 270,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

96 670,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

96 600,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

70,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

301 600,00

 

 

0830

Wpływy z usług

20 000,00

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

281 600,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 638,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 638,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 638,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600 000,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

600 000,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

600 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 194 718,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 100,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

3 100,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 303 000,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

2 860 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

414 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

3 000,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

25 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 260 424,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

961 424,00

 

 

0320

Podatek rolny

1 850 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

3 500,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

270 000,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

25 000,00

 

 

0370

Opłata od posiadania psów

500,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

130 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

15 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

805 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

50 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

660 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 823 194,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 818 194,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

5 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

10 539 884,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

8 506 302,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8 506 302,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 908 582,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 908 582,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

125 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

579 247,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

230 000,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

230 000,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

193 496,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

193 496,00

 

80104

 

Przedszkola 

155 751,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

110 751,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

45 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 977 600,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 582 500,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 900,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 573 000,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 600,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 500,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 300,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 200,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

125 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

125 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

53 900,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53 900,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

147 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

147 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

53 700,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53 700,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

620 908,00

 

85395

 

Pozostała działalność

620 908,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

342 543,00

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

35 918,00

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

206 080,00

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

36 367,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 000,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

6 000,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

407 690,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

350 000,00

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

350 000,00

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

30 825,00

 

 

2447

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

30 825,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 665,00

 

 

0830

Wpływy z usług

4 665,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

22 000,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1 000,00

 

 

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

20 000,00

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

200,00

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

200,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 772,00

 

92195

 

Pozostała działalność

1 772,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 772,00

Razem:

29 740 000,00

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

669 320,00

 

01009

 

Spółki wodne

10 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

 

01022

 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

18 720,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 720,00

 

01030

 

Izby rolnicze

45 600,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

45 600,00

 

01041

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

595 000,00

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

348 751,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

246 249,00

050

 

 

Rybołówstwo i rybactwo

3 000,00

 

05011

 

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

3 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2 348 967,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

140 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 000,00

 

40095

 

Pozostała działalność

2 208 967,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

568 150,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

835 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

805 817,00

600

 

 

Transport i łączność

5 420 006,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

768 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

638 000,00

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

130 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

4 652 006,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

124 692,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 356 814,00

630

 

 

Turystyka

5 000,00

 

63095

 

Pozostała działalność

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

225 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

225 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000,00

 

 

4260

Zakup energii

23 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

10 000,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6 000,00

 

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

27 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

120 800,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

89 800,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000,00

 

71035

 

Cmentarze

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

71095

 

Pozostała działalność

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

720

 

 

Informatyka

58 177,00

 

72095

 

Pozostała działalność

58 177,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 300,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

5 342,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

47 535,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 805 371,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

96 600,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 900,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 400,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 300,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

144 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

131 000,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 009 671,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

98 400,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 487 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

112 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

24 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

266 620,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

38 000,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

30 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92 066,00

 

 

4260

Zakup energii

23 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

6 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

39 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

28 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

8 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

370,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 215,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

10 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

281 600,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

231 400,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

600,00

 

75095

 

Pozostała działalność

485 100,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

341 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

64 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 000,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

 

 

4260

Zakup energii

500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 700,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 638,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 638,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 638,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

590 100,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

239 500,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

4 800,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

13 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

300,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

15 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

7 200,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

350 100,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94 700,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 500,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 100,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

950 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

950 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

950 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

290 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

290 000,00

 

 

4810

Rezerwy

290 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

11 561 413,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6 209 326,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

161 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

225 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 003 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

267 750,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

701 173,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

110 876,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

361 882,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

 

 

4260

Zakup energii

64 900,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 609,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 850,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 600,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

11 720,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

186 750,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

350,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 850,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

960 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 216,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

553 110,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 750,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

363 800,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 336,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80 918,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 776,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

33 530,00

 

80104

 

Przedszkola 

313 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

195 000,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

90 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 000,00

 

80110

 

Gimnazja

3 206 673,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

144 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 940 378,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

169 151,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

428 170,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

67 606,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

261 988,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4260

Zakup energii

35 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 800,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 900,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

113 180,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

751 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

109 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 000,00

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

236 897,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

167 400,00

 

 

4040