Uchwała Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.  1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 22 208 255,79 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 21 194 200,19 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1 014 055,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 958 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.  1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23 208 255,79 zł, w tym:

1)  wydatki bieżące w wysokości 19 736 241,86 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 3 472 013,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 958 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.  Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 060 375 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 060 375 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały.

§ 5.   W budżecie tworzy się rezerwy:

1.  ogólną w wysokości 220 000 zł,

2.  celowe w łącznej kwocie 511 992 zł, w tym:

1)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł,

2)  na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456 992 zł.

§ 6.  Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 7.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a i 6 do uchwały.

§ 8.  1 Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.  Ustala się wydatki:

1)  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118 400 zł,

2)  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 1 600 zł.

§ 9.  Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1.  dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały,

2.  dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11.  Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12.  Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 960 375 zł, w tym na:

1.  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,

2.  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

3.  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 960 375 zł,

4.  finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 14.  Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 15.  Upoważnia się Wójta do:

1.  zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,

2.  zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3.  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4.  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

5.  dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

6.  udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,

7.  udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący  Rady Gminy Włocławek


Andrzej Spychalski

 

 Część opisowa do   budżetu na rok 2015

I.  Dochody Dochody na rok 2015 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 22 208 255,79 zł, z tego dochody bieżące – 21 194 200,19 zł, dochody majątkowe natomiast – w kwocie 1 014 055,60 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 636 648 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego, wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie w ramach środków z funduszy europejskich). Dział 020 - Leśnictwo Zaplanowano 1 500 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i  wodę Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 999 626,62 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu  usług – 994 626,62 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 095 500 zł, w tym: wpływy
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96 000 zł, z tytułu wieczystego użytkowania  gruntów – 9 500 zł, ze sprzedaży majątku – 40 000 zł , wpływy z różnych dochodów 950 000 zł. Dział 710 – Działalność usługowa Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 19 000 zł , w tym: wpływy z usług – 18 000 zł, dotacje celowe – 1 000 zł. Dział 750 – Administracja publiczna Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych  związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych – 81 100 oraz wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 300 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem Ogółem plan dochodów w tym dziale został ustalony w kwocie 8 340 472 zł, w tym: q wpływy z karty podatkowej 5 000 q wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 2 227 000 zł q wpływy z podatku rolnego osoby  fizyczne i prawne 337 000 q wpływy z podatku leśnego osoby  fizyczne i prawne 202 000 q wpływy z podatku od czynności  cywilnoprawnych 190 000 q podatek od środków transportowych 161 456 q podatek od spadków i darowizn 15 000 q wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT 80 000 q wpływy z podatku dochodowego  od osób fizycznych  PIT 4 163 916 zł q wpływy z opłat eksploatacyjnych 80 000 q odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 500 q wpływy z opłat skarbowych 15 000 q wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000 q w pływy z różnych opłat 2 000 q wpływy z innych  lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 732 000 q opłata od posiadania psów 100 zł Dział 758 – Różne rozliczenia Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7 851 618 zł, w tym: § subwencja  oświatowa – 5 762 475 zł, § subwencja wyrównawcza – 2 069 143 zł, § odsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych – 20 000 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody zostały zaplanowane w kwocie 674 848 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 40 000 zł, wpływy z różnych opłat – 19 000 zł, odsetki – 1 200 zł, środki na realizację programu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” - 503 877,17,  zł środki na realizację programu pn. „Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek” – 94 171 zł oraz pozostałe dochody – 16 000 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 423 326 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 1 875 700 zł, dotacje na zadania własne – 532 700 zł. Pozostałe dochody to: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem – 10 000 zł,  pozostałe odsetki – 1 530 zł, pozostałe wpływy – 3 396 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 12 000 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 68 317 zł są dochodami majątkowymi
i dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego.

II.  Wydatki Wydatki na rok 2015 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 23 208 255,79 zł, z tego wydatki bieżące – 19 736 241,86 zł, wydatki majątkowe –
w kwocie 3 472 013,93 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 191 269 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 1 168 429 zł. Są to wydatki majątkowe na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu. W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych  wpływów z podatku rolnego – 6 740 zł. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowana została dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 5 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 100 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i  wodę Wydatki w dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 081 244 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim: § wynagrodzeń i pochodnych – 299 062 zł, § odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 882 zł, § zakupu materiałów i wyposażenia – 50 000 zł, § zakupu energii – 295 000 zł, § zakupu usług remontowych i pozostałych – 347 500 zł, § opłat i składek – 36 000 zł, § podatku VAT – 35 000 zł § pozostałe koszty – 8 800 zł. Dział 600 – Transport i łączność Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 713 891,61 zł, z tego wydatki bieżące – 508 023 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 63 561,12 zł), wydatki majątkowe – 1 205 868,61 zł ( w tym z funduszu sołeckiego – 74 746,61 zł). W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 254 000 zł. W rozdziale rogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290 122 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 1 168 769,61 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 915 746,61. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to: § zakup materiałów i wyposażenia – 60 472 ( z tego w ramach funduszu sołeckiego – 15 471,43 zł), § zakup usług remontowych – 93 090 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 48 089,69 zł), § zakup usług pozostałych – 90 000 zł, § wydatki inwestycyjne – 825 746,61 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego –
74 746,61). W ramach środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne realizowane będą przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu. W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki bieżące
w kwocie 1 000 zł (fundusz sołecki). Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 116 129,33 zł, z tego wydatki bieżące
w kwocie 75 761 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 2 060,47 zł), wydatki inwestycyjne w kwocie 40 368,33 zł (całość wydatków inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego). Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki zostały ustalone w kwocie 196 077 zł, z tego na opracowania geodezyjne
i kartograficzne – 69 580 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 54 197 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 72 300 zł. Dział 720 – Informatyka Wydatki zostały ustalone w kwocie 26 282 zł – na wydatki majątkowe (Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej). Dział 750 – Administracja publiczna Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 2 372 583,29 zł, z tego: § w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88 344 zł,
z tego ze środków własnych – w kwocie 7 244,00 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone. § w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano
w kwocie 120 000 zł, § w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 932 467 zł, § w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki
w kwocie 46 550 zł, § w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 185 222,29 zł. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony  prawa  oraz  sądownictwa Zaplanowane w kwocie 1 300 zł wydatki dotyczą realizację zadań zleconych związanych
z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Całość finansowana z dotacji. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 198 731,04  zł, z tego: § na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł, § wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 196 731,04 zł,
z tego na zadania związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 188 543 zł (w tym z funduszu sołeckiego: 8 042,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 188,04  (całość z funduszu sołeckiego). Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 54 800 zł, zakup energii – 25 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 63 043 zł, ubezpieczenie majątku – 25 000 zł, Dział 757 – Obsługa długu  publicznego Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 550 000 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego: § rezerwa ogólna w kwocie 220 000 zł, § rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł, § rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456 992 zł. Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie  należytego wykonania budżetu. Dział 801 – Oświata i wychowanie Na terenie Gminy funkcjonują dwa publiczne Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w skład których wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola oraz dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, na które Gmina przekazuje dotacje zgodnie z art. 90 ustawy systemie oświaty.   Do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina uczęszcza 525 dzieci, do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, uczęszcza 178 dzieci na które jest przekazywana dotacja Rozdział  80101 Szkołypodstawowe   - wydatki ogółem:3 681 644 zł W  dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 307 uczniów.   Planowane zatrudnienie to 37,36 etatów pracowników w tym nauczycieli 27,19 (dyplomowanych – 17,83,  mianowanych 8,33, kontraktowych - 1,03) pracowników obsługi – 10,17 etatów. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 645 089 

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe114 555 · fundusz zdrowotny          - 4 407 zł · dodatek wiejski               - 98 145 zł · dodatek mieszkaniowy    - 10 380 zł · świadczenia socjalne       - 1 623 zł

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe1 798 599 zł

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne152 881 

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne 352 975 zł

§ 4120.  - składki na fundusz pracy50 471 

§ 4170.  – wynagrodzenia bezosobowe12 000 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie323 000 · olej opałowy 270 000 zł · materiały biurowe – 13 500 zł · środki czystości  - 18 500 zł · zakup materiałów do konserwacji boiska – 3 000 zł · zakup paliwa do kosiarki – 1 500 zł · zakup artykułów do utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, zakup bakterii, sprzętu do konserwacji  – 3 500 zł · pozostałe wydatki – 42 975 zł

§ 4240.  - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 900 zł

§ 4260.  - Energia i woda60 500 

§ 4270.  - Zakup usług remontowych25 000 · bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 10 500 zł · przeglądy 2 000 zł · naprawa kominów, przegląd oddymiania – 3 000 zł · wymiana studzienek chłonnych  – 2 000 zł · remont sprzętu biurowego – 1 500 zł · pozostałe wydatki – 6 000 zł

§ 4280.  – Zakup usług zdrowotnych1 550 

§ 4300.  - zakup usług pozostałych34 800 · wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15 000 zł · opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 900 zł · usługi kominiarskie , p. poż.– 2 500 zł · usługi transportowe-wyjazdy na zajęcia edukacyjne- 4 000 zł · ochrona i monitoring obiektu szkolnego  – 2 800 zł · opłata za dozór i dzierżawę zbiorników – 4 400 zł · pozostałe wydatki – 4 200 zł § 4350 –opłaty za usługi internetowe                                          1 950 

§ 4360.  – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej 1 600 zł

§ 4370.  – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 3 500 zł

§ 4410.  - podróże służbowe krajowe  -1 300 

§ 4430.  - Różne opłaty i składki -2 900              

§ 4440.  - odpis na ZFŚS93 774 

§ 4700.  - szkolenia pracowników niebędących członkami 800 korpusu służby cywilnejRozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  -  ogółem wydatki wynoszą 248 046 zł Do dwóch oddziałów  przedszkolnych uczęszcza 50 dzieci.  Planowane zatrudnienie to 2 etaty     ( nauczyciel dyplomowany – 2).

§ 2540.  dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 77 000 

§ 3020.  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń9 326 · fundusz zdrowotny          - 335 zł · dodatek wiejski               - 7 462 zł · dodatek mieszkaniowy    -  900zł · świadczenia socjalne       - 629 

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe111 553 

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne9 482 

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne22 185 

§ 4120.  - składki na fundusz pracy3 170 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie4 500 · art. biurowe i wyposażenie – 500 zł · środki czystości – 4 000 zł

§ 4240.  - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 1 900 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych

§ 4280.  zakup usług zdrowotnych 200 

§ 4300.  zakup usług pozostałych 970 

§ 4440.  - odpis na ZFŚS5 760 złRozdział 80104 – Przedszkola – ogółem 701 398 zł Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół  uczęszcza 10 dzieci. Planowane zatrudnienie
to  10,73 etaty w tym nauczycieli 7,10 etatów( dyplomowani – 3,05, mianowani –  4,05) i pracowników obsługi 3,63 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe28 938 · fundusz zdrowotny          - 994 zł · dodatek wiejski               - 24 228 zł · dodatek mieszkaniowy    - 3 252 zł · świadczenia socjalne       - 464 

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe424 291 

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne36 065 

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne 83 583 zł

§ 4120.  - składki na fundusz pracy11 953 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie23 000 · zakup gazu – 15 000 zł · środki czystości – 4 000 zł · wyposażenie – 4 000 zł

§ 4240.  - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 2 150 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych

§ 4260.  - Energia i woda7 000 

§ 4270.  - Zakup usług remontowych1 400 · bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 1 400 zł

§ 4280.  Zakup usług zdrowotnych 450 

§ 4300.  Zakup usług pozostałych 4 900 zł

§ 4330.  Zakup usług przez jst od innych jst 45 000 zł

§ 4370.  – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 1 100 zł

§ 4430.  Różne opłaty i składki 300 ubezpieczenie mienia

§ 4440.  - odpis na ZFŚS24 668 

§ 4170.  - wynagrodzenia bezosobowe2 600 złRozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 100 000 zł

§ 2540.  dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 100 000 zł Rozdział 80110 – Gimnazja  ogółem planowane wydatki wynoszą 3 057 733 W dwóch gimnazjach  na terenie Gminy Włocławek uczy się 168 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 21,79 (dyplomowanych – 13,79 , mianowanych 6,61, kontraktowych – 1,39) pracowników obsługi -7,09 etatów. Wydatki kształtują się następująco:

§ 2540.  dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 467 800 

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe92 099 · fundusz zdrowotny          - 4 013 zł · dodatek wiejski               - 76 536 zł · dodatek mieszkaniowy    - 10 104 zł · świadczenia socjalne       - 1 446 zł

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe1 539 555 zł

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne130 863 

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne 301 152 zł

§ 4120.  - składki na fundusz pracy43 047 

§ 4170.  – wynagrodzenia bezosobowe1 962 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie226 000 · olej opałowy  - 193 500 zł · materiały biurowe -9 000 zł · środki czystości  - 12 500 zł · pozostałe koszty materialne – 11 000 zł

§ 4240.  - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 000 zł · zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 000 zł

§ 4260.  - Energia i woda45 500 

§ 4270.  - Zakup usług remontowych7 500 · bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 7 500 zł

§ 4280.  – Zakup usług zdrowotnych1 200 

§ 4300.  - zakup usług pozostałych21 200 · wywóz nieczystości stałych i płynnych – 10 900 zł · opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 200 zł · dofinansowanie do wyjazdów dzieci – 4 000 zł · usługi kominiarskie i p.poż.- 2 500 zł · ochrona i monitoring obiektu szkolnego  – 1 100 zł · pozostałe  – 2 600 zł

§ 4350.  –opłaty za usługi internetowe4 600 

§ 4360.  – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej 800 

§ 4370.  – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 3 400 zł

§ 4410.  - podróże służbowe krajowe  -1 600 

§ 4430.  - Różne opłaty i składki -1 950 · ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł             

§ 4440.  - odpis na ZFŚS70 996 

§ 4700.  - szkolenia pracowników niebędących członkami 600 korpusu służby cywilnej W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek” – 94 171 zł /czwarta cyfra paragrafu (7) /.              Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół   - ogółem 472 664 zł Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców Objętych dowożeniem jest 259 uczniów.

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe3 500 · świadczenia socjalne       - 3 500 zł

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe121 977 

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne10 368 

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne 27 348 zł

§ 4120.  - składki na fundusz pracy3 683 

§ 4170.  - wynagrodzenia bezosobowe 18 000 zł

§ 4210.  - materiały i wyposażenie171 000 · zakup paliwa 140 000 zł · zakup części zamiennych - 10 000 zł · zakup płynów i olejów do autobusu – 6 000 zł · zakup opon 15 000 zł

§ 4270.  - Zakup usług remontowych20 000 · remonty i naprawy autobusów

§ 4280.  – Zakup usług zdrowotnych500 zł

§ 4300.  - zakup usług pozostałych73 000 · zwrot kosztów dowozu i dojazdu do szkół – 40 000 zł · przeglądy techniczne, opłata za parkingi,tablice-3 000 zł · zwrot kosztów dojazdu PKS – 30 000 zł             

§ 4410.  - podróże służbowe krajowe  -300 zł

§ 4430.  - Różne opłaty i składki -13 000 · ubezpieczenie autobusów

§ 4440.  - odpis na ZFŚS3 488 

§ 4500.  – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu 6 000 zł terytorialnego podatek od środków transportu

§ 4700.  - szkolenia pracowników niebędących członkami 500 korpusu służby cywilnejRozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno  - administracyjnejszkół- ogółem  wydatki 303 788 zł

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe300 zł · świadczenia socjalne       - 300 

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe193 472 

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne16 445 

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne39 093 

§ 4120.  - składki na fundusz pracy 2.45%5 265 

§ 4170.  – wynagrodzenia bezosobowe5 000 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie13 500 · materiały biurowe – 5 000 zł · zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych – 4 000 zł · prenumerata - 500 zł · zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu – 4 000 zł

§ 4270.  - Zakup usług remontowych500 zł · bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 500 

§ 4280.  – Zakup usług zdrowotnych300 zł

§ 4300.  - zakup usług pozostałych18 200 · opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł · usługi w zakresie bhp 7 200 zł licencje -8 000 zł(opłata licencji  za programy „Płace, Budżet i Prawo Oświatowe”)

§ 4360.  – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej 800 

§ 4370.  – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 1 500 zł

§ 4410.  - podróże służbowe krajowe  -1 100 

§ 4430.  - Różne opłaty i składki -500 zł · ubezpieczenie budynku i sprzętu – 500              

§ 4440.  - odpis na ZFŚS5 813 

§ 4700.  - szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  ogółem wydatki 32 491 zł Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300.  – zakup usług pozostałych18 400 

§ 4410.  - podróże służbowe krajowe  -1 091 

§ 4700.  - szkolenia pracowników niebędących    członkami korpusu służby cywilnej 13 000 złRozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem 356 100 zł Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 395 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,37 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe1 400 · świadczenia socjalne       - 1 400 zł

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe243 848 

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 727 zł

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne45 363 

§ 4120.  - składki na fundusz pracy6 482 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie24 000 · środki czystości – 6 000 zł · zakup wyposażenia – 5 500 zł · zakup gazu 12 000 zł · zakup artykułów biurowych – 500              

§ 4260.  – Energia i woda 600 

§ 4270.  - Zakup usług remontowych 1 900 zł

§ 4280.  - Zakup usług zdrowotnych 450 

§ 4300.  – zakup usług pozostałych1 000 

§ 4440.  - odpis na ZFŚS9 730 

§ 4700.  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600                                                         Rozdział 80195 – Pozostała działalność              571 609,17 zł

§ 4440.  - odpis na ZFŚS67 732 Planowano odpis na ZFŚS dla 61 nauczycieli emerytów   ( 61 x 1148 zł) Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu Pm. „Radosne przedszkola w gminie Włocławek” – 503 877,17 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą: § wydatków na zwalczanie narkomanii – 1 600 zł, § wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu), Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 911 018 zł, z tego na: § świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 878 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone), § składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 400 zł, § zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 201 000 zł, § dodatki mieszkaniowe – 40 000 zł, § zasiłki stałe – 70 000 zł, § utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 355 135 zł, § pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 298 400 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 330 594 zł, z tego: Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 271 741 zł Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 240 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,66 etatu pracowników pedagogicznych.

§ 3020.  - nagrody i wydatki osobowe11 006 · fundusz zdrowotny  - 556 zł · dodatek wiejski – 9 349zł · dodatek mieszkaniowy – 912 zł · świadczenia socjalne – 189 

§ 4010.  - wynagrodzenia osobowe185 326 

§ 4040.  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 752 zł

§ 4110.  - składki na ubezpieczenia społeczne 36 217 zł

§ 4120.  - składki na fundusz pracy5 179 

§ 4210.  - materiały i wyposażenie4 000 · materiały biurowe –4 000 

§ 4240.  - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 400 zł · zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł

§ 4280.  – Zakup usług zdrowotnych 300 

§ 4300.  – Zakup usług pozostałych 900 

§ 4440.  - odpis na ZFŚS7 661 złRozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem wydatki 57 000 zł

§ 3240.  – stypendia dla uczniów 57 000 złRozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 853 zł Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300.  – zakup usług pozostałychDział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 1 459 104 zł, z tego wydatki majątkowe – 92 251,93 000 zł). Szczegółowy podział na: § wydatki na gospodarkę odpadami – 637 128 zł, § wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 20 000 zł, § wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 100 zł, § usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 15 100 zł, § oświetlenie ulic, placów i dróg – 571 251,93 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 92 251,93 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu), § pozostała działalność – 195 525 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie rzędu 538 066,42 zł, z tego wydatki bieżące – 230 313 zł, wydatki majątkowe – 169 543,42 zł. Wydatki zostały zaplanowane: § na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 399 856,42 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 169 543,42 zł na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu) Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 185 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 063, zakup usług remontowych – 12 000 zł), § na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 120 000 zł, § pozostała działalność – 18 210 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna Zaplanowano wydatki na łączna kwotę 144 500 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano na poziome 114 500 zł, wydatki majątkowe na poziomie 30 000 zł na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu. § bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m.in. na  dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 90 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 500 zł, zakup energii – 4 500 zł, zakup usług – 3 500 zł,


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/20/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie

 Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2015 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.