Uchwała Nr II.12.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska oraz jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami cywilnoprawnymi” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ do tego uprawniony.

2. Uchwała ma zastosowanie do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych należnych Gminie Dąbrowa Chełmińska, a pobieranych przez jej jednostki budżetowe.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) organie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska;

2) jednostronnym oświadczeniu woli – należy przez to rozumieć oświadczenie, wyrażone przez organ wskazany w § 7;

3) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostek organizacyjnych z zapłatą należności o charakterze cywilnoprawnym;

4) przedsiębiorcy – należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

5) należnościach pieniężnych – należy przez to rozumieć zaległe i bieżące należności pieniężne, w tym również odsetki za zwłokę i inne koszty i kary według stanu na dzień złożenia wniosku;

6) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska a pobieranych przez jej jednostki budżetowe;

7) dniu udzielenia pomocy – należy rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o              pomoc nabył prawo do jej otrzymania (dzień wydania oświadczenia woli);

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności, jeżeli:             

1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenia dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane w szczególności: ubóstwem, bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową,

2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Umorzenie należności cywilnoprawnych może nastąpić również z urzędu w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

1) umorzenie w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o finansach publicznych nie stanowi pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności cywilnoprawnych, w jednostronnym oświadczeniu woli wyznacza się termin zapłaty pozostałej części należności oraz odsetek i innych kosztów należnych od tej części należności.

1) W razie niedotrzymania terminu zapłaty przez dłużnika, jednostronne oświadczenie woli traci moc prawną w całości.

4. Umorzenie należności głównej powoduje umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku procentowym podlegają umorzeniu należności uboczne.

5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

6. W przypadku należności zawierających podatek VAT, warunkiem zastosowania ulgi jest uprzednie zapłacenie całego podatku VAT na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ, bez względu na kwotę należności, na udokumentowany wniosek dłużnika, może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty:

1) odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty może stanowić pomoc de minimis, pomoce de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie,

2) odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie na raty płatności należności, dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa do uprawnionego organu (Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska) wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku. W przypadku wniosku o odroczenie zapłaty należy we wniosku wskazać termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty należy określić ilość rat.

2. Dłużnik będący osobą fizyczną zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Organ ma prawo wezwać dłużnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.

4. Niezastosowanie się dłużnika do warunków wezwania i nieuzupełnienie brakującej dokumentacji w wyznaczonym przez organ terminie, powoduje pozostawienie wniosku w aktach urzędu bez rozpatrzenia.

5. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy z wniosku dłużnika, dotyczącego udzielenia ulgi, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania zapłaty. Nie nalicza się odsetek za okres od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenie odmownego oświadczenia woli organu.

§ 6. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku ustalenia, że:

1) dowody, na podstawie, których organ udzielił ulgi okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, kiedy dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat lub spłaci ratę w niepełnej wysokości, niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 7. Organem uprawnionym do udzielania ulg w należnościach cywilnoprawnych jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 8. 1. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić ulgi w spłacie należności pieniężnych, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.);

3) stanowią pomoc de minimis w sektorze rolnym – w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. L 352/ 9 z 24.12.2013 r.)

4) stanowią pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury – w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 28.06.2014 r.);

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnych wartości pomocy określonych w rozporządzeniach (UE) wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 2, 3 i 4;

3. Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka;

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie należności, która stanowi pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi, wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń oraz informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami), w tym informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zmianami);

5. Podmiot ubiegający się udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiącej pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi, wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń oraz informacji, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 z późn. zmianami);

6. W stosunku do dłużników wymienionych w § 8 ust. 4 i 5 zasady określone w paragrafach poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie.

§ 9. Do wniosków o udzielenie ulgi nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 11. Traci moc Uchwała nr XXXVII/302/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 03 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. nr 150, poz. 1860).

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

 


Załącznik do Uchwały Nr II.12.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf