Uchwała Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j.t.[1]) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą[2]) uchwala się ,co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014r, uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr L/292/2014 z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/258/14 z dnia 5 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LI/303/2014 z dnia 21 maja 2014 r., uchwałą Rady Zarządu Powiatu Nr 116/264/14 z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LII/306/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/314/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 120/282/14 z dnia 17 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/290/14 z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/318/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/296/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr LV/320/2014 z dnia 9 września 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/299/14 z dnia 26 września 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr LVII/325/2014 z dnia 7 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/300/14 z dnia 9 października 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/328/2014 z dnia 30 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/306/14 z dnia 30 października 2014 r., uchwała Rady Powiatu  Nr LIX/332/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 129/309/14 z dnia 26 listopada 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/1/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1.  Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 47.784.263,11 zł, w tym

1.  dochody bieżące w kwocie 45.193.697,11 zł

2.  dochody majątkowe w kwocie 2.590.566  zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 1.;

2)  §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 2.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 53.895.649,11 zł, z czego:

1.  wydatki bieżące w wysokości 44.573.147,11 zł

1)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.948.697 zł

2.  wydatki majątkowe w wysokości 9.322.502 zł

3.  wydatki na obsługę długu 430.000 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

3)  §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 3.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1.  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.201.712 zł,;

4)  §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 8.  Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

a)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a.;

5)  § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 9.  Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.;

6)  §13. uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 13.  Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 5..

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Danuta Brzoskowska

 

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

020

 

 

Leśnictwo

224 500,00

1 600,00

226 100,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

216 000,00

1 600,00

217 600,00

600

 

 

Transport i łączność

552 389,00

33 000,00

585 389,00

 

60095

 

Pozostała działalność

524 389,00

33 000,00

557 389,00

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

524 389,00

33 000,00

557 389,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 459 091,00

- 4 800,00

1 454 291,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 459 091,00

- 4 800,00

1 454 291,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

330 796,00

- 4 800,00

325 996,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

473 861,96

8 610,00

482 471,96

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

138 748,96

0,00

138 748,96

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000,00

888,00

6 888,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 000,00

- 888,00

14 112,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

53 017,00

2 400,00

55 417,00

 

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 800,00

2 400,00

4 200,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

246 608,00

6 210,00

252 818,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

964,00

35,00

999,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 640,00

1 691,00

7 331,00

 

 

0830

Wpływy z usług

4 156,00

- 747,00

3 409,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

3 861,00

3 861,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

32,00

4,00

36,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 942,00

- 1 034,00

14 908,00

 

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 400,00

2 400,00

7 800,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 572 777,00

5 534,00

1 578 311,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

446 924,00

2 400,00

449 324,00

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

290 424,00

2 400,00

292 824,00

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

13 038,00

2 400,00

15 438,00

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0,00

2 400,00

2 400,00

 

85295

 

Pozostała działalność

154 893,00

734,00

155 627,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

89 911,00

734,00

90 645,00

 

 

Razem:

47 740 319,11

43 944,00

47 784 263,11

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

020

 

 

Leśnictwo

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

216 000,00

1 600,00

217 600,00

750

 

 

Administracja publiczna

5 874 466,00

17 857,00

5 892 323,00

 

75020

 

Starostwa powiatowe

4 986 723,00

17 857,00

5 004 580,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

161 993,00

17 857,00

179 850,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 580,00

15 580,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

371 244,00

- 15 580,00

355 664,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 458 116,96

31 553,00

15 489 669,96

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

3 173 489,00

8 400,00

3 181 889,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

110 000,00

6 000,00

116 000,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

1 800,00

2 400,00

4 200,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

4 875 835,00

13 910,00

4 889 745,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

5 400,00

2 400,00

7 800,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17 540,00

11 510,00

29 050,00

 

80144

 

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

40 000,00

5 500,00

45 500,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

40 000,00

5 500,00

45 500,00

 

80195

 

Pozostała działalność

226 669,00

3 743,00

230 412,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 381,00

22 943,00

25 324,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 455,00

- 11 500,00

8 955,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

- 7 700,00

142 300,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 964 246,00

- 7 066,00

3 957 180,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

1 369 350,00

33 000,00

1 402 350,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 145 400,00

33 000,00

1 178 400,00

 

85295

 

Pozostała działalność

195 693,00

- 40 066,00

155 627,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 800,00

- 10 800,00

1 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 424,00

- 10 000,00

424,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 707,00

- 19 266,00

81 441,00

 

 

Razem:

53 851 705,11

43 944,00

53 895 649,11

 


 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

DOCHODY-POROZUMIENIA

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

020

 

 

Leśnictwo

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

216 000,00

1 600,00

217 600,00

600

 

 

Transport i łączność

524 389,00

33 000,00

557 389,00

 

60095

 

Pozostała działalność

524 389,00

33 000,00

557 389,00

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

524 389,00

33 000,00

557 389,00

 

 

Razem:

3 612 601,00

34 600,00

3 647 201,00

 


 Załącznik Nr 3 A do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYDATKI-POROZUMIENIE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

020

 

 

Leśnictwo

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

216 000,00

1 600,00

217 600,00

 

 

Razem:

3 612 601,00

1 600,00

3 614 201,00

 


 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

371 244,00

0,00

371 244,00

 

75020

 

Starostwa powiatowe

371 244,00

0,00

371 244,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 580,00

15 580,00

 

 

 

Projekt przedszkola specjalnego przy ulicy Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu

0,00

15 580,00

15 580,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

371 244,00

- 15 580,00

355 664,00

 

 

 

Projekt przedszkola specjalnego przy ulicy Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu

15 580,00

- 15 580,00

0,00

 

 

Razem

8 325 002,00

0,00

8 325 002,00

 


 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PFRON

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

 

Lp.

Treść

Plan

I

§  - 2440 Przychody

998 507,00

1I

§  - 3110 Wydatki

998 507,00

w tym :

1.Rehabilitacja zawodowa  

a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os.            niepełnosprawnej- art.26e

 

b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp.  społ. – zobowiązania – art. 26

-

c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41

-

d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40

-

e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40

-

f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13

-

g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a

 

h) Umorzenie pożyczek

-

2. Rehabilitacja społeczna

a)    Turnusy rehabilitacyjne  -  ogółem

58 972,00

b)     Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

3 642,00

b)    Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem

378 033,00

d)   Dofinansowanie likwidacji  barier architektonicznych, urbanistycznych,  technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem

40 000,00

e)   Koszty utrzymania WTZ

517 860,00

Od 2015 roku 10% tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.517 860,- zł. środki PFRON

 

f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi

 

 


dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

25 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

161 500,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

116 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

116 000,00

 

80144

 

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

45 500,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

45 500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

767 212,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

709 672,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

709 672,00

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

57 540,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

57 540,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

233 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

233 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

233 000,00

 

 

Razem:

1 201 712,00

 


Uzasadnienie

 Dochody:

 W rozdziale 02001 gospodarka leśna zwiększono plan dochodów o 1.600,00 w związku ze zwiększeniem ekwiwalentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o 33.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Zbójno o zwiększeniu współfinansowania remontu drogi Zbójno – Chrostkowo – Blinno.

 W  rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu – 2.400,00 ( wynajęcie sali gimnastycznej) o 888,00, natomiast zmniejszono w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o tę samą kwotę.

 W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące przyjęto kwotę 2.400,00 na wypłatę stypendiów Marszałka zgodnie z porozumieniem podpisanym z samorządem województwa.

 W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono i zmniejszono plan dochodów własnych po dokładnej analizie realizacji na koniec listopada. Przyjęto plan w kwocie 2.400,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z porozumieniem podpisanym z samorządem województwa. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej  oraz 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie przyjęto zwiększenie na łączną kwotę 4.800,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.83.2014 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na 2014 rok. Powiat zabezpieczył i wypłacił dodatki w ciągu całego 2014 roku, będące składnikiem wynagrodzenia poszczególnych pracowników i w związku z tym w ramach wydatków nie zwiększono planów w DPS i PCPR.

 W rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o 734,00 zgodnie z aneksem do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację umowy „Aktywny Samorząd”.

 Wydatki:

 W rozdziale 02001 gospodarka leśna zwiększono plan wydatków o 1.600,00 zł zgodnie ze stawkami ekwiwalentów przekazywanych przez ARiMR.

 W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonano zmiany planu w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenie o 17.857,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odchodzącemu staroście, wicestaroście. Przeniesiono plan wydatków w kwocie 15.580,00 zł z paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne , zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę paragraf 6050 wydatki inwestycyjne (projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Koppa na potrzeby przedszkola specjalnego).

 W dziale 801 oświata przyjęto środki na finansowanie stypendiów dla uczniów w ramach porozumienia podpisanego z Marszałkiem Województwa w kwocie 4.800,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z bieżącą analizą niezbędnych do końca roku wydatków w placówkach oświatowych.

 W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków na świadczenia zgodnie z zapotrzebowaniem na środki złożonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 33.000,00 zł.

 Porozumienia

 Różnica w rozdziale 60095 pozostała działalność wynika z rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania związanego z budową chodnika i ścieżki rowerowej współfinansowanego przez Gminę Zbójno. Powiat po rozstrzygnięciu przetargu zabezpieczył w planach wydatków inwestycyjnych realizację całości inwestycji. Środki z Gminy Zbójno ( 33.000,00 zł ) zabezpieczyły inne wydatki Powiatu.


[1]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072.

[2]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938 , poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 , poz.911  oraz poz. 1146.