Uchwała Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 5 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[2]), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 lipca 2014, Uchwałą Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 77/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 79/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 87/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2014 roku, Zarządzeniem Nr 96/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:         Dochody budżetu gminy w wysokości 16.240.871,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości

15.245.741,57 zł

- dotacje na zadania zlecone

2.583.228,67 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.500,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

27.367,32 zł

- dotacje na zadania własne

783.214,00 zł

- subwencje z budżetu państwa

5.696.509,00 zł

- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE

173.280,82 zł

- dochody własne gminy

5.905.681,76 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

74.960,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

995.130,00 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje

711.423,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku

283.707,00 zł.

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.747.829,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:

14.956.089,55 zł

 

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10.531.194,23 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

6.717.486,85 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.813.707,38 zł

- dotacje

858.417,71 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.073.812,17 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

192.665,44 zł

- wydatki na obsługę długu

300.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości

2.791.739,82 zł

- w tym inwestycyjne

2.791.739,82 zł

3)  § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4)  § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;     

5)  § 13 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2.  Ustala się wydatki w kwocie 102.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały. 

3.  Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.                      

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 3-dochody do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik3-dochody.pdf

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2014 roku


Załącznik Nr 3 wydatki do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik3 wydatki.pdf

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku


Załącznik Nr 4 - dochody do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik4 - dochody.pdf

Zmiany we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku


Załącznik Nr 4-wydatki do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik4-wydatki.pdf

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska w 2014 roku


Załącznik Nr 5-UG do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik5-UG.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.


Załącznik Nr 5-SS do Uchwały Nr II/4/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Zalacznik5-SS.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.


Uzasadnienie

 W planie dochodów dokonano następujących zmian:

 1) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa
się o kwotę 200,00 zł,  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
13 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2014, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 2) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 20.701,00 zł.

 Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa
się o kwotę 21.608,00 zł,  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – rez. celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2014 r.

 Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejsza się o kwotę 907,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014.

 3) W wyniku analizy planu i wykonania dochodów dokonuje się następujących zmian:

 - Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

 Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 2.226,00 zł.

 W planie wydatków dokonano następujących zmian:

 1) W wyniku analizy planu i wykonania wydatków dokonuje się następujących zmian:

 - Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6.010,00 zł.

 - Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 810,00 zł, § 4120 – Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 100,00 zł.

 - Dział 852 „Pomoc społeczna”,

 Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.355,00 zł.

 - Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

 Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o 2.226,00 zł.

 Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4430 – różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 3.355,00 zł.

 2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zgodnie z pismem Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku, w celu zabezpieczenia środków zwiększa się § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł, a zmniejsza się § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł.

 3) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się
o kwotę 200,00 zł,  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
13 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2014, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 25.056,00 zł.

 W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zgodnie z pismem Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu, zabezpiecza się środki na organizację spotkania wigilijnego dla dzieci z rodzin ubogich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą. W związku z powyższym zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejsza się § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500,00 zł
i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500,00 zł.

 Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa
się o kwotę 21.608,00 zł,  na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zmniejsza się o kwotę 907,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2014.

 5) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

 Zmiany dotyczą aktualizacji planu w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 Zaktualizowano również załącznik dotyczący wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 Zmiany dotyczą także aktualizacji planu wydatków na realizację  zadań określonych
w  gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Świetlica Środowiskowa)  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


[1]) Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.

[2]) Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 911, Dz.U. z 2014 r., poz. 1146.