ZARZĄDZENIE NR 193/2014

 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 z dnia 29 grudnia 2014 r.

 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gostycyn

 Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gostycyn w okręgu wyborczym Nr 5 dla wyboru jednego radnego.

§ 2.  Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 22 marca 2015 r.

§ 3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze gminy Gostycyn.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  

 

 

 

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes

 

 


Załącznik do zarządzenia Nr  193/2014

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 1 stycznia 2015 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gostycyn

do dnia 11 stycznia 2015 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Gostycyn, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie,

-          zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 21 stycznia 2015 r.

-          zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

do dnia 26 stycznia 2015 r.

-          powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie

do dnia 10 lutego 2015 r.
do godz. 2400

-          zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie list kandydatów na radnych

do dnia 20 lutego 2015 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Gostycyn, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

-          zgłaszanie Wójtowi Gminy Gostycyn kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do dnia 1 marca 2015 r.

-          przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gostycynie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych,

-          powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gostycynie obwodowej komisji wyborczej,

-          sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Gostycynie,

-          zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych Wójtowi Gminy Gostycyn  zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 2 marca 2015 r.

-          rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gostycynie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 13 marca 2015 r.

-          składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 20 marca 2015 r.
o godz. 2400

-          zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 21 marca 2015 r.

-          przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 22 marca 2015 r.
godz. 700 - 2100

-          głosowanie

Uwaga:

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.