Uchwała Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1-3, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 44.178.130,00 zł, z tego: 

-  dochody bieżące w kwocie 40.899.480,00 zł, 

-  dochody majątkowe w kwocie 3.278.650,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2.  Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.896.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A. 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.778.130,00 zł, z tego: 

-  wydatki bieżące w wysokości 38.023.340,00 zł, 

-  wydatki majątkowe w wysokości 8.754.790,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2.  Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.896.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A. 

3.  Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 487.033,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł. 

4.  Określa się: 

1)  Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

2)  Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.909.842,00 zł.

§ 3.  Deficyt budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 2.600.000,00 zł. 

§ 4.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.554.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.806.973,00 zł; 

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 432.000,00 zł; 

 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.  Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A. 

§ 6.  Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych: 

1)  dochody 748.920,00 zł; 

2)  wydatki 748.920,00 zł; 

 zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 7.  Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

§ 8.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.054.000,00 zł, w tym na: 

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł; 

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.600.000,00 zł; 

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.954.000,00 zł; 

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł. 

§ 9.  Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego: 

1)  gwarancje do kwoty 0,00 zł; 

2)  poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł. 

§ 10.  Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 0,00 zł. 

§ 11.  Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł. 

§ 12.  Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do: 

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł, 

b)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.600.000,00 zł, 

c)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.954.000,00 zł, 

d)  wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł; 

2)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych; 

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta. 

§ 13.  Ustala się dochody w kwocie 299.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 525.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

§ 14.  Ustala się dochody w kwocie 2.088.690,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 2.088.690,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami. 

§ 15.  W budżecie tworzy się rezerwy:              

1)  ogólną w wysokości – 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a)  zadania bieżące 200.000,00 zł, 

b)  wydatki i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł; 

2)  celową w wysokości – 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a)  zarządzanie kryzysowe w kwocie - 100.000,00 zł, 

b)  zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r., w kwocie - 280.000,00 zł. 

§ 16.  Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 86.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 17.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 18.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku


Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5A.pdf

Plan dochodu i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t. z 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku


Uzasadnienie

 Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2015 rok:

 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%;

 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 104,7% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowe wynosił będzie 102,3% w stosunku do 2014 roku;

 3) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

 4) najniższe wynagrodzenie w kwocie 1.750,00 zł;

 5) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na 1 etat;

 6) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.879,91 na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 r. kwotę bazową w wysokości 2.618,19 określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110%;

 7) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury,

 8) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 0,4% w stosunku do stawek z 2014 r., a więc wzrost o poziom inflacji w I półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r.

 Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.-3110.6.12.2014/107 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23.10.2014 r.

 Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

 Dla określenia dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. oraz Obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Komunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r., która wyniosła 61,37 zł za 1 dt, i Komunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. która wyniosła 188,85 zł za m3.

 Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Wąbrzeźno:

 1. Urzędu Miasta

 2. Szkoły Podstawowej nr 2

 3. Szkoły Podstawowej nr 3

 4. Gimnazjum nr 1

 5. Przedszkola Miejskiego

 6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 7. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

 8. Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

 9. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

 10.Wąbrzeskiego Domu Kultury

 Budżet 2015 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe).

 Budżet na 2014 r.:

 Dochody bieżące 40.899.480,00

 Wydatki bieżące 38.023.340,00

 Dochody majątkowe 3.278.650,00

 Wydatki majątkowe 8.754.790,00

 Niedobór 2.600.000,00

 Nadwyżka operacyjna 0,00

 Deficyt 2.600.000,00

 Dochody ogółem 44.178.130,00

 Wydatki ogółem 46.778.130,00

 Dochody budżetowe miasta na 2015 rok zaplanowano w kwocie 44.178.130,00 złotych.

 W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

 Dochody bieżące:40.899.480,00

 Dochody majątkowe: 3.278.650,00

 Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje. To kwota 9.201.077,00 zł, która stanowi 20,83% ogółu dochodów w tym:

 -subwencja oświatowa to kwota 8.328.110,00 zł, na zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej;

 -subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 242.431,00 zł, którą otrzymują gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca – wskaźnik G,  jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju – wskaźnik Gg,

 -subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 630.536,00 zł,  przeznaczona jest dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

 Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2014 rok zaplanowano w kwocie 12.666.257,00 zł co stanowi 28,67% budżetu. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących na 2015 r. a więc określonych w w/w  Obwieszczeniach Ministra Finansów.

 Dochodem własnym Miasta są również udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które na 2015 rok zaplanowano na kwotę 10.481.178,00zł, co stanowi 23,73% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone  zostały w Piśmie ST3-4820-16/2014 Ministra Finansów w wysokości  37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Udziały w CIT stanowią 6,71% tych wpływów od podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę bądź zakład na terenie gminy.

 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach budżetu państwa to łącznie kwota 23.147.435,00 złotych i 52,4% dochodów ogółem.

 Kolejna pozycja dochodów w kwocie 4.894.100,00 zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej, które  wykazują w stosunku do ubiegłego roku niewielki spadek, zadania te realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco :

 -administracja publiczna 149.200,00

 -aktualizacja spisów wyborców 2.350,00

 -MOPS 4.728.200,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 16.700,00 zł.

 Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 1.609.764,00zł. W dochodach tych 767.700,00 złotych to środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane z mieszkaniowego zasobu komunalnego oddanego w drodze przetargu w administrowanie spółce RW TBS . Pozostała kwota to wpływy z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 13.800,00 oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 365.500,00, odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich płatności na raty oraz wpływ z wydzielonego rachunku utrzymania projektu termomodernizacji obiektów użyteczności w kwocie 265.264,00 zł po zakończeniu 5 letniego okresu utrzymania projektu.

 Dochody z usług w kwocie 416.160,00zł, to wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, a także dochody własne WCPTiIS, drobne dochody  szkół i urzędu .

 Dochody za odbiór odpadów komunalnych to kwota planowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców w wysokości 2.088.690,00 zł.

 Dochody ze Specjalnej Strefy Parkowania to planowane dochody na poziomie 364.500,00 zł,

 Dochody za zajecie pasa drogowego, reklamy w pasie drogowym to kwota planowana w wysokości 90.000,00 zł.

 Pozostałe dochody to głównie odsetki od należności podatkowych.

 Inną pozycją dochodów są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kształtują się one na poziomie 299.000,00zł.

 Mandaty i grzywny uzyskane przez Straż Miejską to planowana kwota 100.000,00zł.

 Kwota 10.000,00zł zaplanowana została tytułem wpływów z opłaty produktowej.

 Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z ochrony środowiska to kwota 30.000,00(dawny FOŚ).

 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 746.600,00, z tego 194.000,00 na utrzymanie  MOPS (4 etaty pracowników), 233.000,00 i 147.200,00 na wypłatę zasiłków, 29.300,00 na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych, koszty realizacji projektu „posiłek dla potrzebujących”- 143.100,00.

 Znaczną pozycję w dochodach miasta na 2015 rok stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.776.350,00 zł na przebudowę ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie. Możliwe dofinansowanie w 2015 roku to prawie 50 % planowanych wydatków.

 Zgodnie z zawarta umową miasto otrzyma dotację od Powiatu Wąbrzeskiego na modernizację oświetlenia w ul. Wolności w wysokości 123.000,00.

 W dochodach miasta na 2015 rok  dochody ze źródeł zewnętrznych to kwota 2.991.544,00, w tym:

 -2.776.350,00 zł z tytułu dofinansowania z RPO do przebudowy ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie;

 -62.100,00 zł z tytuł realizacji projektu pn.”BezpieczneWąbrzeźno”;

 -133.229,00 zł z POKL  tytułu realizacji projektu ”Nowoczesna szkoła-Nowoczesny uczeń” realizowanego przez Gimnazjum nr 1,

 -19.865,00 zł z tytułu dofinansowania z POIŚ na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

 Jednostki budżetowe miasta swoje dochody do budżetu gminy na 2015 r. wyszacowały na następującym poziomie:

 WCTPiIS w kwocie 66.000,00,

 MOPS w kwocie 104.800,00 zł,

 Przedszkole Miejskie BAJKA w kwocie 416.248,00 zł,

 SP nr 3 w kwocie 2.500,00 zł,

 SP nr 2 w kwocie  8.500,00 zł,

 Gimnazjum nr 1 w kwocie 2.000,00 zł.

 Wydatki miasta zostały zaplanowane w kwocie 46.778.130,00 złotych.

 W środkach tych 8.754.790,00 to wydatki majątkowe, a więc 18,72% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 38.023.340,00 złotych, aw szczególności:

 -wynagrodzenia i pochodne 18.135.811,00 zł co stanowi 38,77% zaplanowanych wydatków;

 -wydatki na odpis dotyczący tworzenia obowiązkowego FŚS to 745.114,00 zł, w tym oświata 612.664,00 zł,

 -dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone ze środków budżetu 2.238.973,00 zł, co stanowi 4,79% wydatków ogółem, w tym inwestycyjne  774.273,00 zł,

 -wydatki na obsługę długu 1.191.211,00, co stanowi 2,55%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 487.033,00,

 W podziale na jednostki budżetowe wydatki przedstawiają się następująco:

 -Szkoła Podstawowa nr 2 4.305.745,00 zł ( w 2014 r.-3.992.014,00)

 -Szkoła Podstawowa nr 3 4.036.250,00 zł ( w 2014 r.-3.880.701,00)

 -Przedszkole   2.188.583,00 zł ( w 2014 r.-2.126.722,00)

 -Gimnazjum  4.742.884,00 zł (w 2014 r.-4.557.274,00)

 -Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 497.300,00 zł ( w 2014 r.443.200,00)

 -Miejski Zakład Usług Komunalnych 705.845,00 zł ( w 2014 r.639.138,00)

 -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.172.661,00 zł ( w 2014 r. 8.033.497,00)- tradycyjnie w ciągu roku następuje zwiększenie dotacji dla MOPS.

 Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta

.

 W wydatkach majątkowych za kwotę 8.754.790,00 zł planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 -przebudowę ul. Gen. Pruszyńskiego  5.612.276,00 zł z dofinansowaniem z RPO w kwocie planowanej 2.776.350,00 zł,

 -budowę ulic: Sowią, Bażancią, Strusią i Kukułczą 333.309,00 zł,

 -wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Kwiatowej, Pięknej, Jasnej, Topolowej, Świerkowej, Polnej, Wierzbowej 60.000,00 zł,

 -budowę parkingów, chodników i prace na betoniarni 70.000,00 zł,

 -wynagrodzenie pracowników interwencyjnych realizujących zadania inwestycyjne na drogach 70.000,00 zł,

 -wykup gruntów na łączna kwotę 10.000,00 zł,

 -realizacja zadań inwestycyjnych/(Macieja Rataja 66/66A) w zasobie komunalnym to planowana kwota 72.280,00 zł,

 -środki własne na realizację projektu Marszałka WK-P –Infostrada Pomorza i Kujaw 16.000,00 zł,

 - środki własne na tablice interaktywne w szkołach to 58.867,00 zł w ramach projektu Marszałka WK-P,

 -dalszy etap modernizacji Urzędu Miasta to 38.300,00 zł (modernizacja Sali posiedzeń),

 -zakup sprzętu informatycznego na wyposażenie urzędu to kwota 14.900,00 zł,

 -system audiowizualny na salę posiedzeń w UM 40.000,00 zł,

 -modernizacja pomieszczeń OSP w ramach budżetu obywatelskiego 60.000,00 zł,

 -zakup sprzętu OSP 3.600,00 zł,

 -spłata raty za samochód Straży Miejskiej 10.346,00 zł,

 -zakup kamer na wyposażenie monitoringu 30.000,00 zł,

 -przebudowa dachu w SP nr 2 -265.264,00 zł,

 -przebudowa toalet w SP nr 2 – 150.000,00 zł,

 -zakup komputerów w SP nr 3 -13.950,00 zł,

 -zakup ciągnika do utrzymania boisk przy SP nr 3 -15.000,00 zł,

 -przebudowa wjazdu do Przedszkola -15.100,00 zł,

 -przebudowa piwnic w Gimnazjum nr 1 celem utworzenia Harcówki na kwotę łączną 160.000,00 zł- budżet obywatelski 150.000,00 zł, wkład własny szkoły 10.000,00 zł,

 -wykonanie podłogi w 1 klasie Gimnazjum nr 1 -15.000,00 zł,

 -zakup komputera do biblioteki Gimnazjum nr 1 – 3.500,00 zł,

 -zakup ławek, koszy, kwietników, sprzętu fitness, urządzenie placów zabaw przy ul. Grudziądzkiej i Matejki,   na tereny miejskie 194.300,00 zł,

 -budowa pomostu – w ramach budżetu obywatelskiego -90.000,00 zł,

 -dokumentacja przebudowy mostu na Jeziorze Zamkowym 15.000,00 zł,

 -modernizacja oświetlenia w ul. Wolności 246.000,00, z czego dotacja Powiatu Wąbrzeskiego 123.000,00 zł,

 -zakup sprzętu MZUK 14,500,00 zł,

 -dokumentacja budowy biblioteki 83.025,00 zł,

 -dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie 228.000,00,

 -dotacja na przebudowę ul. Żwirki i Wigury 444.273,00 zł,

 -dotacja na wkład własny na zakupy wyposażenia jednostki OSP 2.000,00 zł,

 -modernizacja obiektu WDK, dotacja w kwocie  100.000,00 zł na wymianę kotary i zakup nagłośnienia.

 W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

 Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta kwota 8.754.790,00 zł po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w kwocie łącznej 2.899.350,00 zł, środki własne to 5.855.440,00 zł.

 W budżecie miasta zaplanowana jest znaczna kwota tj. 487.033,00 na zabezpieczenie udzielonych poręczeń. Właśnie ta kwota w miarę jak spółka RW TBS i WDK będą spłacały pożyczki i kredyty będzie stanowiła w budżecie dodatkową rezerwę.

 Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

 Rolnictwo i łowiectwo

 Składka 2 % od podatku rolnego do izby rolniczej planowana w kwocie 700,00 zł.

 Transport i łączność

 W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano środki na opłatę za zajęcia pasa drogowego w kwocie 300,00, dotację częściową na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo w wysokości 228.000,00 na inwestycje i w kwocie 8.000,00 zł na bieżącą obsługę tego zadania oraz 444.273,00 zł na dotację do Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. Żwirki i Wigury. Ponadto zaplanowano 13.000,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na opłatę dotyczącą wyłączenia gruntów z terenów leśny w związku z budową obwodnicy miasta.

 W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 192.000,00 zł to wydatki na naprawy dróg gminnych, na zmiany organizacji ruchu i znaki drogowe.

 W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki na przebudowę ul. Gen. Pruszyńskiego w kwocie 5.612.276,00 zł, budowę dróg gminnych w kwocie 333.309,00 zł, projekty drogowe  na drogi gminne w kwocie 60.000,00 zł i 20.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

 W rozdziale pozostałych zadań zaplanowano środki na prace na betoniarni i na chodnikach 70.000,00 zł,  na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych realizujących inwestycje 50.000,00 zł.

 G ospodarka mieszkaniowa

 W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej znajdują się wydatki administratorów zasobów komunalnych realizowane z dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy w kwocie 767.700,00.

 W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na operaty szacunkowe i inne koszty ponoszone w związku z przygotowaniem nieruchomości komunalnych do zbycia , ujęto też kwotę 3.000,00 na sporządzenie inwentaryzacji budynków, kwota 80.000,00 zawiera środki  na wyceny mieszkań  oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł  na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy z wyrokiem eksmisji, a dla których nie ma mieszkań socjalnych w zasobie gminnym.

 Działalność usługowa

 W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 8.000,00 na remont kwater żołnierskich z dofinansowaniem w kwocie 1.000,00 zł.

 Informatyka

 W dziale tym zaplanowano środki na udział własny w projekcie realizowanym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 16.000,00 Infostrada Pomorza i Kujaw oraz w projekcie dotyczącym zakupu tablic interaktywnych 58.867,00 zł.

 Administracja publiczna

 W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 268.420,00 z czego tylko 149.200,00 to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 55,58% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 140.000,00 i na ewentualne wyjazdy służbowe i szkolenia w łącznej kwocie 1.000,00. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu  jako jednostki budżetowej w kwocie 3.254.639,00, Wydziału Rozwoju Miasta, na działalność promocyjną miasta zaplanowano 580.452,00 zł i na działalność Młodzieżowej Rady Gminy zabezpieczono kwotę 9.400,00.

 W kwotach wynagrodzeń zaplanowano ewentualne podwyżki wynagrodzeń do 3% oraz kwoty niezbędne do wyrównania wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia stanowiącego 1.750,00 zł od 1 stycznia 2015 r.

 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

 Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji spisów wyborców i są w całości wykonywane z otrzymanej dotacji w kwocie 2.350,00.

 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

 Wydatki tego działu w kwocie 108.688,00 na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 60.000,00 na przebudowę obiektów OSP w ramach środków budżetu obywatelskiego, funkcjonowanie Straży Miejskiej, to kwota w skali roku 621.898,00, w tym 30.000,00 na zakup kamer.  Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wsparcie finansowe policji w wysokości 5.000,00.

 Obsługa długu publicznego

 Odsetki od kredytów i pożyczek wraz z prowizją od ewentualnego kredytu do zapłaty w 2015 roku zaplanowano w kwocie 726.395,00 zł w tym odsetki 704,178,00 zł. Kwota zaplanowana wynika z niskiego poziomu stawek WIBOR i obniżenia oprocentowania kredytów w wyniku  ich konsolidacji w 2013 roku.

 W dziale tym zaplanowano też kwotę 487.033,00 z tytułu udzielonych poręczeń RW TBS i WDK w następujących kwotach na poszczególne umowy poręczenia:

 -dla RW TBS w łącznej kwocie 460.817,93,

 -umowa poręczenia dla WDK z 2009r. 26.215,07.

 W przypadku gdyby spółki nie spłacały swych zobowiązań wobec banków miasto jako poręczyciel  wchodzi w prawa i obowiązki kredytobiorcy,  dlatego też konieczność zaplanowania w budżecie na ten cel środków. W sytuacji znacznych wzrostów stawek bazowych poręczanych kredytów i wystąpieniem braków w zabezpieczeniu poręczanych kredytów i pożyczek niezbędne środki zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej budżetu. W miarę spłaty kredytów przez jednostki, którym miasto poręczyło, wolne środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.

 Różne rozliczenia

 W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 780.000,00 zł, z czego 200.000,00zł stanowi rezerwa ogólna, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00zł i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00. Pozostałą kwotę stanowi rezerwa celowa w wysokości 280.000,00 na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie.

 Oświata i wychowanie

 Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, przedszkoli i zerówek, gimnazjum, stołówek oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, korzystanie z pływalni, dotację dla niepublicznego przedszkola i gimnazjum dla dorosłych, a także wydatki na dokształcanie nauczycieli stanowi kwotę 16.332.589,00 zł. Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych gimnazjum i dokształcania nauczycieli wynosi na 2015 rok według wstępnej informacji 8.328.110,00, faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota 11.945.196,00 o 3.617.086,00 wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek, stołówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią kwotę 4.707.947,00. Łącznie Miasto dofinansowuje oświatę na kwotę 8.325.033,00( w 2014 r.7.541.570,00). Dla porównania w 2009 roku była to kwota 5.191.519,00 zł i są to środki na utrzymanie bazy lokalowej na minimalnym poziomie i przy maksymalnej oszczędności a także niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu edukacji.

 Na dokształcanie nauczycieli planuje się 0,5% od wynagrodzeń ogółem w kwocie 38.616,00zł.

 W działalności pozostałej zaplanowano środki w wysokości 1% na nagrody na DEN w kwocie 109.927,00 zł.

 Odpis na FŚS nauczycieli obliczono wg stanu na 01 stycznia 2012 r. tj. 2.879,91 zł na etat, dla emerytów nauczycieli wg przedłożonych informacji o dochodach, a dla pracowników obsługi po 1.200 na etat.

 Ochrona zdrowia

 Wydatki tego działu związane są z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Ograniczone są do kwoty 28.350,00 na profilaktykę prowadzoną przez izby wytrzeźwień, na prace komisji i organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane zostały w 2015 roku w kwocie 497.200,00 i jest to kwota w części pozyskana z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu których wpływy to 299.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również 10.000,00zł na programy polityki prozdrowotnej, w których planuje uczestniczyć Gmina Miasto Wąbrzeźno. Ponadto planuje się również jak każdego roku, kwotę 700,00 zł w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie działalności telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska linia” w latach 2010-2016. Na zadania związane z zwalczaniem narkomani planuje się kwotę 600,00 w budżecie WCP,TiIS.

 Pomoc Społeczna

 Najwyższym wydatkiem tego działu są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.728.200,00 zł.

 Wydatki na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej to 328.500,00 zł.

 Od 2012 na Gminy spadły kolejne obowiązki do realizacji przez MOPS, to jest współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na zadania te zaplanowano odpowiednio 86.915,00 i 59.408,00 zł.

 Nowym od 2 lat jest też obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, na co zabezpieczono wydatki w kwocie 35.973,00 zł.

 Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 46.000,00 zł.

 Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 329.490,00 zł, z czego świadczenia samorządowe  96.490,00, w tym pomoc dla osób bezdomnych w okresie od października do maja. Zasiłki okresowe ze środków Wojewody to kwota 233.000,00 zł. Zasiłki stałe z dotacji Wojewody 147.200,00 zł.

 Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

 Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rzędu 848.723,00 zł z czego Wojewoda finansuje kwotę 194.000,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 297.952,00. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3% i przewidziano ewentualne odprawy.

 Na obiady, program pomocy państwa w zakresie  dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano kwotę 110.000,00zł i jest to udział własny miasta. Dotacja Wojewody to 143.100,00 zł.

 W dziale tym zaplanowano też środki na wydatki związane z realizacją rządowego projektu MPiPS dotyczącego remontu zasobu komunalnego na kwotę 1.406,00 zł, końcowe rozliczenie.

 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano dotacje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym na wypożyczalnię sprzętu w kwocie 9.000,00 zł.

 W dziale tym od 2013 roku znajdują się przede wszystkim środki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie łącznej 526.880,00 zł:

 -projekt POKL- Nowoczesny uczeń-Nowoczesna szkoła w kwocie 133.229,00 zł-realizacja projektu,

 -projekt POIG-Wąbrzeźno on-line i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– wydatki na utrzymanie projektów w 2015 r. 70.300,00  zł.

 W dziale tym przewidziane zostały również wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na kwotę 30.000,00 zł.

 Edukacyjna opieka wychowawcza

 Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych i stanowią kwotę 320.554,00. Wydatki te opisano łącznie z wydatkami oświaty.

 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

 Wydatki na zapłatę opłaty za  odbiór wód opadowych z dróg i parkingów na terenie miasta to kwota 145.000,00 zł.

 Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 355.000,00 zł.

 Wydatki związane z obsługą zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej to 2.088.690,00 zł.

 Utrzymanie zieleni w mieście to zaplanowana kwota w wysokości 427.040,00 zł w tym kwota 51.500,00 zł na zadania realizowane przez MZUK,  na energię niezbędną do funkcjonowania fontanny i pylonu 9.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to zakup ławek, koszy, kwietników, urządzeń fitness, wykonanie placów zabaw przy ul. Grudziądzkiej 21 i Matejki 27 zaplanowano 194.400,00 zł. W ramach budżetu obywatelskiego realizowany będzie pomost pływający na Jeziorze Zamkowym Małym na kwotę 90.000,00 zł. W 2015 roku planowane jest również przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na Jeziorze Zamkowym na co zabezpiecza się kwotę  15.000,00 zł.

 Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja urządzeń to wydatek w kwocie 465.000,00 zł. Taki poziom wydatków możliwy jest dzięki szeroko zakrojonej oszczędności i podpisaniu umów na dostawę energii z firmą konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego dostawcy. Wydatek inwestycyjny na modernizację oświetlenia w ul. Wolności to 246.000,00 zł (w tym 123.000,00 to dotacja Powiatu Wąbrzeskiego.

 Wydatki na ochronę środowiska z planowanych wpływów to 30.000,00.

 Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 265.205,00, obsługa płatnej strefy parkowania na kwotę 250.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 584.345,00zł w tym wydatki na zakup wyposażenia 14.500,00 zł. W ramach ochrony środowiska zaplanowane zostały środki na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na kwotę 42.000,00 zł w tym 85% dofinansowania z NFOŚiGW w ramach środków POIŚ zgodnie z Uchwałą XXXIII/241/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2013 r. w 2015 roku to wydatki w kwocie 23.370,00 zł.

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 600.000,00 zł na działalność bieżącą i 100.000,00 zł na zadania inwestycyjne (modernizację kurtyny w sali kinowej i nagłośnienie).  Dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 398.000,00 zł.

 Kultura Fizyczna i Sport

 W dziale tym w kwocie 41.544,00 zaplanowano na utrzymanie obiektów sportowych oddanych w użyczenie MKS Unia. Zaplanowanie tych wydatków w tym rozdziale uzasadnione jest faktem, iż gminy mają obowiązek według ustawy o kulturze fizycznej i sporcie zapewnić w celu realizacji tych zadań oprócz warunków prawno-organizacyjnych również warunki ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Wykazanie tych wydatków w gospodarce mieszkaniowej nie pokazywałoby w pełni środków przeznaczonych na zadnia związane z kulturą fizyczną i sportem.

 Umowa zlecenie dla animatora sportu na boisku „Orlik” 9.144,00 zł.

 Organizacja biegu 3-maja to 4.512,00 zł

 Stypendia i nagrody dla sportowców na podstawie Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, to kwota 25.000,00

 Planowany deficyt miasta wyniósł 2.600.000,00 złotych

 Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie deficytu tzn. 2.600.000,00 zł.

 Poziom zadłużenia na koniec 2015 roku związany jest też z karencjami w spłacie kredytu, co miało na celu zaplanowanie na dany rok do spłaty kwot w takiej wielkości, aby budżet miasta mógł je znieść bez uszczerbku dla płynności finansowej i realizacji zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym bez zakłóceń.

 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

 Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 2.600.000,00 zł.

 Po stronie przychodów planowany  jest kredyt w kwocie 1.954.000,00 zł tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

 Kredyt w wysokości 1.954.000,00 stanowi kwotę na finansowe pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów. Spłaty planowane na 2015 r. przedstawiają się następująco:

 -kredyt w BRE BH w Warszawie z 2007 roku w kwocie 400.000,00,

 - kredyt w BS w Chełmnie z 2006r.w kwocie 760.000,00,

 -kredyt w BRE BH w Warszawie z 2008 r. w kwocie 200.000,00

 -kredyt w BRE BH w Warszawie z 2011 r. w kwocie 120.000,00 zł,

 -kredyt w BS w Sztumie z 2011 r., w kwocie 200.000,00,

 -kredyt w BS w Golubiu Dobrzyniu z 2012 r. w kwocie 150.000,00 zł,

 -kredyt konsolidacyjny w BGK o/Toruń w kwocie 24.000,00 zł

 -pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Fundacji ”Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł.

 Roczne limity ustalone przez Radę dla Burmistrza dotyczą :

 1)zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00zł, potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania  wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędną dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych do czasu otrzymania refundacji,

 2)zobowiązanie z tytułu nowych kredytów(pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.600.00,00 ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem lub pożyczką,

 3)zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.954.000,00.  Kwoty kredytu niezbędne są na sfinansowanie zobowiązań po uwzględnieniu ewentualnych kwot z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

 Limity zawarte w pkt.2 i 3 są odzwierciedleniem zapisów strony przychodowej załącznika o przychodach i rozchodach budżetowych na 2015 rok.

 Załącznik Nr 5 i 5A dotyczący wykazu dotacji z budżetu miasta przedstawiających kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych przez miasto w tym: dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organem założycielskim tzn. Biblioteki i Wąbrzeskiego Domu Kultury. Instytucje przedkładają informacje, które stanowią część sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze jak i za rok budżetowy. Kwota dotacji stanowi podstawę do przygotowania planu finansowego przez dyrektora instytucji.

 Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dla funkcjonowania tych rachunków jednostki oświatowe otrzymały przyzwolenie w Uchwale Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno. Jednostki oświatowe mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i gimnazjum z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przychody w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu z tytułu innych dochodów, w tym wynajmów pomieszczeń. Środki z rachunków wydatkowane są na cele statutowe jednostek zgodnie z klasyfikacją budżetową. Upoważnieniem do działania w tym zakresie jest Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno.

 Uchwała budżetowa jest materiałem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i zawiera obligatoryjne elementy, ale zawiera też zadania dodatkowe służące rozwojowi wspólnoty samorządowej.

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jedolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.