Uchwała Nr III/10/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 0050.03a.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

-  Zarządzeniem nr 0050.13.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem nr 0050.19.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem nr 0050.27.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem nr 0050.38.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Uchwałą Nr XXXIX/295/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.45.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.66.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Uchwałą Nr XL/303/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.76.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.82.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Uchwałą Nr XLII/309/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.89.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 września 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.96.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 października 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.102.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 października 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Uchwałą Nr XLIII/313/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

-  Zarządzeniem Nr 0050.116.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 45.028.730,91 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 41.468.057,91 zł,

-  dochody majątkowe w kwocie 3.560.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.  Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.418.492,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.;

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 47.828.730,91 zł z tego:

-  wydatki majątkowe 8.616.435,50 zł,

-  wydatki bieżące 39.212.295,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.  Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.418.492,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3.  Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 50.522,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4.  Określa się :

1)  Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2)  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.186.139,00 zł.;

3)  § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.210.836,00 zł;

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 565.078,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.  Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.;

4)  § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6.   Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych dotacji udzielanych z budżetu JST:

1)  dochody 735.932,00 zł;

2)  wydatki 735.932,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.;

5)  Załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na rok 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na 2014 r.


Uzasadnienie

 Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 45.028.730,91 i ulegają zmniejszeniu o 190.700,00 zł w stosunku do ostatniej zmiany budżetu.

 Wprowadzona korekta dotyczy:

 1. Zmniejszenia dochodów planowanych z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie o kwotę 19.000,00 zł. Planowana kwota w budżecie była wynikiem realizacji budżetu w latach ubiegłych.

 2. Zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu usług o 10.000,00 zł. Dotyczą one wystawionych faktur za refundację usług i zaplanowane były na podstawie poprzedniego roku, założony plan nie zostanie wykonany.

 3. Zmniejszenia dochodów podatkowych osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł w związku z korzystaniem przez firmę Ergis z ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

 4. Zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek o kwotę 9.000,00 zł w związku z niskim wykonaniem wpływów. Kwota planowana była na podstawie ubiegłego roku, w roku bieżącym podatnicy terminowo płacą zobowiązania i odsetki są na zdecydowanie niższym poziomie.

 5. Zmniejszenia wpływów z podatku rolnego o 7.500,00 zł, wykonanie jest niższe niż zaplanowano w związku z niewielką ilością nieruchomości których grunty zostały przekwalifikowane z rolniczych na nieruchomość.

 6. Zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych o 6.300,00 zł.

 7. Zwiększenia wpływów z opłaty targowej o 10.000,00 zł.

 8. Zwiększenia wpływów z opłaty adiacenckiej o 2.000,00 zł.

 9. Zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł. Dochody egzekwowane przez urząd skarbowy i zależne są od ilości czynności opodatkowanych tym podatkiem w danym roku.

 10. Zwiększenia wpływów z tytułu odsetek podatkowych o 5.000,00 zł, a zmniejszenia z tytułu kosztów upomnień o 1500,00 zł.

 11. Zmniejszenia wpływów z opłaty skarbowej o 20.000,00 zł. Planowana kwota na podstawie lat ubiegłych w tym roku nie zostanie wykonana.

 12. Zwiększenia subwencji oświatowej o 10.000,00 zł z rezerwy w związku z wypłatą odpraw z art.20 Karty Nauczyciela.

 13. Zwiększenia wpływów z wydzielonych rachunków dochodów  oświatowych o 6.000,00 zł, zgodnie z wpływami ze szkół podstawowych.

 14. Zwiększenia wpływów Gimnazjum z wydzielonego rachunku dochodów o 9.000,00 zł, a zmniejszenia wpływów Gimnazjum z dochodów różnych o 8.000,00 zł.

 15. Zwiększenia wpływów MOPS o 10.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych i wynajmu lokali osobom bezdomnym w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grudziądzkiej.

 16. Zmniejszenia wpływów planowanych dla MZUK o 8.000,00 zł jednostka nie osiągnie planowanych dochodów.

 17. Zwiększenie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1.000,00 zł.

 18. Zwiększenia wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 3.000,00 zł w związku z większym niż planowano zainteresowaniem wykupem.

 Wydatki miasta po zmianach stanowią 47.828.730,91 i zmniejszają się o 190.700,00 zł w stosunku do ostatniej zmiany budżetu.

 Korekta budżetu dotyczy:

 1.Zwiększenia  wydatków Wydziału GB na potrzeby zabezpieczenia środków dotyczących wykupów i wyceny gruntów o kwotę 10.000,00 zł z paragrafów wydziału, w których wydatki nie zostaną zrealizowane.

 2.Zmniejszenia wydatków o 18.000,00 zł z tytułu prowizji od kredytu środki zostały zaplanowane na ten cel, ale ponieważ udało się uzyskać kredyt bez prowizji dokonuje się korekty.

 3.Zmniejszenia wydatków dotyczących poręczeń kredytu o 105.716,00 zł w związku z samodzielną spłatą kredytów przez RW TBS i WDK.

 4.Zwiększenia wydatków na dotacje dla prywatnego przedszkola o kwotę 1.000,00 zł.

 5. Zwiększenia wydatków o 1.000,00 zł  na zadania związane z ochroną środowiska w ramach środków otrzymanych z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

 6. Zmniejszenia wydatków szkół na utrzymanie pracowników świetlic o kwotę 7.746,00 zł, w związku z wypłatą ostatniego wynagrodzenia w dniu 01 grudnia.

 7. Przesunięcia miedzy paragrafami wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników interwencyjnych na łączną kwotę 41.728,00 zł.

 8. Zmniejszenia wydatków o kwotę 83.025,00 zł dotyczących wykonania projektu biblioteki miejskiej. Zapłata należności nastąpi w 2015 r. i tak też została zaplanowana w budżecie miasta.

 Powstałe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1 i 2 dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 dotyczący dotacji, załącznik nr 6 dotyczący rachunków dochodów wydzielonych oświaty.

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.