Uchwała Nr II/28/2014
Rady Gminy Lniano

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Lniano  na 2015 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[3]))  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 16.954.163,00  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 14.964.484,00 zł, w tym:

a)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.634.881,00 zł,

b)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 625.423,00 zł,

c)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł,

d)  dotacje celowe otrzymane  na zadania bieżące realizowane na  podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7.340,00 zł,

e)  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 141.118,00 zł,                           

f)  subwencje 6.528.817,00 zł, w tym:

-  subwencja oświatowa 4.473.984,00 zł,

-  subwencja wyrównawcza 2.016.826,00 zł,

-  subwencja rekompensująca 38.007,00 zł,

g)  dochody własne gminy 5.024.905,00 zł

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.989.679,00 zł, z tego:

-  środki na dofinansowanie własnych  inwestycji z Unii Europejskiej  1.285.369,00 zł,

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł              694.310,00 zł,

-  dochody ze sprzedaży majątku 10.000,00 zł.

§ 2.  Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości -15.725.437,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1.  bieżące w wysokości - 13.341.034,00 zł

a)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.505.285,00 zł,

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.093.900,00 zł,

b)  dotacje na zadania bieżące - 259.846,00 zł,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.179.508,00 zł,

d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy -126.461,00 zł,

e)  obsługę długu gminy - 180.000,00 zł.

2.  majątkowe w wysokości - 2.384.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.384.403 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. (wg załącznika Nr 5) w kwocie 1.233 842,00 zł.

3.  Ustala się przychody w wysokości 176.658 zł i rozchody w wysokości 1.405.384 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3),

1)  różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.228.726,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólna w wysokości - 57.000,00 zł,

2)  celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe, w wysokości 30.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 8,9 i 10.

§ 5.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w kwocie 97.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

2)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,zgodnie z załącznikiem Nr 12, w kwocie 162.146 zł,

3)  dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pomocy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12, w kwocie 180.000 zł.

§ 6.  Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.463,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w wysokości 8.463,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14,

2.  Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie  przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8.  Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 10.400 zł, według załącznika Nr 15.

§ 9.  Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 178.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 10.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu w wysokości - 1.300.000,00 zł,

2)  wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 500.000,00 zł,             

§ 11.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a)  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 1.300.000,00  zł,

2)  spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie - 1.405.384,00 zł,

3)  zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 500.000,00 zł,

4)  do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mariusz Puchowski

 

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/28/2014
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Prognozowane dochody 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

020

 

 

Leśnictwo

5 000,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

5 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

600

 

 

Transport i łączność

702 150,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

7 340,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 340,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

694 810,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

500,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /./

514 310,00

 

 

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

180 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

81 500,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

81 500,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 500,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

44 000,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

10 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

20 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

2 000,00

 

71035

 

Cmentarze

2 000,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

41 600,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 600,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

37 100,00

 

75095

 

Pozostała działalność

4 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 327,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 327,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 327,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 522 805,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 100,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

625 180,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

550 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

5 400,00

 

 

0330

Podatek leśny

56 800,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

9 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

980,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

826 500,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

338 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

260 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

13 500,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

130 000,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 000,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

25 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

500,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 500,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

453 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

63 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

370 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 616 025,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 612 025,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

4 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

6 533 817,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 473 984,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 473 984,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 016 826,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 016 826,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

38 007,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

38 007,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

198 400,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

198 400,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

15 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

48 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

400,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

135 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 038 477,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

31 900,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

31 900,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 514 200,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

 

 

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

12 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 491 200,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

13 500,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 900,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 600,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

50 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

146 523,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

145 523,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

100 436,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 436,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

98 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

37 300,00

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 300,00

 

85295

 

Pozostała działalność

144 618,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

78 618,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

66 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

119 968,00

 

85395

 

Pozostała działalność

119 968,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

119 968,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

87 400,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

87 400,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

87 400,00

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 076 625,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

504 425,00

 

 

0830

Wpływy z usług

260 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 000,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

217 425,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

500 000,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

500 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

25 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

25 000,00

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1 200,00

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

1 200,00

 

90095

 

Pozostała działalność

46 000,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

46 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

523 144,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

476 994,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

476 994,00

 

92195

 

Pozostała działalność

46 150,00

 

 

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

21 150,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

25 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

19 950,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

19 950,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

19 950,00

Razem:

16 954 163,00

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/28/2014
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Prognozowane wydatki w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść


Wartość

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

8 800,00

 

01030

 

Izby rolnicze

4 800,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4 800,00

 

01095

 

Pozostała działalność

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

020

 

 

Leśnictwo

1 000,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

600

 

 

Transport i łączność

1 127 463,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

187 340,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 340,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

180 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

940 123,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

22 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27 060,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 323,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

800 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

46 740,00

630

 

 

Turystyka

7 500,00

 

63095

 

Pozostała działalność

7 500,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

101.400,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

101. 400,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500,00

710

 

 

Działalność usługowa

19 500,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

17 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

71035

 

Cmentarze

2 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 782.160,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 200,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 900,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

664,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 850,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 171,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

515,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

55 700,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

50 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 541.785,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

899 692,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

69 169,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

160 042,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 574,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 819,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92 000,00

 

 

4260

Zakup energii

12 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

17 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 800,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

6 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

22 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 619,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.870,00

 

75095

 

Pozostała działalność

147 575,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 150,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

13 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 282,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

513,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 550,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

26 280,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 327,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 327,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

138,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

192,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

177,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

147.293,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

2 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

114.793,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 850,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

733,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 600,00

 

 

4260

Zakup energii

10 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 800,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

11 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 050,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

830,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 200,00

 

75495

 

Pozostała działalność

34.130,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

34.130,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

180 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

180 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

180 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

87 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

87 000,00

 

 

4810

Rezerwy

87 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 690 507,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 968 499,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

122 820,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 751 992,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

143 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

343 700,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

50 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 900,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300 258,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 400,00

 

 

4260

Zakup energii

48 750,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 300,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 253,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

37 145,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 471,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 900,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 883,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 909,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

100 887,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 550,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 881,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

731 161,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

28 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

402 463,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

81 300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 765,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

48 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000,00

 

 

4260

Zakup energii

10 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7 154,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 972,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 800,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

300,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

700,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

555,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 152,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

 

80110

 

Gimnazja

1 639 923,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

78 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 099 542,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

93 400,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

209 500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

32 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 100,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000,00

 

 

4260

Zakup energii

1 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 200,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

400,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 681,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

305 001,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 450,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 185,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 798,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 577,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 852,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 939,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 401,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 420,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 981,00

 

80195

 

Pozostała działalność

28 522,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 522,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

72 463,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

69 463,00

 

 

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

265,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

171,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 552,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 100,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

360,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

150,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 640,00

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

1 000,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 450 803,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

24 400,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

24 400,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

29 035,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

29 035,00

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 100,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 900,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

42 552,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 570,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 450,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 928,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

687,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

135,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 508,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094,00