Uchwała Nr III/6/2014
Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/153/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 poz.1463 i 2190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „12. odpady zielone, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g na terenie zabudowy zwartej w miejscowościach: Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach.”;

2) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. odpady zielone z terenu zabudowy zwartej w miejscowościach Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń, gromadzone będą w pojemnikach 120 l.”;

3) w § 17 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) odpady zielone – będą odbierane w okresie od marca do października, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na terenie zabudowy zwartej w miejscowościach: Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.