Uchwała Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr XLV/198/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości: 29 172 886,38 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie: 26 663 167,38 zł,

-  dochody majątkowe w kwocie: 2 509 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  1;

2)  w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości: 31 072 886,38 zł, z tego:

-  wydatki bieżące w wysokości: 26 182 343,38zł,

-  wydatki majątkowe w wysokości: 4 890 543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.  Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r. na kwotę: 4 889 543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3)  § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 586 684 zł;

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 539 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym                                      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Jagielski

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik7a.pdf


Uzasadnienie

 Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę: 773 141 zł, w tym: w dziale 010 zmniejszono  planowane dochody o kwotę: 9 300 zł, są to wpływy za wykonane przyłącza wodociągowe. W dziale 700 zwiększono plan dochodów z tytułu usług o kwotę: 2 000 zł. W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę: 45 800 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano. W dziale 758 zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę: 43 558 zł. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę: 18 500 zł, są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych. W dziale 852 zwiększono plan dotacji i wydatków na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne) o kwotę: 226 624 zł. W dziale 900 zmniejszono plan dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę: 1 101 823 zł, realizacja zadania " Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Białkowie zaplanowana na 2014 rok będzie wykonywana w roku 2015 (zadanie jest umieszczone w projekcie budżetu na 2015 rok) w związku z tym zmniejszono plan dochodów i wydatków . W dziale 600 zwiększono plan na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę: 18 500 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę: 124 150 zł. W dziale 630 zmniejszono plan dotacji o kwotę: 1 600 zł, w dziale 700 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9 000 zł, a zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 77 000 zł, w dziale 710 zmniejszono plan wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę: 13 150 zł, a w dziale 720 udział na zakup tablic interaktywnych: 29 434 zł (realizacja w 2015 roku), w dziale 750 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 32 950 zł, w dziale 754 zwiększono plan o kwotę: 12 300 zł. W związku z ostatecznym wyliczeniem odsetek od kredytów i pożyczek zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę: 50 000 zł. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki o kwotę: 65 570 zł. W dziale 853 zwiększono plan o kwotę: 2 000 zł. W dziale 900 dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę: 70 255 zł, w tym na oświetlenie ulic: 14 400 zł i gospodarkę odpadami: 55 855 zł. W dziale 921 zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie świetlic o kwotę: 49 990 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę: 67 700 zł. W dziale 926 zwiększono plan wydatków na sport masowy o kwotę: 3 600 zł.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626