Uchwała Nr III/11/14
Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (10)

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146).

 uchwala się, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XLIX/1077/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 14/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/1116/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 47/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr LIII/1137/14 Rady MIasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 113/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2014 r., Uchwałą Nr LIV/1164/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 191/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 202/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 244/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 258/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr LVII/1196/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr LVIII/1226/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 324/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 328/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Nr LX/1259/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 377/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 409/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 424/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 435/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 445/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr LXI/1283/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 464/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 477/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 484/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2014 r., Uchwałą Nr LXII/1293/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 509/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 516/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 522/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 527/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 października 2014 r., Uchwałą Nr LXIII/1332/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 549/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 585/14

 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 617/14 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.  w §1

 sumę dochodów w kwocie1.592.103.723 zł

 zastępuje się kwotą1.554.050.256 zł

 w tym:

-  w gminie kwotę1.232.550.981 zł

 zastępuje się kwotą1.202.752.100 zł

-  w powiecie kwotę359.552.742 zł

 zastępuje się kwotą351.298.156 zł

1)  Dochody bieżące w kwocie1.457.902.250 zł

 zastępuje się kwotą1.460.743.658 zł

 w tym:

-  w gminie kwotę1.124.883.186 zł

 zastępuje się kwotą1.127.344.403 zł

-  w powiecie kwotę333.019.064 zł

 zastępuje się kwotą333.399.255 zł

2)  Dochody majątkowe w kwocie134.201.473 zł

 zastępuje się kwotą93.306.598 zł

 w tym:

-  w gminie kwotę107.667.795 zł

 zastępuje się kwotą75.407.697 zł

-  w powiecie kwota26.533.678 zł

 zastępuje się kwotą17.898.901 zł

2.  w §2

 sumę wydatków w kwocie1.717.375.323 zł

 zastępuje się kwotą1.673.203.854 zł

 z tego:

1)  Wydatki bieżące w kwocie1.374.654.813 zł

 zastępuje się kwotą1.377.019.212 zł

2)  Wydatki majątkowe w kwocie342.720.510 zł

 zastępuje się kwotą296.184.642 zł

3.  w § 3

 w ust. 1

 Deficyt budżetu miasta w kwocie125.271.600 zł

 zastępuje się kwotą119.153.598 zł

 w ust. 2

 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

1)  obligacje w kwocie119.152.600 zł

2)  wolne środki w kwocie998 zł

4.  w § 4

 Łączna kwota planowanych:

1)  przychodów w kwocie183.045.600 zł

 zastępuje się kwotą176.927.598 zł

2)  rozchodów w kwocie57.774.000 zł

 pozostają bez zmian

5.  w § 5

 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

2)  finansowanie planowanego deficytu w kwocie125.270.602 zł

 zastępuje się kwotą119.152.600 zł

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,

 kredytów i pożyczek w kwocie57.674.000 zł

 zastępuje się kwotą27.847.400 zł

6.  w § 6

 Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2014 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń

 i gwarancji w wysokości2.941.751 zł

 zastępuje się w wysokości778.707 zł

7.  w § 7

 w pkt. 1

 Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie                                                                                                  6.940.000 zł

 pozostaje bez zmian

8.  w §8

 Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej

 na kwotę524.800 zł

 pozostają bez zmian

9.  w § 9

 w pkt. 1

 Plan inwestycyjny na 2014 rok w kwocie337.875.274 zł

 zastępuje się kwotą291.327.580 zł

 w tym:ujęte w wydatkach majątkowych

 budżetu miasta w kwocie337.661.577 zł

 zastępuje się kwotą291.125.709 zł

10.  w § 10

 Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie136.674.017 zł

 zastępuje się kwotą140.393.053 zł

 z tego dla:

1)  jednostek sektora finansów publicznych w kwocie32.411.709 zł

 zastępuje się kwotą32.338.310 zł

 w tym:

-  dotacje przedmiotowe dla samorządowych

 zakładów budżetowych896.250 zł

-  dotacje podmiotowe18.661.540 zł

-  dotacje celowe12.780.520 zł

2)  jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie104.262.308 zł

 zastępuje się kwotą108.054.743 zł

 w tym:

-  dotacje podmiotowe75.973.887 zł

-  dotacje celowe32.080.856 zł

11.  w § 11 ust. 1

 Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie4.938.483 zł

 zastępuje się kwotą4.956.830 zł

 oraz kosztów w kwocie4.949.391 zł

 zastępuje się kwotą4.967.738 zł

12.  w § 12

 Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta

 prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

 o systemie oświaty w kwocie25.368.569 zł

 zastępuje się kwotą25.496.901 zł

 oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie25.368.569 zł

 zastępuje się kwotą25.496.901 zł

13.  w § 13

 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

3)  emisji papierów wartościowych i zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego

 deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119.152.600 zł

§ 2.  Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14 oraz załączników nr 1, 2, 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta


dr Zbigniew Sobociński

 

 


 Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dane ogólne budżetu miasta na 2014 rok

Lp.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

I

DOCHODY OGÓŁEM

1 592 103 723

-38 053 467

1 554 050 256

1

Dochody bieżące

1 457 902 250

2 841 408

1 460 743 658

2

Dochody majątkowe

134 201 473

-40 894 875

93 306 598

II

WYDATKI OGÓŁEM

1 717 375 323

-44 171 469

1 673 203 854

1

Wydatki bieżące

1 374 654 813

2 364 399

1 377 019 212

 

w tym:

 

 

 

 

- na odsetki od zadłużenia

28 804 556

-400 000

28 404 556

2

Wydatki majątkowe

342 720 510

-46 535 868

296 184 642

III

WYNIK (I - II)

-125 271 600

6 118 002

-119 153 598

 

w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)

83 247 437

477 009

83 724 446

IV

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :

125 271 600

-6 118 002

119 153 598

V

PRZYCHODY

183 045 600

-6 118 002

176 927 598

 

w tym:

 

 

 

 

- kredyty, pożyczki i obligacje

153 118 002

-6 118 002

147 000 000

 

- spłata pożyczek udzielonych

30 000

0

30 000

VI

ROZCHODY

57 774 000

0

57 774 000

 

w tym:

 

 

 

 

- udzielone pożyczki

100 000

0

100 000

 

- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji

57 674 000

0

57 674 000

VII

Zadłużenie na koniec roku ogółem

1 098 375 202

-6 118 002

1 092 257 200

VIII

Wskaźnik obsługi długu

5,62%

 

5,59%

IX

Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)

7,12%

 

7,12%


 

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan
po zmianach

1

2

3

4

OGÓŁEM DOCHODY

1 592 103 723

-38 053 467

1 554 050 256

A. DOCHODY BIEŻĄCE

1 457 902 250

2 841 408

1 460 743 658

I. Dochody własne

545 752 141

1 959 075

547 711 216

1. Wpływy z podatków

227 065 000

0

227 065 000

a) podatek od nieruchomości

199 100 000

0

199 100 000

-podatek od nieruchomości os.fizyczne

34 500 000

0

34 500 000

-podatek od nieruchomości os. prawne

164 600 000

0

164 600 000

b) podatek rolny i leśny

265 000

0

265 000

c) podatek od środków transportowych

8 000 000

0

8 000 000

d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłaconyw formie karty podatkowej

700 000

0

700 000

e) podatek od spadków i darowizn

2 500 000

0

2 500 000

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

16 500 000

0

16 500 000

2. Wpływy z opłat

61 532 941

1 000 000

62 532 941

a) opłata skarbowa

5 400 000

0

5 400 000

b) opłata targowa

900 000

0

900 000

c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

3 036 941

0

3 036 941

d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym

1 000 000

0

1 000 000

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

51 196 000

1 000 000

52 196 000

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki
organizacyjne Miasta

132 951 118

249 423

133 200 541

a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawczew żłobkach

2 800 000

0

2 800 000

b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocyspołecznej i usługi opiekuńcze

4 520 933

0

4 520 933

c) odpłatność za usługi w ZakładziePielęgnacyjno - Opiekuńczym

1 822 000

0

1 822 000

d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej"Łuczniczka"

712 000

235 000

947 000

e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej

79 391 251

0

79 391 251

f) wpływy za zajęcie pasa drogowego

9 730 000

0

9 730 000

g) wpływy ze strefy płatnego parkowania

7 200 000

0

7 200 000

h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej

3 000 000

0

3 000 000

i) kary nakładane przez Inspekcję TransportuDrogowego

500 000

0

500 000

j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

19 921 734

14 423

19 936 157

k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych,środków obrotowych zakładów budżetowych

10 000

0

10 000

l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

255 600

0

255 600

ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnegoza usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzeczich mieszkańców przez placówki oświatowena terenie Bydgoszczy

3 087 600

0

3 087 600

4. Dochody z majątku miasta

95 728 139

65 900

95 794 039

a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

5 806 000

0

5 806 000

b) dzierżawa gruntów

5 637 432

0

5 637 432

c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne

100 000

0

100 000

d) dzierżawa MEG

829 000

0

829 000

e) czynsze za wynajem pomieszczeń,za mieszkania służbowe w szkołachi placówkach opiekuńczych

2 009 867

65 900

2 075 767

f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzykomunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłatyza korzystanie z szaletów miejskich

1 241 000

0

1 241 000

g) dywidendy

3 500 000

0

3 500 000

h) pozostałe dochody z majątku

124 840

0

124 840

i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanegoprzez ADM

76 480 000

0

76 480 000

5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

125 901

0

125 901

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanychnależności stanowiących dochody gminy

1 500 000

0

1 500 000

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonychna rachunkach bankowych gminy i powiatu

1 750 000

0

1 750 000

8. Dotacje z budzetów innych jednostek samorząduterytorialnego (porozumienia)

4 757 742

0

4 757 742

9. Inne dochody należne Miastu na podstawieodrębnych przepisów

20 341 300

643 752

20 985 052

a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkachi opłatach lokalnych

1 711 300

643 752

2 355 052

b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdyi świadectwa kwalifikacyjne

7 000 000

0

7 000 000

c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych

6 940 000

0

6 940 000

d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetupaństwa w związku z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej, zadań zleconych ustawamioraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościamiSkarbu Państwa

4 690 000

0

4 690 000

II. Udziały w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa

382 653 039

0

382 653 039

1. Udziały we wpływach z podatkudochodowego od osób fizycznych

357 653 039

0

357 653 039

2. Udziały we wpływach w podatkudochodowym od osób prawnych

25 000 000

0

25 000 000

III. Subwencje

345 535 971

840 083

346 376 054

1. Subwencja oświatowa

332 547 039

840 083

333 387 122

2. Subwencja równoważąca

12 988 932

0

12 988 932

IV. Dotacje z budżetu państwa

157 941 506

0

157 941 506

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

97 795 914

0

97 795 914

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

55 801

0

55 801

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadańwłasnych

43 230 707

0

43 230 707

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęzadań Straży Pożarnej

15 974 575

0

15 974 575

5. Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskich

884 509

0

884 509

V. Dotacje z funduszy celowych

2 708 521

40 828

2 749 349

1. WFOŚIW

609 311

0

609 311

2. Funduszu Pracy

1 685 260

0

1 685 260

3. Fundusz wsparcia

100 000

0

100 000

4. PFRON

239 000

14 858

253 858

5.  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

74 950

25 970

100 920

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

23 256 072

1 422

23 257 494

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 279 119

0

4 279 119

2. Europejski Fundusz Społeczny

18 900 490

0

18 900 490

3. Pozostałe środki UE

76 463

1 422

77 885

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

55 000

0

55 000

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

134 201 473

-40 894 875

93 306 598

I. Dochody własne

55 487 157

-10 000 000

45 487 157

1. Sprzedaż mienia komunalnego

53 278 380

-10 000 000

43 278 380

2. Przekształcenie prawa użytkowaniawieczystego w prawo własności

400 000

0

400 000

3. Sprzedaż składników majątkowych

433 743

0

433 743

4. Pozostałe dochody majątkowe

1 375 034

0

1 375 034

II. Dotacje z budżetu państwa

1 439 455

0

1 439 455

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych

377 112

0

377 112

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycjei zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminom ustawami

80 343

0

80 343

3. Dotacje celowe z budżetu państwana realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

982 000

0

982 000

III. Dotacje z funduszy celowych

14 616 787

-5 027 780

9 589 007

1. Dotacje przekazane z funduszy celowychna realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek
sektora finansów publicznych

14 616 787

-5 027 780

9 589 007

a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

9 265 900

0

9 265 900

b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

5 027 780

-5 027 780

0

c) WFOŚIGW

323 107

0

323 107

IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

62 658 074

-25 867 095

36 790 979

1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych

62 658 074

-25 867 095

36 790 979

a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

62 207 279

-25 867 095

36 340 184

b) Europejski Fundusz Społeczny

450 795

0

450 795


 

Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1077/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan
po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

143 859 683

-22 173 343

121 686 340

 

60004

 

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

113 464 602

-7 558 402

105 906 200

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

20 003 288

-7 558 402

12 444 886

 

60015

 

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

22 884 082

-7 126 442

15 757 640

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

22 879 082

-7 126 442

15 752 640

 

60016

 

DROGI PUBLICZNE GMINNE

7 493 499

-7 488 499

5 000

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

7 488 499

-7 488 499

0

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

145 841 897

-10 000 000

135 841 897

 

70005

 

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

145 841 897

-10 000 000

135 841 897

 

 

0770

WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

53 278 380

-10 000 000

43 278 380

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20 858 601

65 900

20 924 501

 

75023

 

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

6 813 518

65 900

6 879 418

 

 

0750

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

462 279

65 900

528 179

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

698 245 339

1 657 175

699 902 514

 

75615

 

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

190 156 300

643 752

190 800 052

 

 

2680

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

1 711 300

643 752

2 355 052

 

75618

 

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

81 066 000

1 013 423

82 079 423

 

 

0490

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

68 196 000

1 000 000

69 196 000

 

 

0580

GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

530 000

13 423

543 423

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

348 936 421

840 083

349 776 504

 

75801

 

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

332 547 039

840 083

333 387 122

 

 

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

332 547 039

840 083

333 387 122

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

44 172 463

-2 856 617

41 315 846

 

80101

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

3 978 707

-2 884 009

1 094 698

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2 884 009

-2 884 009

0

 

80120

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

262 820

25 970

288 790

 

 

2440

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

63 849

25 970

89 819

 

80195

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

16 566 642

1 422

16 568 064

 

 

2707

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

8 763 133

1 422

8 764 555

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

108 762 173

1 000

108 763 173

 

85213

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1 041 437

500

1 041 937

 

 

2910

WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

1 100

500

1 600

 

85214

 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

6 356 349

500

6 356 849

 

 

0900

ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

300

500

800

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10 899 881

14 858

10 914 739

 

85324

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

239 000

14 858

253 858

 

 

2440

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

239 000

14 858

253 858

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

18 407 389

-5 837 523

12 569 866

 

90005

 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1 835 528

-76 127

1 759 401

 

 

6298

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1 016 897

-76 127

940 770

 

90015

 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

5 027 780

-5 027 780

0

 

 

6260

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

5 027 780

-5 027 780

0

 

90095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2 645 331

-733 616

1 911 715

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2 329 092

-733 616

1 595 476

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

8 407 120

235 000

8 642 120

 

92604

 

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

712 000

235 000

947 000

 

 

0750

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

619 800

110 000

729 800

 

 

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

92 200

125 000

217 200

 

 

 

Ogółem dochody

1 592 103 723

-38 053 467

1 554 050 256


 

 

Zmiany w planie dochodów gminy na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan
po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

120 975 601

-15 046 901

105 928 700

 

60004

 

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

113 464 602

-7 558 402

105 906 200

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

20 003 288

-7 558 402

12 444 886

 

60016

 

DROGI PUBLICZNE GMINNE

7 493 499

-7 488 499

5 000

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

7 488 499

-7 488 499

0

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

141 608 380

-10 000 000

131 608 380

 

70005

 

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

141 608 380

-10 000 000

131 608 380

 

 

0770

WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

53 278 380

-10 000 000

43 278 380

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12 193 878

65 900

12 259 778

 

75023

 

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

6 813 518

65 900

6 879 418

 

 

0750

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

462 279

65 900

528 179

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

617 119 854

1 657 175

618 777 029

 

75615

 

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

190 156 300

643 752

190 800 052

 

 

2680

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

1 711 300

643 752

2 355 052

 

75618

 

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

81 066 000

1 013 423

82 079 423

 

 

0490

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

68 196 000

1 000 000

69 196 000

 

 

0580

GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

530 000

13 423

543 423

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

165 622 844

500 720

166 123 564

 

75801

 

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

156 449 555

500 720

156 950 275

 

 

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

156 449 555

500 720

156 950 275

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

33 762 069

-2 882 587

30 879 482

 

80101

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

3 978 707

-2 884 009

1 094 698

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2 884 009

-2 884 009

0

 

80195

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

8 717 332

1 422

8 718 754

 

 

2707

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

8 698 776

1 422

8 700 198

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

101 658 793

1 000

101 659 793

 

85213

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1 041 437

500

1 041 937

 

 

2910

WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

1 100

500

1 600

 

85214

 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

6 356 349

500

6 356 849

 

 

0900

ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

300

500

800

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15 610 113

-4 329 188

11 280 925

 

90005

 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1 835 528

-76 127

1 759 401

 

 

6298

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1 016 897

-76 127

940 770

 

90015

 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

3 519 445

-3 519 445

0

 

 

6260

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

3 519 445

-3 519 445

0

 

90095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2 645 331

-733 616

1 911 715

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2 329 092

-733 616

1 595 476

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

8 407 120

235 000

8 642 120

 

92604

 

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

712 000

235 000

947 000

 

 

0750

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

619 800

110 000

729 800

 

 

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

92 200

125 000

217 200

 

 

 

Ogółem dochody

1 232 550 981

-29 798 881

1 202 752 100


 

 

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan
po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

22 884 082

-7 126 442

15 757 640

 

60015

 

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

22 884 082

-7 126 442

15 757 640

 

 

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

22 879 082

-7 126 442

15 752 640

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

183 313 577

339 363

183 652 940

 

75801

 

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

176 097 484

339 363

176 436 847

 

 

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

176 097 484

339 363

176 436 847

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 410 394

25 970

10 436 364

 

80120

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

262 820

25 970

288 790

 

 

2440

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

63 849

25 970

89 819

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5 224 217

14 858

5 239 075

 

85324

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

239 000

14 858

253 858

 

 

2440

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

239 000

14 858

253 858

900

 

<