POSTANOWIENIE NR 503/14

 KOMISARZA WYBORCZEGO

 W BYDGOSZCZY

 z dnia 12 grudnia 2014 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4 oraz § 2a i 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy postanawia, co następuje:

§ 1.  Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Jeżewo Pana Andrzeja Sporysza, wybranego w okręgu wyborczym nr 9 z listy nr 17 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeżewo Mariusz Wenglikowski, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. 1. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

2.  Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz przewodniczącemu Rady Gminy Jeżewo.

§ 3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 5 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy otrzymał pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego złożone przez Pana Andrzeja Sporysza, wybranego na radnego Rady Gminy Jeżewo w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu radnego następuje z mocy prawa w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu. Stosownie do art. 383 § 2a powołanej ustawy wygaśnięcie mandatu radnego z tej przyczyny stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

W tym stanie faktycznym i prawnym Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy postanowił jak w sentencji.

  

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy


Andrzej Siuchniński

 

 Pouczenie

Stosownie do art. 384 § 1 Kodeksu wyborczego od niniejszego postanowienia zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.