Uchwała Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Górznie

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1]), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.885 z późn.zm[2].),oraz § 11, ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/197/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/200/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Górnie z dnia 27 marca 2014 r., Uchwałą Nr XL/215/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLII/225/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XLIII/236/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/237/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 4 sierpnia 2014 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/243/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014 r., Uchwalą Nr XLVII/255/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2014r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 217/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 253/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 266/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 271/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. ,Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 282/2014 z dnia 16 października 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 287/2014 z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 298/2014 z dnia 27 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 13.941.959,20 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 12.932.698,20 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 1.009.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 14.740.105,20 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 12.046.832,20 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 2.693.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3.  W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1)  dotacje dla sektora finansów publicznych 240.244,00 zł,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.660.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Górzno.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie


Jacek Ruciński

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Uzasadnienie

 Zmiany do budżetu roku 2014 spowodowane są decyzjami Ministra Finansów w sprawie przyznania Gminie Górzno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, w kwocie 30.000,00 zł. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie i dla Szkoły Podstawowej w Górznie. Kwotę 10.000,00 zł. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Miesiączkowie.

 Po stronie wydatków rozpisano zgodnie z wnioskami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Kwotę 125.562,00 zł. na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

 Cała kwota została przeznaczona na dotacje dla Szkół Niepublicznych, i tak Niepubliczna Szkoła w Gołkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo w kwocie 24.800,00 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Misiączkowie prowadzona przez SPSK w Częstochowie w kwocie 100.762,00 zł.

 Przesunięte zostały środki w kwocie 9.300,00 zł. z dotacji dla gimnazjum i oddziału przedszkolnego w Gołkowie do Szkoły Podstawowej w Gołkowie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi „Kuźnia” Gołkowo.


[1]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz.1318, 2014 r., poz. 379,, poz. 1072.

[2]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146.