Uchwała Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny

z dnia 3 grudnia 2014 r.

 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]))ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.[2]))

 Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku, zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 17 kwietnia 2014r.,zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2014r., zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 4 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 405/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 412/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 11 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 416/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 lipca 2014r., zarządzeniu nr 421/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 423/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 424/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 427/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 8 września 2014r., zarządzeniu Nr 428/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 12 września 2014r., uchwale Nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2014r., zarządzeniu Nr 438/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 października 2014r., zarządzeniu Nr 441/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 października 2014r., zarządzeniu Nr 445/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 października 2014r., uchwale Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 października 2014r., zarządzeniu Nr 449/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 października 2014r., uchwale Nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 454/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 456/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.  Wydatki budżetu wynoszą 25.673.047,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1)  wydatki bieżące z kwoty 22.862.108,86 zł. zwiększa się do kwoty 22.895.221,86 zł., z tego na:

a)  wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.045.101,57 zł. zwiększa się do kwoty 14.078.214,57 zł.

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.029.278,57 zł. zwiększa się do kwoty 5.062.391,57 zł.

2)  wydatki majątkowe z kwoty 2.810.939,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.777.826,00 zł., z tego na:

a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.810.939,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.777.826,00 zł., w tym:

-  dotacja na inwestycje wynosi 10.000,00 zł.

-  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 492.952,00 zł. zmniejsza się do kwoty 459.839,00 zł. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określa załącznik nr 2.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Błaszczyk

 

 


 Załącznik do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 070 970,00

29 000,00

2 099 970,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2 063 800,00

29 000,00

2 092 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

298 140,00

19 000,00

317 140,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

69 310,00

10 000,00

79 310,00

720

 

 

Informatyka

55 613,00

- 33 113,00

22 500,00

 

72095

 

Pozostała działalność

55 613,00

- 33 113,00

22 500,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

55 613,00

- 33 113,00

22 500,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

730 000,00

4 113,00

734 113,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

467 000,00

4 113,00

471 113,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 700,00

3 113,00

60 813,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

1 000,00

4 500,00

 

 

Razem:

25 673 047,86

0,00

25 673 047,86

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

pożyczki na wyprzedzające finansowanie  (na środki wymienione
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.

010

01010

6050
6057
6059

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny

547 890

110 551
308 413
128 926

127 500

111 977

0

308 413

Urząd Gminy Osięciny

 

2.

010

01010

6050

Budowa przydomowej czyszczalni ścieków                   -Budynek Świetlicy
 Wiejskiej w Krotoszynie

10 000

10 000

10 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

3.

010

01010

6050

Budowa 2 przyłączy wodociągowych              w miejsc. Wola Skarbkowa

14 000

14 000

14 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

4.

010

01010

6050

Budowa sieci wodociągowej                         i kanalizacyjnej                         w miejscowości Osięciny              ul. Rataja

39 016

39 016

39 016

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

5.

600

60016

6050

Budowa chodników                 w miejscowości Osięciny,             ul. Skarbka, Orzeszkowej

167 000

167 000

167 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

 


6.
 

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej                  nr 180233 C Jarantowice Jarantowice dł. 1,970 km         

82 800

82 800

82 800

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

7.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej w miejscowości Krotoszyn dł. 0,300 km

23 810

23 810

23 810

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

8.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej         nr 180204 C Bodzanowo             - Bilno dł. 1,100 km     

86 250

86 250

86 250

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

9.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej          nr 180205 C Nagórki              - Krotoszyn dł. 0,770 km             

65 450

65 450

65 450

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

10.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej           nr 180212 C Konary             - Konary dł. 0,550 km     

37 600

37 600

37 600

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

11.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej                     nr 180216 C Sęczkowo             -Wola Skarbkowa              dł.0,540 km     

47 500

47 500

47 500

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

12.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej                            nr 180220 C Bełszewo              - Zielińsk dł. 0,200 km         

18 000

18 000

18 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

13.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej              nr 180223 C Pilichowo             - Latkowo dl. 0,850 km                      

39 900

39 900

39 900

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

14.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej          nr 180236 C Borucinek              - Redecz Krukowy             dł. 0, 120 km    

9 500

9 500

9 500

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

15.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej         nr 180237 C Borucinek                  - Redecz Krukowy             dł.0,980 km    

68 170

68 170

68 170

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

16.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej                nr 180254 C Pocierzyn            - Pocierzyn dł. 0,170 km    

14 530

14 530

14 530

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

17.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej        nr 180268 C Krotoszyn                   - Witoldowo dł. 0,360 km

28 960

28 960

28 960

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

18.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej     nr 180272 C Pułkownikowo             - Witoldowo dł. 0,200 km

19 120

19 120

19 120

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

19.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej            nr 180276 C Wola Skarbkowa- Wola Skarbkowa dł. 0,500 km

42 500

42 500

42 500

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

20.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej      nr 180278 C Wola Skarbkowa - Bartłomiejowice dł. 0,370 km

32 550

32 550

32 550

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

21.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej             nr 180291 C Pilichowo              -Bodzanówek dł. 0,550 km

49 000

49 000

49 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

22.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej             nr 180294 C Bodzanówek            - Leonowo dł. 0,450 km            

37 300

37 300

37 300

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

23.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej               nr 180301 C Zielińsk            - Zielińsk dł. 1,300 km    

112 500

112 500

78 700

0

33 800

0

Urząd Gminy Osięciny

 

24.

600

60016

6050

Przebudowa drogi  gminnej nr 180303 C Osięciny            - Osięciny dł. 0,500 km

43 200

43 200

43 200

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

25.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej              nr 180307 C Żakowice            - Żakowice dł. 0,920 km               

75 940

75 940

75 940

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

26.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej               nr 180312 C Borucin             - Redecz Krukowy            dł.0,700 km

61 600

61 600

61 600

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

27.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej              nr 180315 C Borucin             - Borucin dł. 0,300 km

25 160

25 160

25 160

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

28.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej      nr 180331 C Bartłomiejowice                 - Osieciny dł. 0,110 km                  i nr 180283 C Pułkownikowo                   -Bartłomiejowice dł.0,190 km

25 460

25 460

25 460

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

29.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej            nr 180334 C Lekarzewice            - Konary dł. 0,500 km

50 500

50 500

50 500

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

30.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej            nr 180240 C Powałkowice            - Torzewo dł. 0,160 km

15 000

15 000

15 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

31.

600

60016

6050

Remont drogi gminnej                       nr 180346 C w miejsc. Osięciny  ul.Kruszwicka              dł. 0,630 km, Piastowska                 nr 180355 C  dł. 0,100 km           i Leśna  nr 180350C dł.0,100km 

365 500

365 500

365 500

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

32.

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny            

20 000

20 000

20 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

33.

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Hrabiego Skarbka w miejscowości Osięciny            

8 000

8 000

8 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

34.

700

70005

6060

Zakup nieruchomości                   - budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osięciny

160 000

160 000

160 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

35.

720

72095

6069

Zakup elementów systemowych                            w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza                   - usługi w zakresie                  e-Administracji                 i Informacji Przestrzennej"           

22 500

22 500

22 500

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

36.

750

75023

6060

Zakup systemu UPK, KASA oraz rozszerzenie PODATKI/KSZOP

16 500

16 500

16 500

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

37.

754

75412

6060

Zakup samochodu                     - OSP Pilichowo

80 000

80 000

80 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

38.

754

75412

6060

Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Osięciny

15 000

15 000

15 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

39.

851

85154

6050

Wykonanie monitoringu            w Osięcinach (2 kamer)

16 000

16 000

16 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

40.

900

90001

6050

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny, ul. Rataja

139 120

139 120

139 120

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

41.

900

90002

6050

Wykonanie ogrodzenia przy PSZOK

10 000

10 000

10 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

 

42.

900

90095

6050

Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie

10 000

10 000

10 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

43.

900

90095

6050

Wykonanie zegara na rynku                       w miejscowości Osięciny

15 000

15 000

15 000

0

0

0

Urząd Gminy Osieciny

 

R a z e m :

 

 

 

 

2 767 826

2 767 826

2 313 636

111 977

33 800

308 413

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa zamkniętego podjazdu i boksu garażowego wraz z zapleczem dla ambulansów sanitarnych 

 

 

Etap III - Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przy dziale pomocy dorażnej" kwota 10.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 


Uzasadnienie

 Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 19.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ponadto zwiększono wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na usługę kruszenia gruzu i posypania na drogi gminne.

W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejszono (wykreślono) planowane środki na paragrafie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I – VI szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”.

 W dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.113,00 zł., w tym: na  paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 3.113,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i hydraulicznych oraz  na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi hydraulicznej.

 Ogółem budżet po stronie wydatków nie uległ zmianie i wynosi 25.673.047,86 zł.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz.379 i poz.1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379,        poz.911 i poz.1146.