Postanowienie Nr 17/2014
Komisarza Wyborczego we Włocławku

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego

 Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Komisarz Wyborczy we Włocławku postanawia, co następuje:

§ 1.   Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Pana Tadeusza Wiewiórskiego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 6 oznaczonej skrótem nazwy komitetu wyborczego: KKW SLD Lewica Razem, na jego miejsce wstępuje Pani Zofia Kuczmarska kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.

§ 2.   Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego we Włocławku.

§ 3.   Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§ 4.   Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Komisarz Wyborczy


Jolanta Górska

 

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.