POSTANOWIENIE NR 486/14

 KOMISARZA WYBORCZEGO

 W BYDGOSZCZY

 z dnia 5 grudnia 2014 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Na podstawie art. 383 § 1 pkt 6 oraz § 2a i 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy, postanawia, co następuje:

§ 1.  Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy w Gąsawie, Pana Błażeja Łabędzkiego wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 19 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Gąsawa Wspólne Dobro wskutek wyboru na wójta.

§ 2. 1. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

2.  Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz przewodniczącemu Rady Gminy w Gąsawie.

§ 3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Na podstawie protokołu z wyborów do Rady Gminy w Gąsawie oraz protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta, sporządzonych przez Gminną Komisję Wyborczą w Gąsawie, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy ustalił, że Pan Błażej Łabędzki został wybrany na radnego Rady Gminy w Gąsawie i na Wójta Gminy Gąsawa w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych na kadencję 2014-2018, w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 16 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 383 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu radnego następuje z mocy prawa w przypadku wyboru na wójta. Stosownie do art. 383 § 2a powołanej ustawy wygaśnięcie mandatu radnego z tej przyczyny stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów.

W tym stanie faktycznym i prawnym Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy postanowił jak w sentencji.

  

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy


Andrzej Siuchniński

 

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.