Uchwała Nr XLIV/210/2014
Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

 uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek  podatku od środków transportowych:

RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO:

w 2015 r.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

743,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 252,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 498,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

 

- o liczbie osi - dwie

1 576,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 640,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

 

- o liczbie osi - dwie i trzy

1 766,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 767,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

 

- o liczbie osi- dwie, trzy, cztery i więcej

2 018,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej  niż 18 ton:

 

- o liczbie osi - dwie

1 766,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 703,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

 

- o liczbie osi - dwie i trzy

1 923,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 952,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

 

- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

2 984,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 544,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

 

- o liczbie osi - dwie

1 011,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:

 

- o liczbie osi - dwie i trzy

1 724,00 zł

c) powyżej 36 ton :

 

- o liczbie osi - dwie

2 097,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2 099,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej  niż 18 ton:

 

- o liczbie osi - dwie

1 262,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:

 

- o liczbie osi - dwie i trzy

2 347,00 zł

c) powyżej 36 ton:

 

- o liczbie osi - dwie

2 347,00 zł

- o liczbie osi - trzy

3 006,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

- od 7 ton i poniżej 12 ton

1 288,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej  niż 18 ton:

 

- o liczbie osi- jedna

636,00 zł

- o liczbie osi- dwie

626,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

 

- o liczbie osi- jedna

761,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 041,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

 

- o liczbie osi- dwie

1 405,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 325,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

 

- o liczbie osi- jedna

700,00 zł

- o liczbie osi- dwie

689,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

 

- o liczbie osi- jedna

887,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 578,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

 

- o liczbie osi- dwie

2 069,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 965,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:

 

a) mniej niż 30 miejsc

1 288,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 800,00 zł

§ 2.  Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące  do dowozu uczniów do szkół.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXII/160/2013 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie podatku od środków  transportowych.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski