Uchwała Nr XLIV/209/2014
Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014r. poz. 849) Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

 1/ od gruntów:

 a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

 gruntów i budynków-  0,82zł od 1m2 powierzchni

 b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

 lub elektrowni wodnych-  4,58zł od 1 ha powierzchni

 c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

 statutowej działalności pożytku publicznego przez

 organizacje pożytku publicznego                                           -     0,47zł  od 1 m2 powierzchni

 z wyjątkiem

 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków

 symbolem   B – tereny mieszkaniowe lub

 symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane

 dla których stawka podatku wynosi                                       -   0,23zł od 1 m2 powierzchni

 2/ od budynków lub ich części :

 a/ mieszkalnych                                                                            -   0,67zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części

 zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej                 -   20,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

 siewnym                                                                                   -   10,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,

 zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń                -    4,70zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

 statutowej działalności pożytku publicznego przez

 organizacje pożytku publicznego, o powierzchni

 użytkowej  do 200m2 włącznie                                                -        4,07zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

 statutowej działalności pożytku publicznego przez

 organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej

 powyżej 200m2                                                                         -         7,77zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 3/ od budowli                                                                                   - 2 % ich wartości

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1/   grunty zajęte na :

 a/ plebanie,

 b/ cmentarze wojenne,

 2/ budynki plebanii.

2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości  budynki lub ich  części i grunty  zajęte  na  biblioteki.

3.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte.

§ 3.  Traci    moc  uchwała nr  XXXII/159/2013 Rady  Gminy Wielka  Nieszawka z dnia 25 października 2013r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.  Uchwała   podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego

 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2015r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/209/2014
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf