ZARZĄDZENIE NR 185/2014

 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 z dnia 12 grudnia 2014 r.

 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) w związku z postanowieniem Nr 490/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Więcborku w okręgu wyborczym Nr 1 dla wyboru jednego radnego.

§ 2.  Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 8 marca 2015 r.

§ 3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze gminy Więcbork.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  

 

 

 

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes

 

 


 

Załącznik do zarządzenia Nr 185/2014

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia  12 grudnia 2014 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 18 grudnia 2014 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku

do dnia 28 grudnia 2014 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Więcborka, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku,

-          zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 7 stycznia 2015 r.

-          zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku

do dnia 12 stycznia 2015 r.

-          powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku

do dnia 27 stycznia 2015 r.
do godz. 2400

-          zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku list kandydatów na radnych

do dnia 6 lutego 2015 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Więcborka, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

-          zgłaszanie Burmistrzowi Więcborka kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do dnia 15 lutego 2015 r.

-          przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Więcborku numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych,

-          powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Więcborku obwodowej komisji wyborczej,

-          sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Więcborku,

-          zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych Burmistrzowi Więcborka zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 16 lutego 2015 r.

-          rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 27 lutego 2015 r.

-          składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 6 marca 2015 r.
o godz. 2400

-          zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 marca 2015 r.

-          przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 8 marca 2015 r.
godz. 700 - 2100

-          głosowanie

Uwaga:

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.