Postanowienie Nr 96/14
Komisarza Wyborczego w Toruniu

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego

 Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])), w zakresie swej właściwości terytorialnej

 postanawiam, co następuje:

§ 1.  Stwierdzam, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Andrzeja Antoniego Grabowskiego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 1 oznaczonej skrótem nazwy komitetu wyborczego: KOMITET WYBORCZY PSL na jego miejsce wstępuje Pani Maria Anna Wiśniewska kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

§ 2.  Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Toruniu.

§ 3.  Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 4.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Toruniu


Andrzej Walenta

 

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.