Uchwała Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn

z dnia 11 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]) oraz art.211, art. 212 ,214,215,222,235-237,art.239,art.258 ust.1 pkt1 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)[2]) 

 Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXII/276/13 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 23.01.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXXIII/287/14 z dnia 28.02.2014 r., Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 31.03.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIV/299/14 z dnia 03.04.2014 r., Zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 28.04.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXV/304/14 z dnia 29.04.2014 r., Zarządzeniem Nr 36/2014 z dnia 22.05.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI/314/14 z dnia 12.06.2014 r., Zarządzeniem Nr 41/2014 z dnia 30.06.2014 r. , Uchwałą RG Nr XXXVII/323/14 z dnia 30.07,2014 r., Zarządzeniem Nr 45/2014 z dnia 31.07.2014 r., Zarządzeniem Nr 52/2014 z dnia 29.08.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVIII/327/14 z dnia 25.09.2014 r., Zarządzeniem Nr 59/2014 z dnia 30.09.2014 r., Zarządzeniem nr 65/2014 z dnia 24.10.2014 r., Uchwałą RG Nr XL/339/14 z dnia 27.11.2014 r., Zarządzeniem Nr 70/2014 z dnia 14.11.2014 r., Zarządzeniem Nr 75/2014 z dnia 27.11.2014 r. Zarządzeniem Nr 77/2014 z dnia 05.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

a)  sumę dochodów w kwocie 19 626 673,37 zł zmniejsza się o kwotę 461 083,27 zł, po zmianie plan dochodów wynosi 19 165 590,10 zł, w tym dochody majątkowe 3 210 875,49 zł, dochody bieżące 15 954 714,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

b)  suma wydatków w kwocie 20 340 913,37 zł zmniejsza  się o kwotę 461 083,27 zł, po zmianie plan wydatków wynosi 19 879 830,10 zł, w tym wydatki majątkowe 4 867 386,10 zł, wydatki bieżące 15 012 444,00 zł, w tym:

a)  wynagrodzenia i pochodne 6 599 738,49 zł,

b)  dotacje 905 177,93zł,

c)  obsługa długu publicznego 239 398,00 zł,

d)  wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 72 350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Plan inwestycyjny na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.  Deficyt budżetu w wysokości 714 240,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 714 240,00 zł.

§ 3.  Przychody budżetu w wysokości 1 393 754,96 zł, rozchody w wysokości 679 514,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.  Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.  Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 714.240,00 zł,

3)  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł,

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 116 000,00 zł.

§ 6.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2)  zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 714 240,00 zł,

3)  zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł,

4)  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 116 000,00 zł,

5)  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,

6)  lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.  Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminhy


Ryszard Sucharski

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

 W planowanych dochodach Gminy na 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

 Dział 020 rozdz. 02001

 Zmniejszono planowane dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich zgodnie z wykonaniem o kwotę 1 064,54 zł.

 Dział 600 rozdz. 60016

 Zwiększono dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Tucholi na przebudowę ulicy Okrężnej w Gostycynie o 19,06 zł.

 Dział 700 rozdz. 70005

 Zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 600,00 zł.

 Dział 750 rozdz. 75023

 Wprowadzono plan w wysokości 39,30 zł z tytułu różnych opłat oraz zmniejszono plan z tytułu odsetek o kwotę 4 200,00 zł.

 Dział 754 rozdz. 75412

 Wprowadzono do dochodów środki z tytułu odszkodowania za skradzione mienie OSP Łyskowo w wysokości 2 010,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu mandatów od straży gminnej w wysokości 368 560,00 zł.

 Dział 756 rozdz. 75616

 Zmniejszono planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 5 230,20 zł oraz zwiększono plan z różnych opłat w wysokości 1 210,00 zl.

 Dział 756 rozdz.75621

 Zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4 200,00 zł

 Dział 758 rozdz. 75801

 Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększono środki z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w wysokości 14 343,00 zł, 11 330,00 zł na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe świetlic szkolnych oraz 10 000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw przechodzących na emeryturę.

 Dział 900 rozdz. 90002

 Zmniejszono planowane środki z WFOSiGW na demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn o kwotę 114 379,89 zł.

 Dział 926 rozdz. 92601

 Zmniejszono planowane dochody z tytułu najmu obiektów sportowych.

 Zmiany w planowanych wydatkach Gminy na rok 2014 r.:

 Dział 010 rozdz. 01095

 Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionka w miejscowości Przyrowa, Wielki Medromierz i Wielka Klonia oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych.

 Dział 600 rozdz.60014

 Zwiększono dotacje celową na pomoc finansowa między j.s.t o kwotę 19,06 zł.

 Dział 600 rozdz.60016

 Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na odwodnienie ulicy Głównej w Gostycynie w wysokości 355 471,45 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2015.

 Dział 630 rozdz. 63095

 Zmniejszono planowane wydatki na ubezpieczenie ratownika o kwotę1 242,00 zł.

 Dział 700 rozdz.70005

 Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2 000,0 zł na opłacenie podatku od towarów i usług.

 Dział 750 rozdz.75023

 Zwiększono planowane wydatki na umowy zlecenia i zmniejszono planowane wydatki na inwestycje o kwotę 15 378,24 zł.

 Dział 801 rozdz. 80101

 Zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz na zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych/ środki pochodzą z rezerwy oświatowej/.

 Dział 852 rozdz. 85214

 Zwiększono planowane wydatki na świadczenia społeczne w wysokości 1 523,88 zł.

 Dział 852 rozdz. 85295

 Zmniejszono planowane wydatki z przeznaczeniem na opłacenie prac społeczno-użytecznych o kwotę 7 628,60 zł.

 Dział 853 rozdz. 85395

 Zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 1 523,88 zł..

 Dział 854 rozdz. 85415

 Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych o kwotę 11 330,00 zł.

 Dział 900 rozdz. 90002

 Zmniejszono planowane wydatki na demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn o 111 379,89 zł.

 Dział 900 rozdz. 90095

 Zmniejszono planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 823,18 zł.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.