Uchwała Nr II/6/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony i poniżej12 ton:


Wyszczególnienie

Stawki w 

Rok produkcji

Do 1990 włącznie

Od 1991 włącznie

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
( z katalizatorem )

426

405

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
( bez katalizatora )

445

426

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
( z katalizatorem)

700

667

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
( bez katalizatora )

734

700

Powyżej 9 t i poniżej 12 t
( z katalizatorem )

835

792

Powyżej 9 t i poniżej 12 t
( bez katalizatora )

876

835

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach )

Stawki w 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

15

1100

1331

15

 

1199

1662

Trzy osie

12

25

1349
 

2096

25

 

1655

2096

Cztery osie i więcej

12

29

1387

2198

29

 

2198

3136

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12:

Wyszczególnienie

Stawki w 

Rok produkcji

Do 1990 włącznie

Od 1991 włącznie

od 3,5t i poniżej 5,5 t ( z katalizatorem )

561

532

od 3,5 i poniżej 5,5t (bez katalizatora)

589

561

od 5,5t i poniżej 9t (z katalizatorem)

835

793

od 5,5t i poniżej 9t (bez katalizatora )

875

835

od 9t i poniżej 12t (z katalizatorem )

972

924

od 9 t i poniżej 12 t (bez katalizatora )

1021

972


4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawki w 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1219

1689

18

31

1689

1878

31

 

1878

2425

Trzy osie

12

40

2054

2290

40

 

2290

3136

5)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Wyszczególnienie

Stawka w 

Rok produkcji

Do 1990 włącznie

Od 1991 włącznie

Od 7t i poniżej 12t

445

426

6)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawki w 

 

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdnie z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

25

1130

1718

25

 

1262

1918

 

 

Dwie osie

12

33

1130

1331

33

38

1331

1718

38

 

1529

2259

 

 

Trzy osie

12

38

1130

1263

38

 

1263

1704

7)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie

Stawki w 

rok produkcji

Do 1990 włącznie

Od 1991 włącznie

Do 30 miejsc (z katalizatorem )

563

537

Do 30 miejsc (bez katalizatora )

592

563

Równej lub wyższej niż 30 miejsc (z katalizatorem )

1792

1703

Równej lub wyższej niż 30 miejsc (bez katalizatora )

1879

1792

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wabrzeźna.

§ 3.  Traci moc uchwała nr XXV/184/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r. poz. 3444).

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych na kolejny rok podatkowy to jest 2015. Stawki podatku od środków transportowych są zróżnicowane w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, rok produkcji, na liczbę miejsc do siedzenia. Proponowane w projekcie uchwały stawki podwyższono w stosunku do obowiązujących od 2013 roku o 1,3%.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.