ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 105/2014
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

 z dnia 12 grudnia 2014 r.

 Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

 stwierdzam nieważność

 uchwały Nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Uzasadnienie

 W dniu 6 listopada 2014 r. Rada Gminy Gostycyn, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym, podjęła uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Badana uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 13 listopada 2014 r.

 Zawiadomieniem z dnia 4 grudnia 2014 r. znak: WNK.IV.4131.125.2014.MT, organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn w piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r. znak: RG.0004.6.2014 zgodził się ze stanowiskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażonym w przedmiotowym zawiadomieniu i zadeklarował przedstawienie projektu uchwały uwzględniający kwestie poruszone w zawiadomieniu na sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia br.

 W ocenie organu nadzoru powyższa podstawa prawna jest niewystarczająca i powinna być poszerzona o odpowiednie przepisy szczególne, wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715). Zgodnie bowiem z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt: IV SA/Po 110/13, przepis art. 94 Konstytucji wyklucza możliwość wydania aktu normatywnego o powszechnie obowiązującym charakterze na podstawie ogólnego przepisu kompetencyjnego, jakim jest art. 18 u.s.g. Z istoty upoważnienia wynika, że musi być ono wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikać z przepisów ustawowych. Winno przy tym określać materię, która ma być przedmiotem regulacji w drodze aktu prawa miejscowego oraz organy kompetentne do jego wydania, a także regulować inne kwestie związane z wydaniem i wejściem w życie przepisów prawa.

 Ponadto podjęta uchwała zawiera w § 15 zapis stwierdzający, że podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2015 r. Taki zapis, w ocenie Wojewody, jest sprzeczny z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) i przemawia za stwierdzeniem nieważności przedmiotowej uchwały. Ponadto zapis ten jest błędny w sensie logicznym, gdyż wskazuje na dwie daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Takie sformułowanie jest mylące dla adresatów tej normy prawnej, co może powodować ich błędne przekonanie co do początkowego terminu jej obowiązywania.

 Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością unieważnienia przedmiotowej uchwały jest fakt, iż niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego i została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2014 r. poz. 3213.

 Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i prawny należało orzec jak na wstępie.

 Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo wniesienia skargi za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

  

 

 

 

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes