Uchwała Nr II/14/14
Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2015 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; z 2014 r., poz. 40) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 935) uchwala się co następuje:

§ 1.   Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 do kwoty 44,00 zł za 1 decytonę przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mogilno w 2015 r.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady


Teresa Kujawa

 


Uzasadnienie

 UCHWAŁY Nr II/14/14

 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

 z 5 grudnia 2014 r.

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2015 r.

 Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 61,37 zł za jedną decytonę (wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. opublikowanego w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 935). Rada Miejska działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym obniża w/w cenę skupu żyta do kwoty 44 zł i przyjmuje jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 r. Uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego przeznaczy się na inwestycje w gminie Mogilno.

 W 2015 r. podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił (44,00 zł x 2,5 q) 110,00 zł.