Uchwała Nr XLIV/362/2014
Rady Gminy Raciążek

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  określenia wynagrodzenia za inkaso.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.[1]), art. 6 ust.12, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6 b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku  rolnym (Dz. U. z 2013r., poz.1381 ze  zm.[2]), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465) Rada Gminy Raciążek uchwala co następuje:

§ 1.  Zarządza się na terenie Gminy   Raciążek pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od  osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.  Zarządzenie   poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości ich zapłaty przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Raciążek lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Raciążek.

§ 3.  Na inkasentów podatków o których mowa w §1 na obszarze sołectw wyznacza  się następujące osoby:

1.  Pana Tomasza Królikowskiego

2.  Panią Annę Haberską

3.  Panią Mirosławę Kulpa

4.  Pana Gwidona Rosińskiego

5.  Panią Irenę Nasińską

6.  Pana Stanisława Augustyniaka

7.  Pana Karola Bergera

§ 4. 1. Ustala się inkasentem Pana Tomasza   Królikowskiego zam. Dąbrówka do poboru podatków z terenu sołectwa Dąbrówka.

2.  Ustala się inkasentem Panią Annę Haberską zam. Podole do poboru podatków z terenu sołectwa Podole.             

3.  Ustala  się  inkasentem  Panią  Mirosławę  Kulpa  zam.  Podzamcze  do  poboru  podatków z terenu    sołectwa Podzamcze.

4.  Ustala  się  inkasentem  Pana  Gwidona  Rosińskiego  zam.  Siarzewo  do  poboru  podatków z terenu sołectwa Siarzewo.

5.  Ustala się inkasentem Panią Irenę Nasińską zam. Raciążek do poboru podatków z terenu sołectwa    Raciążek.

6.  Ustala się inkasentem Pana Stanisława Augustyniaka zam. Turzno do poboru podatków z terenu sołectwa Turzno.

7.  Ustala się inkasenta Pana Karola Bergera zam. Turzynek do poboru podatków z terenu sołectwo Turzynek.

8.  Ustala się, że uiszczanie płatności podatków z terenu sołectwa Niestuszewo odbywać się będzie na konto bankowe  lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 5.  Ustala się, że inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7 % zainkasowanych podatków.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.  Traci moc Uchwała Nr XXXIV/271/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 8.  Uchwała  wchodzi w życie 14 dni  od  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Zabłocki

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645 i poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014, poz.379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r., poz. 40