Uchwała Nr XLIV/361/2014
Rady Gminy Raciążek

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.[1]) w związku z art.6 i art. 6a ust 11 oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2013r., poz. 1381 ze zm.[2]) oraz z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014r., poz.935) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014r., poz.935) na obszarze Gminy Raciążek obniża się z kwoty 61,37 zł  za 1 dt do kwoty 50 zł za 1 dt.

§ 2. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych następuje w drodze inkasa przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach lub na konto Urzędu Gminy Raciążek.

2.  Ustala się, że inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7 % zainkasowanego podatku.

§ 3.  Określa się wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego:

1.  Deklaracja na podatek rolny (DR-1);

2.  Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1);

3.  Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A);

4.  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciążek.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XXXIV/270/13  Rady Gminy w Raciążku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Zabłocki

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/361/2014
Rady Gminy Raciążek
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/361/2014
Rady Gminy Raciążek
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/361/2014
Rady Gminy Raciążek
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/361/2014
Rady Gminy Raciążek
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf


[1]] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645 i poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014, poz.379 i poz.1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014, poz.40.