Uchwała Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. z 2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:

1.  Plan dochodów w wysokości 24 402 005,29 zł zmniejsza się do wysokości 24 361 005,29 zł, w tym:

1)  dochody bieżące w wysokości 22 569 776,29 zł zmniejsza się do wysokości 22 528 776,29 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł pozostają w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.  Plan wydatków w wysokości 25 554 005,29 zł zmniejsza się do wysokości 25 513 005,29 zł, w tym:

1)  wydatki bieżące w wysokości 20 669 986,29 zł zmniejsza się do wysokości 20 598 986,29 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 4 884 019,00 zł zwiększa się do wysokości 4 914 019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.  Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3.  Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 4.  Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.  Ustala się plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/306/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

 Wprowadzane Uchwałą Nr XXXV/306/14 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

 - struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2 ),

 - limitów na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku (załącznik Nr 4),

 - planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (załącznik Nr 4),

 - planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5).

 planu dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
( załącznik Nr 6).