Postanowienie Nr 11/2014
Komisarza Wyborczego we Włocławku

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Na podstawie art. 383 § 2a w związku z art. 383 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy we Włocławku postanawia, co następuje:

§ 1.   Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Fabianki Pana Zbigniewa Słomskiego , wybranego w okręgu wyborczym nr 14 z listy nr 20 oznaczonej skrótem nazwy komitetu wyborczego KWW ZWS, z powodu wyboru na Wójta Gminy Fabianki.

§ 2.   Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego we Włocławku.

§ 3.   Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Fabianki.

§ 4.   Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Komisarz Wyborczy


Jolanta Górska

 

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.