Uchwała Nr III/7/2014
Rady Gminy Osielsko

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, Poz. 645, Poz. 1318; z 2014 r. Poz. 379, Poz. 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381; z 2014 r. Poz. 40) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. Poz. 935) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. Poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Osielsko


Benedykt Leszczyński