Uchwała Nr II/9/2014
Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wąbrzeźno w 2015 r. z kwoty 61,37 zł za 1dt ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz. 935) do kwoty 58,00 zł za 1dt.

§ 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piątkowski

 


Uzasadnienie

 Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1) liczba ha przeliczeniowych (w przypadku gospodarstw rolnych tj. powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy),

 2) liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (dla pozostałych gruntów).

 Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów wynosi równowartość 5q żyta.

 Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w kwocie 61,37 zł za 1dt określił w komunikacie Prezes GUS.  Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Uchwała obniża cenę żyta z kwoty 61,37 zł/dt (cena GUS) do kwoty 58,00 zł/dt. Wobec powyższego stawka podatku rolnego od dnia 1.01.2015 r. wynosić będzie 145,00 zł w przypadku gospodarstw rolnych oraz 290,00 zł dla gruntów pozostałych, które nie stanowią gospodarstwa rolnego.