Uchwała Nr II/8/2014
Rady Gminy Płużnica

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r., poz.379, poz.1072) oraz art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Płużnica w 2015 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 (M.P. z 2014 poz. 935) z kwoty 61,37 zł  za 1  dt, do kwoty 60,00 zł za 1  dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2015 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Płużnica


Szymon Dudzik


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zm.) średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie ust. 3  powyższego przepisu Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za dt.

Proponuje się obniżyć cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku z kwoty 61,37 zł do kwoty 60,00zł. Powyższa propozycja podyktowana jest sytuacją w rolnictwie powstałą na terenie gminy Płużnica w związku ze stratami spowodowaną długotrwałą suszą.