Uchwała Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2015

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.),obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. 2014 poz. 895) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia  2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P. 2014 poz. 718) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Wyszczególnienie

Stawki w 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

577

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1001

3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1330

2.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

2154

2205

18 i więcej

2254

2282

Trzy osie

12

18

2154

2180

18

26

2193

2229

26 i więcej

2229

2342

Cztery osie i więcej

12

26

2229

2255

26 i więcej

2319

3069

3.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Wyszczególnienie

Stawki w 

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1579

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1692

3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1818

4.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 

Nie mniej niż
 

Mniej niż
 

Dwie osie

12

18

2137

2205

18

31

2168

2405

31 i więcej

2180

2410

Trzy osie

12

40

2180

2255

40 i więcej

2255

3115

5.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- stawka podatku 502,00 zł

6.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

502

625

18

28

527

877

28 i więcej

877

1001

Dwie osie

12

28

625

752

28

38

1254

1628

38 i więcej

1516

2193

Trzy osie

12

38

940

1254

38 i więcej

1377

1654

7.  Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie

Stawki w 

1) mniej niż 30 miejsc

1001

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc

2004

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady


mgr inż. Przemysław Stefański

 


Uzasadnienie

 do projektu uchwały Nr III/13/2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych, z tym że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

 Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok w stosunku do stawek z roku poprzedniego nie uległy zmianie.

 Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

 Przygotowała: K. Rogalska