Uchwała Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.594, poz.645, z 2014r., poz.379, poz. 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 849)     oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. (M.P. z 2014r., poz. 935)  uchwala się, co  następuje:

§ 1.  Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015 z kwoty  61,37 zł za 1 dt do kwoty 46,00zł za 1 dt.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady


mgr inż. Przemysław Stefański

 


Uzasadnienie

 do projektu uchwały Nr III/12 /2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok.

 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym Rada Miejska jest uprawniona do obniżania w formie uchwały, średniej ceny żyta ogłoszonej w komunikacie  Prezesa GUS przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego.

 W dniu 20 października 2014 r. Prezes GUS ogłosił, że cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015 wynosi 61,37zł. za 1 dt. Przyjmując tę  cenę  żyta podatek rolny na 2015 rok wzrósłby o 33%  do roku 2014.

 W przypadku nie podjęcia niniejszej uchwały stawka podatku rolnego w 2015 roku wynosiłaby 153,42zł. za 1 ha przel. dla gruntów gospodarstw rolnych , oraz 306,84zł. z ha fizycznego dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych na użytkach rolnych, nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

 Mając na uwadze powyższe należy obniżyć cenę skupu żyta przyjętą do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok o kwotę 15,37 zł. z 1dt, wówczas podatek rolny będzie wynosił dla gospodarstw rolnych 115,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego, a dla gruntów sklasyfikowanych na użytkach rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych 230,00zł i stawka ta pozostanie na poziomie roku 2014.