Uchwała Nr III/12/2014
Rady Gminy Ciechocin

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ), art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się stawki podatku od nieruchomości, w wysokości;

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł  od 1 m² powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha  powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² powierzchni;

2)  od budynków lub ich części :

a)  mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3)  od budowli -2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajmowane na cele ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Aneta Pietrzak

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w zakresie stawek podatków i opłat  lokalnych należy do kompetencji Rady Gminy. W art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca dokonał regulacji na podstawie, której Rada Gminy ustala wysokość stawek podatku od nieruchomości.

 W art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca daje Radzie Gminy uprawnienia do wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.