Uchwała Nr II/7/14
Rady Gminy Sicienko

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381, z 2014 roku, poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 roku, poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Obniżyć średnią cenę skupu 1 dt żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, wynoszącą  61,37 zł i przyjąć jako podstawę obliczenia podatku rolnego kwotę 46,00 zł.

§ 2.  Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu Gminy, bezpośrednio na rachunek podstawowy Gminy Sicienko lub do rąk sołtysa w terminach określonych ustawowo.

§ 3.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 4.  Traci moc uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma ona zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2015.                                                                                                                             

 

 

 

 Przewodniczący Rady  Gminy Sicienko


Marek Nadolny

 


Uzasadnienie

 Podstawą podjęcia niniejszej uchwały jest art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381, z 2014 roku, poz. 40) uprawniający rady gmin do obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS średnia cena żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. Rada Gminy postanowiła przyjąć jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Sicienko cenę żyta 46,00 zł za 1 dt.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny