Uchwała Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

 Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885, ze zm.: z 2013 r. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594, ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/193/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2014, zmienionej zarządzeniem Nr 249/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 253/2014 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 257/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 262/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2014 roku, uchwałą                             Nr XXVII/205/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014 roku, zarządzeniem Nr 265/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzeniem Nr 266/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 269/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia
23 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 275/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 maja 2014 roku, uchwałą
Nr XXVIII/219/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 280/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 284/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 287/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia
16 lipca 2014 roku, zarządzeniem Nr 289/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 5 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 291/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 sierpnia 2014 roku, uchwałą
Nr XXX/234/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014 roku, zarządzeniem  Nr 294/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 września 2014 roku, zarządzeniem  Nr 297/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 października 2014 roku, zarządzeniem Nr 298/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 października 2014 roku, zarządzeniem Nr 301/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 października 2014 roku, uchwałą Nr XXXI/247/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014 roku, zarządzeniem                  Nr 305/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 listopada 2014 roku, zarządzeniem Nr 310/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 listopada 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1:

-  zapisaną kwotę dochodów  18.921.908,50 zł zastępuje się kwotą 19.036.871,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie  18.275.020,50 zł, dochody majątkowe w kwocie  761.851,00 zł,

-  szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2)  w § 2:

-  zapisaną kwotę wydatków 20.820.764,50 zł zastępuje się kwotą 20.864.871,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.486.476,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.378.395,00 zł,

-  dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale pomoc społeczna,

-  szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

-  ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały;

3)  w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zapisaną kwotę 3.477.972,13 zł zastępuje się kwotą 3.528.200,13 zł; aktualny plan tych zadań przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały;

4)  § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. .1. Deficyt budżetu w kwocie 1.828.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a)  kredytów w kwocie  400.000 zł,

b)  pożyczek w kwocie  198.830 zł,

c)  wolnych środków w kwocie 1.229.170 zł.

2.  Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.827.880 zł, rozchody budżetu w kwocie 999.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.;

5)  w § 5 ust. 2 zapisaną kwotę 15.822 zł zastępuje się kwotą 8.095 zł;

6)  § 11 otrzymuje brzmienie:

 Ustala się dochody w kwocie 16.500 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały..

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta


Marek Pawlak

 

 


Załącznik do Uchwały Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów
z dnia 1 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

 Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Dochody:

 Zwiększenia dochodów:

 § oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.235 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ z Unii Europejskiej, która zaliczkowo przekazała 80% przyznanego dofinansowania projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2014-2016,

 § pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.119 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zdań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie informacji o wydanej decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r.,

 § gospodarka komunalna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wyższymi niż zaplanowano pierwotnie wpływami do budżetu.

 Zmniejszenia dochodów:

 § pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.891 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie informacji o wydanej decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r.

 Po wprowadzonych zmianach wzrasta plan dochodów o kwotę 114.963 zł i wynosi 19.036.871,50zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.275.020,50 zł, dochody majątkowe w kwocie 761.851,00 zł.

 Wydatki:

 Zwiększenia i przeniesienia wydatków:

 § gospodarka mieszkaniowa -  zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem do rozbiórki położonej w Radziejowie przy ul. Toruńskiej 17,

 § oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.106 zł na realizację projektu Erasmus+ pt. „My education, my job, my future (Moje wykształcenie, moja praca, moja przyszłość)”, którego beneficjentem jest Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, projekt będzie realizowany w latach 2014-2016 i skierowany jest do uczniów gimnazjum, a jego celem jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zatrudnieniem, wprowadzona kwota stanowi limit wydatków na bieżący rok budżetowy,

 § pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.119 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę podwyższonego w 2014 roku świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zleconych zadań, a kwotę 134 zł przenosi się pomiędzy paragrafami w rozdziale 85206 celem zapewnienia środków na odpis na fundusz socjalny w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo z powodu długotrwałej absencji chorobowej,

 § kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, w tym 3.000 zł na zakup wyposażenia do łazienek w nowo wyremontowanych pomieszczeniach stadionu, a 3.000 zł na zakup sprzętu sportowego, gdyż przyjęty plan okazał się niewystarczający.

 Zmniejszenia  wydatków:

 § transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł, z uwagi na nadwyżkę planu i potrzebę zwiększenia wydatków w dziale kultura fizyczna,

 § bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł wprowadzonych do budżetu na dalszy etap monitoringu Miasta, zadanie to będzie realizowane w latach 2015/2016,

 § obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.727 zł z tytułu wpłat udzielonych poręczeń, gdyż kredytobiorca (RTBS) samodzielnie uregulował przypadające do spłaty raty kredytu za okres 11 miesięcy,

 § pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.891 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 § gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.500 zł, w tym w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap” kwota 5.500 zł, a kwota 15.000 zł w zadaniu pn.”Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rolniczej w Radziejowie (dokumentacja)”, gdyż z uwagi na procedury uzgodnień dokumentacji zadań tych nie uda się zrealizować do końca bieżącego roku, środki te zostaną zabezpieczone w planie wydatków na 2015 rok a limity ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wzrasta o 44.107 zł i wynosi 20.864.871,50 zł, w tym wydatki bieżące 17.486.476,50 zł ( wzrost o 51.607 zł), wydatki majątkowe  3.378.395,00 zł (spadek o 7.500 zł).

 Zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.828.000 zł, wystąpił spadek deficytu o 70.856 zł. Wprowadzono również zmiany w planie rozchodów budżetu zwiększając o kwotę 70.856 zł plan lokat terminowych, które po zmianach wynoszą 548.776 zł i będą stanowić zabezpieczenie na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.